English version

NOVAs strategi 2023–2026

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet skal være et ledende miljø på forskning om velferdsstaten og folks levekår og livskvalitet gjennom livsløpet.

Samfunnsoppdrag

NOVAs forskning skal være tett på de store endringer og utfordringer samfunnet står overfor. 

Vi skal levere og formidle forskningsbasert kunnskap om levekår og livskvalitet for enkeltmennesker og grupper gjennom livsløpet, og om velferdsstaten og dens tjenester. 

Instituttets forskningsaktivitet er forankret i kjerneområdene oppvekst, velferd og aldring.  

Visjon

Forskning for et bedre samfunn

Slagord

Forskning – tett på – gjennom hele livsløpet 

Hovedmål

  1. NOVAs forskning skal være samfunnsrelevant og ha høy vitenskapelig kvalitet.
  2. NOVA skal formidle forskningsbasert kunnskap og være en sentral aktør i det offentlige ordskiftet.
  3. NOVA skal være en inkluderende arbeidsplass, med høyt kvalifisert personale og profesjonell forskningsstøtte.  

Mål 1: Forskning

NOVAs forskning skal være samfunnsrelevant og ha høy vitenskapelig kvalitet.

NOVAs faglige aktiviteter er forankret i kjerneområdene oppvekst, velferd og aldring. Instituttet skal være et nasjonalt ledende forskingsmiljø på livskvalitet og levekår i alle livsfaser, med særlig vekt på grupper i utsatte posisjoner. Dette inkluderer forskning om velferdsstatens bærekraft, organisering og tjenester. 

NOVAs forskning skal bidra til å løse samfunnets utfordringer. Forskningen er tverrfaglig, og utføres med et kritisk blikk på samfunnsforhold som ellers blir tatt for gitt. 

NOVA skal drive kontinuerlig faglig, metodisk og teoretisk utviklingsarbeid innenfor instituttets etablerte forskningsfelt. Det skal legges til rette for prioriterte satsinger som bidrar til nye perspektiver og forståelser på viktige områder innen velferds- og livsløpsforskningen. 

Dialog og samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø skal utgjøre en viktig del av instituttets forskningsaktivitet.
NOVAs forskning skal publiseres i fagfellevurderte bøker, vitenskapelige tidsskrifter og kvalitetssikrede forskningsrapporter. 
Instituttets virksomhet følger de nasjonale forskningsetiske retningslinjer (forskningsetikk.no).

 Mål 2: Formidling

NOVA skal formidle forskningsbasert kunnskap og være en sentral aktør i det offentlige ordskiftet.

NOVAs formidling av forskning og innsikt på instituttets kjerneområder skal bidra til kunnskapsbasert politikkutforming, praksis og offentlig debatt.  

Forskningsformidlingen skal holde høy kvalitet. Det innebærer at den er pålitelig og relevant for ulike målgrupper, og presenteres i kanaler og i en form som er tilpasset mottakerne. 

Videre skal instituttets forskning formidles til ulike brukergrupper og til allmennheten. Den skal også bidra til forskningsbasert undervisning på relevante utdanninger på OsloMet og andre læresteder. 

Mål 3: Organisasjon

NOVA skal være en inkluderende arbeidsplass, med høyt kvalifisert personale og profesjonell forskningsstøtte.

NOVAs viktigste ressurs er medarbeiderne. Instituttet skal være en arbeidsplass som sterke fagpersoner søker seg til, og der de ønsker å bli. 

Instituttet skal kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte kan utvikle sine faglige interesser. 
NOVAs administrative støttefunksjoner skal være av høy kvalitet, bidra til god prosjektgjennomføring, og supplere støtten fra andre deler av OsloMet. 

Instituttet skal kjennetegnes av en høy grad av medvirkning og transparens i utviklingsprosesser. 

Les mer om NOVA.

Publisert: 05.01.23 | OsloMet