Fakultet for helsevitenskap deltar i nasjonal evaluering av medisin og helsefag

Forskningsrådet gjør for tiden en fagevaluering for å vurdere norsk medisinsk og helsefaglig forskning i et internasjonalt perspektiv.

Evalueringen skal munne ut i evalueringsrapporter med anbefalinger både til forskningsinstitusjonene som deltar, men også nasjonale anbefalinger til Forskningsrådet og departementene.

Fakultet for helsevitenskap deltar i evalueringen og vil dermed få en evaluering av hele vår forskningsvirksomhet, inkludert en evaluering av forskningsgruppene.

Prosess for evaluering 2023-2024

Høsten 2023 vil både fakultetet og forskningsgruppene gjøre en egenvurdering der vi skal beskrive vår forskningsvirksomhet. Strategi, ressurser til forskning, organisering, forskningsproduksjon og samfunnsrelevans vil være viktige elementer i denne vurderingen.  

Egenvurderingen skal leveres til Forskningsrådet innen utgangen av januar og vil være grunnlag for evaluering i internasjonale ekspertkomiteer.

Evaluering i komiteene vil gjennomføres i løpet av 2024. Både fakultetet og de deltakende forskningsgruppene vil få en evalueringsrapport med råd og anbefalinger for videre utvikling av forskningsaktiviteten.

Både fakultetsledelsen, forskningsnettverkene og forskningsgruppene er involvert i denne prosessen.

En kjernegruppe med representasjon fra ledelse, nettverk og forskningsgruppene er satt ned for å bidra til gode diskusjoner og bred involvering, samt sikre leveranser i henhold til krav fra Forskningsrådet.  

Mer informasjon om evalueringen (EVALMEDHELSE) (Forskningsrådets.no)

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 05.10.2023 | OsloMet