Utsnitt av bygate i Oslo biletet viser personar som går i gata, spegla i ei vindaugerute

Nordic Journal of Urban Studies

Eit tverrfagleg nordisk tidsskrift for byforsking. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgåver i året.

Behovet for å utforske spørsmål knytt til byar og urbanisme blir stadig meir prekært, av fleire grunnar.

For det første, som ein konsekvens av rask sentralisering og utvikling av kunnskapssamfunnet, tek eit aukande tal menneske utdanning og jobbar og bur i byar.

For det andre krev handtering av den moderne klimakrisa kollektiv ny praksis, ettersom samfunnsmessige og økonomiske omstillingar er nødvendig for å dempe utsleppa. Byar blir rekna for å ha ei sentral rolle her, som viktige utslippere og innovative aktørar, og ved å ta leiinga i å oppnå mål om ein motstandsdyktig, lite karbonutvikla byutvikling.

For det tredje står byar overfor utfordringar med segregering, livskvalitet, tilgang til rimelege bustader, økonomisk marginalisering og sosial ulikskap, og blir sett på som sentrale aktørar i å få bukt med slike utfordringar.

Eit høgt diskuterte forskingstema

Som eit svar har byar og berekraftig byutvikling vorte eit høgt diskuterte forskingstema internasjonalt. ‘Urban studies' har dukka opp som eit breitt forskingsfelt som omfattar studiar innan fleire fagfelt, kanskje mest menneskeleg geografi, plan- og utviklingsstudiar, sosiologi, miljøvitskap og statsvitskap.

Forsking her dreier seg stort sett om å utforske strukturar, utviding og transformasjon av byar, urbane prosessar for inkludering, ekskludering, marginalisering og frigjering, og dessutan økonomiske og politiske prosessar.

Forskingsmiljøet har i stor grad omfamna viktigheita av å delta i tverrfaglege arenaer for dialog om slike spørsmål. I dag framhevar fleire internasjonale tidsskrift dei breie disiplinære perspektiva som handlar om byar og prøver å skape arenaer der forskarar kan møtast på tvers av fagfelt for å delta i dialog om emna.

Ein nordisk akademisk arena

Nordic Journal of Urban Studies adresserer behovet for å ha ein nordisk akademisk arena for tverrfaglege bystudiar.

Mange av diskusjonane innan urban forsking i Norden går no føre seg anten i disiplinære nasjonale tidsskrift eller i tverrfaglege internasjonale tidsskrift.

Det bør likevel vere eit sentralt fokus for det nordiske fagmiljøet på byar å skape ei plattform som er både tverrfagleg og av høgare kontekstuell betydning for Norden, og som vil styrkje meir handlekraftig kunnskap. Derfor er det primære målet med å innføre eit tidsskrift å etablere eit tverrfagleg "felles grunnlag" for forskarar i bystudium i Norden.

Forfattarar blir bedne om å sende inn artiklar som formidlar ei sterk kjensle av urban stad.

Tidsskriftet er Open Access og blir gitt ut to gonger i året av Scandinavian University Press.

Tidsskriftet er godkjent som ein vitskapleg publikasjon på nivå 1 ved NSD - Norsk senter for forskingsdata (Noreg og Sverige) og i Kunnskapsdepartementets autorisasjonsliste for seriar (Danmark).

Siste utgåve av NJUS finn du her (idunn.no)

Kontakt

Laster inn ...