Inngangsparti OsloMet

EU-millionar til OsloMet-prosjekt

To forskingsprosjekt, der OsloMet er partnar, har fått tilslag på søknader om EU-midlar. Tildelingane utgjer til saman over 70 millionar kroner.

Prorektor for forsking og utvikling, Tanja Storsul, gler seg over tildelingane: 

– Desse tildelingane viser at OsloMet har forskingsmiljø som leverer på høgt internasjonalt nivå, og som bidreg med sterkt etterspurd forsking.

Berekraftige velferdsløysingar i Europa

Det første av prosjekta – Sustainable Wellbeing through Investment in Social Services (SWINS) – er eit samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitskap (SAM) og NOVA.

– SWINS vil bidra med ny kunnskap om effektane av investeringar i sosiale tenester, seier Rune Halvorsen ved SAM, som saman med Mi Ah Schøyen ved NOVA leiar den norske delen av prosjektet.

– Hovudspørsmålet er: Korleis kan sosiale tenester best bidra til berekraftig velferd i Europa? Vi lagar til eit livsløpsperspektiv og vil vurdere effektane av sosiale tenester som barnehagar, utdanning, arbeidsmarknadstiltak, og helse- og omsorgstenester, legg Halvorsen til.

Prosjektet er eit internasjonalt partnarprosjekt leidd av Universitetet i Firenze, og har utgangspunkt i samarbeidd rundt EUROSHIP prosjektet, som vart koordinert av SAM og Rune Halvorsen fram til sommaren 2023.

– SWINS gir oss høve til å føre vidare samarbeidet med forskarkollegaer som også deltok i EUROSHIP som vart leidd frå OsloMet. Det gir oss høve til å byggje vidare på funn i EUROSHIP og føre vidare forskinga vår på europeisk velferdspolitikk, seier Halvorsen.

Prosjektet er tildelt rundt 3 millionar euro gjennom Horisont Europa-programmet, og vil gå over tre år, med planlagd oppstart i første del av 2025.

Undersøkjer matkulturarv i mellom anna Lofoten

Det andre prosjektet som har fått støtte er CONVIVIUM- New European Bauhaus Solutions in Food, Living Heritage and Conviviality. Atle Wehn Hegnes og Virginie Amilien ved Forbruksforskingsinstituttet SIFO skal leie to av arbeidspakkane i prosjektet, som løper over 3 år frå 2025.

Forskinga har som mål å etablere ny forståing av matkulturarv med vekt på berekraft, lokalmiljø, samvær og samfunnsdeltaking. Prosjektet tek utgangspunkt i fem matlandskap: Coimbra, Gdánsk, Baskarland (både i Spania og Frankrike), Flandern og Lofoten. 

Formålet er å omdefinere matkultur, og etablere matkulturarv som ein viktig del av kultur, identitet, inkludering, økonomi og turisme.

– CONVIVIUM blir eit nytt og viktig trinn i SIFOs allereie etablerte forsking på, og utvikling av, norsk og europeisk matkultur, seier seniorforskar Atle Hegnes ved SIFO.

OsloMet er partnar i konsortiet, og det tverrfaglege prosjektteamet består av forskarar innan humaniora, kommunikasjon og samfunnsvitskap, og dessutan arkitektar, kunstnarar, kulturarvsspesialister og frivillige organisasjonar. 

Fleire i teamet har jobba saman i EU-prosjekt tidlegare, mellom anna i HERA-prosjektet Food2Gather: Exploring foodscapes as public places for integration, koordinert av SIFO mellom 2019 og 2021.

Prosjektet er tildelt 3,55 millionar euro under det tverrgåande New European Bauhaus-initiativet i Horisont Europa-programmet.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/OsloMet.

Publisert: 20.06.2024 | Tor Even Marthinsen