En smal bygdevei slynger seg gjennom gårdstun et sted i det rurale Norge

Hvordan få til god og klimavennlig stedsutvikling?

Regjeringen vil teste bygdevekstavtaler. NIBR har studert det eneste tilfellet som finnes: Bygdepakke Bø.

For at Norge skal klare å overholde sine forpliktelser etter Parisavtalen, har regjeringen lagt inn et «nullvekstmål» i Nasjonal transportplan for 2022-2033.

Et av virkemidlene har vært koordinerte «byvekstavtaler»; Flernivå-«pakker» av infrastrukturtiltak, tiltak for å begrense bilbruk, samt føringer for arealpolitikken.

Fra by til bygd

Nå tar regjeringen det lenger – og tester en lignende vekstavtale for tettsteder, gjennom bygdevekstavtaler. Avtalene skal bidra til samordning av virkemidler og aktører i småkommuners arealpolitiske tiltak.

Forskerne Gro Sandkjær Hanssen, fra NIBR på OsloMet, og Marianne Knapskog, fra TØI og NTNU, har studert den eneste bygdevekstavtalen som finnes: Bygdepakke Bø (nå Midt-Telemark kommune). Forskerne har også sett på tre andre småkommuners arbeid med å utvikle en bygdevekstpakke for sine tettsteder.

I den ferske artikkelen «Tettstedspakker som samordnings- og samskapingsmodell» diskuterer Hanssen og Knapskog

Bidrar til bedre samhandling

Forskerne finner at bygdepakken bidrar til større grad av samordning på flere nivåer for en sterkt sektorinndelt forvaltning.

Studien viser også at tettstedspakkene i større grad enn byvekstavtalene evner å ta inn virkemidler innrettet mot sosial bærekraftig stedsutvikling.

– Erfaringene er viktig å bygge på når regjeringens nye prøveordning for bygdevekstavtaler og regionvekstavtaler settes ut i livet, sier Sandkjær Hanssen.

Hun mener det er et stort behov for at statlige myndigheter, som Statens Vegvesen og BaneNor, fylkeskommuner og kommuner, samarbeider bedre om regional areal- og transportutvikling. Bygdevekstavtalene kan bidra til det.

– Det er en avtaleordning som kan tvinge aktørene til å snakke bedre sammen, sier Sandkjær Hanssen. 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 21.12.2022 | Johanne Hammersland