NIBR tilset fem nye forskarar

Gruppebilde av nye forskere ved NIBR og administrerende direktør i 2023 i en hvit trappeoppgang som ser i kamera og smiler.

– Sidan årsskiftet 2023 har vi jobba aktivt for å rekruttere nye, dyktige medarbeidarar. No er endeleg kontraktar signert, og vi gler oss til å vekse som institutt, seier direktør ved By- og regionsforskingsinstituttet NIBR på OsloMet, Geir Heierstad.

Mellom 1. august 2023 og 1. januar 2024 byrjar tre statsvitarar, ein sosiolog og ein økonom på NIBR.

Meir makt og demokrati

Sveinung Legard (44 år) er sosiolog med doktorgrad frå Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlinga hans tok for seg deltakande budsjettering i Brasil, ei ordning der innbyggjarane blir invitert til å vere med på å bestemme kva budsjettmidlane skal brukast til.

Han har også nyleg gjennomført eit postdoktorprosjekt ved OsloMet om digital innbyggjarmedverknad i Oslo, Melbourne og Madrid.

– Eg ønskjer å jobbe særleg med tre tema: Innbyggjarmedverknad og demokratisk deltaking, berekraft og klimaomstilling, og digitalisering, seier han.

Legard har lang erfaring med oppdragsforsking og evaluering av ulike tiltak og organisasjonsendringar i kommunal og statleg sektor, og dessutan det private næringslivet.

Han kjem frå ei liknande stilling ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), som til liks med NIBR er ein del av Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Han byrja som forskar ved NIBR 1. august.

I september vart  han ferdig med eit prosjekt om ufrivillig deltid blant bussjåførar. No vil han gjerne jobbe saman med andre NIBR-forskarar på prosjekt om favoritt-temaa hans.

– Mine faglege interesser krinsar rundt demokrati, makt og politisk deltaking.  Det er grunnen til at eg søkte meg over til NIBR frå AFI, seier Legard.

Legard skal jobbe i forskaravdelinga Bolig-, stads- og regional utvikling.

Eg ønskjer å jobbe særleg med tre tema: Innbyggjarmedverknad og demokratisk deltaking, berekraft og klimaomstilling, og digitalisering. – Sveinung Legard
Portrett bilde av forsker Sveinung Legard, ny forsker ved NIBR med blå skjorte som ser i kamera og smiler.

– NIBR er ein tungvektar

Det same skal Leif Kårtvedt (32 år). Han er i sluttspurten på ei doktorgrad i statsvitskap ved UiO, men glir rett inn i stillinga som forskar på NIBR når avhandling er levert 1. oktober. Han har allereie skriveplass på NIBR for å ferdigstille doktorgrada.

– Eg gler meg til å ha ein kvardag der eg jobbar tett med andre forskarar, seier han.

Kårtvedts faglege interesser rettar seg særleg mot offentleg forvaltning, både forvaltningsreformer nasjonalt og lokalt, i tillegg til forholdet mellom forvaltningsnivåa.

Han er spesielt interessert i det kommunale byråkratiet og byråkratisk åtferd. Det er også utgangspunktet for doktoravhandlinga hans.

Han ser fram til å jobbe vidare med problemstillingar for kommune-Noreg.

– NIBR har lenge vore ein tungvektar innan norsk kommuneforsking, og eg ser fram til å jobbe med nye problemstillingar, som til dømes demografisk utvikling i kommunane og betydninga dei har for produksjonen av tenester, seier Kårtvedt.

Eg gler meg til å ha ein kvardag der eg jobbar tett med andre forskarar. – Leif Kårtvedt
Portrett bilde av forsker Leif Kårtvedt som ser i kamera og smiler.

– Ein perfekt arbeidsplass 

Forskaravdelinga Velferd, demokrati og offentleg forvaltning får også to nye tilskot.

Nils Arne Lindaas (27 år) har ei mastergrad i statsvitskap frå NTNU, med fordjuping i offentleg politikk og administrasjon, og dessutan kvantitativ metode.

Han er snart ferdig med doktorgrada i same disiplin frå NTNU, der han studerer langsiktige konsekvensar av New Public Management-relaterte reformer i norsk spesialisthelseteneste, frå eit overordna sektorperspektiv.

Lindaas har blant anna forska på overoptimisme i overskotsbudsjetteringa til helseføretaka, og korleis ulike reformkomponentar har påverka effektiviteten i helseføretaka.

Han har i tillegg ei brei forskingsinteresse innan temaa offentleg politikk og forvaltning, kommunal organisering, og dessutan helse- og velferdspolitikk.

Lindaas har hatt skriveplass ved NIBR sidan mai 2023, men offisielt byrjar han som forskar 1. november, noko han gler seg stort til.

– NIBRs fagområde, og då spesielt forskingsgruppa som eg skal byrje å jobbe i, treffer mine forskingsinteresser veldig godt. Derfor kjenner eg at NIBR er ein perfekt arbeidsplass for meg, seier Lindaas, og legg til:

– NIBR har mange prosjekt som bidreg til svært viktig kunnskapsutvikling for samfunnet, og eg håpar at eg kan bidra her. Etter tre år som stipendiat med fullt fokus på mitt eige forskingsprosjekt, gler eg meg også veldig til å prøve meg innan oppdragsforskinga, seier han.

NIBR har mange prosjekt som bidreg til svært viktig kunnskapsutvikling for samfunnet, og eg håpar at eg kan bidra her. – Nils Arne Lindaas
Portrettbilde av forsker Nils Arne Lindaas i blå skjorte som ser i kamera og smiler.

Får tenkje nye tankar

I tillegg byrjar Helge Renå (41 år), som er utdanna statsvitar frå UiO. Doktorgrada om innsatsen til politiet under terrorangrepa 22. juli 2011 vart gjennomført ved Universitetet i Bergen (UiB).

Basert på doktorgradsprosjektet har Renå gitt ut ei fagbok om krisehandtering, som fekk svært gode meldingar i Tidsskrift for samfunnsforskning (idunn.no) og Politiforum (politiforum.no), blant anna for hans evne til å kople saman teori og praksis.

Renå gler seg til å jobbe på ein tverrfagleg arbeidsplass med hovudvekt på samfunnsvitskapleg analyse, og til å komme i gang med nye prosjekt.

– Eg set pris på at det blir oppmuntra til å utvikle gode forskingsidear ved NIBR, og ser fram til å vidareutvikle prosjektidear eg har gått «svangar» med ei stund, seier han.

Renå har jobba ved NIBR tidlegare, og ser fram til å jobbe med både gamle og nye kollegaer.

– Eg treivst godt då eg arbeidde på NIBR, og etter å ha vore kontornomade i nokre år, blir det fint med ein fysisk arbeidsplass, seier han.

Renå byrjar som forskar ved NIBR 1. januar 2024.

Eg set pris på at det blir oppmuntra til å utvikle gode forskingsidear ved NIBR, og ser fram til å vidareutvikle prosjektidear eg har gått «svangar» med ei stund. – Helge Renå
Portrettbilde av forsker Helge Renå i svart genser som ser i kamera.

Bidreg til løysingar

Det same gjer Mari O. Mamre (39 år). Dette halvåret ferdigstiller ho sin ph.d. ved Handelshøyskolen på NMBU. Ho har tidlegare studert ved UiO og London School of Economics, og har bakgrunn frå privat sektor.

Hennar fagleg interesser dreier seg særleg rundt bustadmarknadsøkonomi, byøkonomi, empiriske analysar, maskinlæring og mikroøkonomi.

Mamre skal arbeide i forskaravdelinga Bolig -, stads - og regional utvikling.

Dei fem tilsetjingane kjem i tillegg til ei allereie sterk oppbemanning ved NIBR i løpet av 2023.

Frå før har NIBR tilsett Gavin McCroy som forskar i avdeling for bustad -, stads - og regional utvikling, Åsne Øygard Danielsen og Kristian Tvedt som forskarar i avdeling for internasjonale forhold og migrasjon, og dessutan Siri Frisli, stipendiat ved avdeling for velferd, demokrati og offentleg forvaltning.

– Vi har auka forskarstaben på NIBR stort det siste året, og det set oss i endå betre stand til å bidra til å løyse nokre av dei store utfordringane i samfunnet, seier Heierstad.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 15.09.2023 | Kristin Horn Talgø