Kaffekopper med OsloMet-logo og Holmlia-navn

Dette gjør LUI på Holmlia

OsloMets satsing på Holmlia inkluderer mange aktiviteter fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Her får du et lite innblikk.

Høsten 2022 åpnet OsloMets lokaler på Holmlia, kjent under navnet OsloMet Holmlia.  

Bakgrunnen for OsloMet Holmlia var et felles ønske fra OsloMet og Oslo kommune om å utvikle et kraftsenter for forskning og utdanning. Målet er at senteret gjennom forpliktende samarbeid skal bidra til økt velferd og verdiskaping.  

De fysiske lokalene ligger i femte etasje i bydelshuset til Bydel Søndre Nordstrand. Lokalene er på 600 kvadratmeter, og består av tre store soner som egner seg for større møter og arrangementer, og en rekke mindre grupperom og arbeidsplasser. Alle møblene er hentet fra overskuddslagre ved campus Pilestredet. I tredje og fjerde etasje er bydelsadministrasjonen plassert, herunder avdeling for oppvekst og nærmiljø med enhet for barnehage, barnevern, helse og nærmiljø.   

Startet ved barnehagelærerutdanningen  

Prosjektleder for OsloMet Holmlia er Mette Tollefsrud, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning. 

OsloMets tilstedeværelse på Holmlia bygger på et mangeårig samarbeid barnehagelærerutdanningen har hatt med barnehageenheten i bydel Søndre Nordstrand gjennom det tverrfaglige prosjektet REACH, som nå har byttet navn til Storbybarn. Storbybarn er nå tilknyttet Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), men barnehagelærerutdanningen er fortsatt sentral. Tollefsrud leder også Storbybarn-prosjektet. 

For Storbybarn var det mange grunner til at det var aktuelt å samarbeide med Bydel Søndre Nordstrand, ikke minst befolkningssammensetningen, og at Søndre Nordstrand ligger på en side av byen hvor universitetene er lite synlige.  

– Det bor 40 000 mennesker i bydelen, og som alle bydeler lokalisert øst i Oslo finner vi en stor barne- og ungdomsbefolkning. Mer enn halvparten av innbyggerne har flerkulturell bakgrunn. Bare to prosent av befolkningen er over 80 år, forteller Tollefsrud.  

Samarbeidet med bydelen begynte i 2019, og skjøt fart da det ble gjennomført flere undersøkelser i bydelens barnehager i forbindelse med forskning på konsekvensene av koronapandemien for ansatte og barnefamilier.  

Alle styrerne tok videreutdanning  

Samarbeidet med bydelen resulterte i en søknad til områdesatsningen i Oslo kommune med overskriften mangfoldskompetanse, med Storbybarn som samarbeidspartner.  Ett av tiltakene var utvikling av en videreutdanning innen mangfoldsledelse på 15 studiepoeng. Nå har alle styrerne i bydelens kommunale barnehager gjennomført studiet, og det er et ønske fra bydelen om at flere av tilbudet videreutvikles til også å omfatte flere tjenester i bydelen.   

– Styrerne i barnehagene har gjennomført aksjonslæringsprosjekter i egne barnehager. OsloMet Holmlia har vært en base for diskusjoner og veiledning, forteller Tollefsrud. 

Gruppebilde av tre OsloMet-ansatte som koordinerer og leder Holmlia-satsingen.

Team Holmlia: Tore Jascha Liechtenstein Vogt (prosjektmedarbeider), Mette Tollefsrud (prosjektleder) og Ken Henry Hyttemoen (prosjektmedarbeider). Foto: Solfrid Hartberg

Som en del av eksamen i studiet, skal deltakerne enten skrive fagartikler eller kronikker som skal publiseres i tidsskriftet Barnehagefolk i 2024.  

Kontakt mellom bydelen og studentene 

Samarbeidet med barnehageenheten i bydelen er omfattende, og omfatter felles fagdager for 350 barnehageansatte i bydelen med presentasjoner og kunnskapsdeling. Samarbeidet har også bidratt til felles møteplasser for bachelorstudenter som gjennomfører sin praksisopplæring i bydelen. Her får studentene lære mer om bydelens befolkning. Mangfold og kultursensivitet står høyt på agendaen.  

– Vi har også invitert inn masterstudenter i barnehagekunnskap til å utvikle masteroppgaven i samarbeid med barnehagene, forteller Tollefsrud. 

– Studentene får anledning til å møte hverandre, og samtidig får vi tematisert bydelen og stedet. Man kan ikke si noe om barnehagens kvalitet uten å ha kunnskap om stedet og foreldregruppa. Vi ønsker også at studentene kan dele erfaringer og bli del av et bydelsnettverk. Dette er viktig for bydelen. En vellykket praksisopplæring øker mulighetene for at studentene kommer tilbake og søker jobb når de er ferdige med utdanningen.  

Grunnskolelærerutdanningene kobler seg på 

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har også i økende grad blitt involvert i Holmlia-satsingen. Instituttet ønsker å samarbeide tett med grunnskolene i bydelen for å få til et mer forpliktende og systematisk samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.  

1. juni ble det arrangert et stort sommerseminar for universitetsskolene på Holmlia. Universitetsskoler er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet og utvalgte praksisskoler, hvor skolene og OsloMet inngår i tette og likeverdige partnerskap.  

Gruppebilde av noen av deltakerne på sommerseminar på Holmlia for universitetsskolene.

Fra sommerseminaret for universitetsskoleprosjektet. Fra venstre: Geir Morten Førland, prosjektleder i Lørenskog kommune, Irene Hurthi Kristiansen, seniorrådgiver og instituttlederstøtte ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved OsloMet, Nanna Paaske, prosjektleder for universitetsskoleprosjektet og førstelektor ved GFU, Michael Kalvatn, rektor ved Kjenn ungdomsskole, Thomas Eri, førsteamanuensis ved GFU. Foto: Solfrid Hartberg

En av universitetsskolene, Hallagerbakken skole, ligger nettopp på Holmlia. Skolen har blant annet deltatt i institutt GFU sitt forskningsprosjekt Kritisk tenking i barneskolen. Prosjektet utvikler en didaktikk for kritisk tenking i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter. Hallagerbakken har også jobbet med integrert praksis, som betyr at undervisere fra OsloMet reiser ut til skolen sammen med studentgrupper for å gjennomføre undervisning med skolens elever.   

I oktober er alle rektorer ved Bydel Søndre Nordstrands 14 barne- og ungdomsskoler invitert til workshop. Etter modell fra samarbeidet som er etablert ved barnehagelærerutdanningen, skal rektorene møte GFU-ansatte for å diskutere hvilke problemstillinger som kan ligge til grunn for et samarbeid om praksis og veiledning.  

Til høsten skal det også etableres et nettverk for bydelens aktivitetsskoler, og de faglige ansatte ved GFU skal samarbeide tett og med skoleledere, praksislærere og studenter.  

Instituttet jobber også med aktuelle tiltak med tanke på innføringen av et introduksjonsår for nyansatte lærere. 

Tilbud rettet mot skoleelever 

Hvor er mine brødre-prosjektet er også et resultat av ressurser fra områdesatsningen/Storbybarn. Det ledes av Sahaya Kaithampillai, som er masterstudent ved barnehagelærerutdanningen. Sammen med ansatte i barnehagene og OsloMet-studenter jobber de med å rekruttere menn med flerkulturell bakgrunn til å ta høyere utdanning, med særlig oppmerksomhet på omsorgsyrker. Som en konsekvens av Holmlia-satsingen har prosjektet vokst til et mer omfattende samarbeid med bydelen om tiltak rettet mot ungdom, både gutter og jenter. 

– Vi forsøker å lage koblinger hvor OsloMet som fag- og forskningsmiljø kan bidra på ulike måter overfor barn og ungdommer i bydelen, forklarer Tollefsrud.   

I et samarbeid med Bjørnholt videregående skole er store deler av LUI og OsloMet involvert. Elever ved Bjørnholt videregående skole får tilbud om samtaler med OsloMet-studenter om utdanningsvalg. Fagmiljøet ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er også involvert i dette arbeidet. 

Samarbeid med jobbsenteret 

Universitetslektor Sonja Susnic ved yrkesfaglærerutdanningen har også vært involvert i et samarbeid med jobbsenteret på Mortensrud om arbeidsinkludering, hvor Susnic blant annet har presentert det digitale spillet hun har utviklet, kalt "Think&Grow". Det er et samtale- og refleksjonsspill som skal bidra til at nye studenter mestrer overgangen fra elev til student på en trygg og god måte. Susnics studenter fra videreutdanningen Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning har også hatt karriereveiledning med jobbsøkere på jobbsenteret.  

Kunnskapsutveksling med NAFO 

Det pågår en gjensidig kunnskapsutveksling mellom Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Deichmann Holmlia, barnehagene i bydelen, barnehagelærerutdanningen og Storbybarn. På jevnlige møter diskuteres ulike faglige perspektiver på barndom i storbyen, barnehagelærerrollen i levekårsutsatte bydeler og barnelitteratur.  

– For NAFO er det sentralt å være i tett kontakt og dialog med barnehager. I møter med OsloMet Holmlia får NAFO tilbakemeldinger på nettressursene våre, både fra biblioteket og fra ansatte i barnehagen, sier senterleder ved NAFO, Marit Lunde. 

Opplæring av tolkekoordinatorer 

Bydel Søndre Nordstrand har også kontaktet OsloMet i forbindelse med behov for opplæring i kommunikasjon via tolk for sine ansatte. Tolkeseksjonen ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har etablert et samarbeid med bydelen. Her bidrar tolkeutdanningen med opplæring av tolkekoordinatorer fra bydelen, som senere selv holder interne, tilpassede kurs i kommunikasjon via tolk. 

INTERACT – tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres  

Fakultetet er også involvert i OsloMet Holmlia via INTERACT-prosjektet. INTERACT har ansvar for et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg for studentene på profesjonsutdanningene ved OsloMet. Fra LUI deltar studenter ved barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene. Disse trenes i å samarbeide med studenter fra barnevern/sosialt arbeid og studenter fra ulike helsefag ved OsloMet, om realistiske situasjoner som involverer barn og unge. 

Representanter fra INTERACT har gjennom Holmlia-satsingen innhentet innspill til videreutvikling av undervisningsinnhold og aktiviteter for OsloMets studenter. Det har resultert i at INTERACT-studentene arbeider med temaet «Oslo – en delt by?». Der utforskes forskjeller i levekårsindikatorer og oppvekstprofiler mellom og innad i ulike bydeler i Oslo.  

Å styrke forbindelsen mellom undervisning om tverrprofesjonell samhandling i INTERACT og gjennomføringen av tverrprofesjonell praksis i bydel Søndre Nordstrand er også et viktig samarbeidsområde, forteller prosjektleder for INTERACT, førstelektor Runa Kalleson. 

– Målet er at et slikt samarbeid vil kunne bidra til mer helhetlige studieløp for studentene, og sikre at undervisningsaktiviteter ved OsloMet fremstår som arbeidslivsrelevante og nyttige både for studenter, praksislærere og fremtidige arbeidsgivere i en bydel som Søndre Nordstrand. 

Finn ut mer om OsloMet Holmlia

Publisert: 09.06.2023 | Solfrid Hartberg | Siv Tonje S. Håkensen