Kvinnelig lærer står bak tre elever som sitter ved pultene sine.

Læreren som taskmaster, stillasbygger, mester og regissør

Grunnskolelæreren kan innta ulike roller når elevene får skriveopplæring både på skolen og ved hjemmeundervisning.

Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

– Det er lærerens jobb å sørge for at elever får en variert skriveopplæring, i alle fag og gjennom hele skoleløpet, sier førsteamanuensis Tuva Bjørkvold ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. 

Det er viktig at læreren er bevisst på at ulike lærerroller oppøver ulike aspekter ved skrivingen for elevene. – Tuva Bjørkvold, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet.

Et viktig skille er om læreren vektlegger at teksten til eleven skal bli bedre, eller om elevens rolle som skriver skal utvikles. For eksempel vil det noen ganger være viktig at elevene lærer en spesiell tekstlig sjanger. I det tilfellet vektlegger læreren teksten. 
– Andre ganger vil det være riktig å trene på hvordan en for eksempel kan reagere om man opplever å ha blitt behandlet urettferdig. Da vektlegger læreren eleven som en skriver, sier Bjørkvold som fremhever at det er særlig viktig å ha et bevisst søkelys på eleven som skriver.

Drivverket i skolen

Skriveoppgaver blir karakterisert som drivverket i skolen. Det er fordi det både blir brukt til å lære seg noe og får å vise hva man har lært.
– Det er viktig at læreren blir bevisst på alle disse skriveoppgavene, og er oppmerksom på hvilke ferdigheter innen elevens skriving de øver.
Bjørkvold og hennes forskning ønsker å bidra på to fronter. 
– For det første håper jeg at modellen kan gi et metablikk på skrivedidaktikk og skriveforskning. Hva er trendene nå, hva skjer i skolen og møter elevene en bredde av skriveutfordringer?
– For det andre ønsker jeg en økt bevissthet hos lærere om at de kan innta ulike lærerroller når elevene skal skrive. Det vil kunne gjøre undervisningen mer variert og elevenes skrivekompetanse bredere.

De fire lærerrollene

De fire rollene inngår i en modell, og er typiske eksempler på ulike lærerroller når elever skriver faglig.

Taskmasteren

Når læreren inntar rollen som taskmaster, gir vedkommende en skriveoppgave der innholdet i teksten blir vektlagt, men eleven får ikke noen videre innspill til hvordan det skal gjøres. Læreren har lite kontroll på teksten. 
– En typisk skriveoppgave fra en taskmaster kan være å skrive om helgen. Eller nå i hjemmeskoletiden: Skriv om hjemmeskolen, sier Bjørkvold
– Elevene blir kastet ut på dypt vann, og det kan være krevende å skjønne hva de skal gjøre. Noen skrive kanskje en logg, noen et par stikkord og om enkelte vil lage en tegneserie, så står de egentlig fritt til det. 

Stillasbyggeren

En lærer som inntar stillasbygger-rollen, er også opptatt av at teksten skal bli bra. Men han eller hun har mye kontroll på hvordan teksten skal utformes av elevene, ved for eksempel å gi kriterier for lengde og innhold. Det er også vanlig å gi skriverammer, med struktur og hvordan setninger kan starte. 
– En vanlig oppgave fra en lærer som stillasbygger, kan være å lage en tegneserie ut fra eventyret "Pannekaka". Det skal være 12 ruter totalt. Bruk snakkebobler og lydhermende ord, forklarer Bjørkvold.
– Akkurat den samme oppgave kan bli gitt i hjemmeskolen. Men nå har kanskje læreren spilt inn en instruksjonsfilm der hun viser hvordan en kan lage tegneserieruter i et digitalt program og har laget første rute ferdig for elevene.

Mesteren

Når læreren er mester, flyttes vektleggingen fra teksten og over til eleven som skriver. Læreren inviterer eleven inn i sin skriving, i et sosialt fellesskap der læreren har stor kontroll på teksten. 
– Et eksempel fra skoledagen kan være om en elev skal skrive bursdagshilsen til en av de ansatte på SFO, som læreren ikke kjenner, sier Bjørkvold. - Da kan eleven, som kjenner jubilanten, skrive sammen med læreren som kjenner sjangeren. 
– I hjemmeskolen kan rollene bli endret, plutselig er eleven ekspert på noe læreren ikke kan, for eksempel hvordan en app de trenger for å dele filmer effektiv, fungerer. Læreren og eleven kan sammen utvikle en bruksanvisning, eleven kjenner innhold, lærer kjenner sjanger.

Regissøren

En lærer som innehar rollen som regissør iscenesetter en skrivesituasjon for eleven. Eleven som skriver, en som aktivt bruker skriving for å gjøre noe, er i sentrum. Læreren har heller ikke kontroll på teksten, det kan eleven velge selv. 
– I en vanlig skolesituasjon kan læreren gi en åpen utfordring som hvordan skal vi få en rettferdig fordeling av fotballbanen, sier Bjørkvold. - Noen elever kan skrive en plan for fordeling, noen lager et skjema, noen intervjuer folk for å høre hva de mener er rettferdig. 
– I hjemmeskolen kan læreren utfordre: Den som klarer å overbevise meg, får velge aktivitet for hele klassen etter lunsj på torsdag. Noen skriver et brev, noen lager appell, noen spiller inn en film og noen spammer klasse-chaten.

På alle klassetrinn

Lærerrollene er uavhengige av fag og klassetrinn. Det sentrale for lærere er å huske å veksle på og balansere de ulike rollene.
– På den måten lærer elevene skrivesjangre, mens andre ganger kan de opptre som skrivere i en sosial sammenheng, og selv velge sjangre.
Bjørkvold mener modellen er viktig fordi den systematiserer mye skriveforskning og kan hjelpe til å løfte blikket. 
– Det er lett å kaste seg på trender, men denne modellen kan gjøre det enklere å forstå hva som blir vektlagt i ulike skriveretninger, understreker Bjørkvold.

Referanse

Tuva Bjørkvold: Lærerens rolle når elever skriver faglig, Norsk pedagogisk tidsskrift, nr 1, 2020 (idunn.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 02.04.20 | Kari Aamli