Bybloggen

Bybloggen

Bybloggen er ein fagblogg om byar, stad, styring og samfunnsutvikling. Den blir driven av By- og regionforskingsinstituttet NIBR, som er eit samfunnsfagleg oppdragsforskingsinstitutt ved OsloMet.

Om Bybloggen

Samfunnsutviklinga i norske byar og tettstader blir prega av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trendar. I val av retning for samfunnsutviklinga treng norske byar og kommunar meir kunnskap for å kunne møte utfordringane i framtida.

I kraft av å vere eit nasjonalt fagmiljø for by- og regionforsking står forsking på byar, byområde, regionar og tettstader sentralt ved instituttet. I OsloMets Strategi 2024 blir det stadfesta at universitetet er eit urbant universitet, og at vi skal ta Osloregionens kunnskapsbehov på alvor.

På Bybloggen skriv derfor fagfolk om aktuelle tema innanfor byar, regionar, planlegging og samfunnsutvikling, både i Noreg og internasjonalt, for eit breiare publikum med interesse for våre fagområde.

Gå til Bybloggen (urban.oslomet.no)

Redaktørar

Laster inn ...

Bidragsytarar

Laster inn ...