Portrett av Sølvi Mausethagen med svart bakgrunn. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Ny prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Sølvi Mausethagen blir fakultetets nye prodekan for forskning og utvikling fra august 2023. Finn Aarsæther fortsetter som prodekan for utdanning.

Mausethagen jobber i dag som professor i utdanningsforskning ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet, hvor hun har vært ansatt de siste 10 årene. Hun har bakgrunn som lærer, og har mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i profesjonsstudier fra OsloMet. I tillegg har hun også bakgrunn fra internasjonale studier, med mellomfag i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo, og en master i internasjonale relasjoner fra University of Cape Town.

Hun har forsket mye på lærerprofesjonen, utdanningspolitikk og kunnskapsgrunnlaget til de som jobber i og med utdanningssektoren. Mausethagen har sittet i flere offentlig utvalg, blant annet Ekspertgruppa om lærerrollen og Opplæringslovutvalget. Nylig ledet hun arbeidet med den offentlige utredningen om etter- og videreutdanning i barnehage og skole, «Med videre betydning».

– Mye spennende og viktig forskning 

– Det er veldig mye spennende og viktig forskning som foregår ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetet har et stort potensial til å bli et ledende forskningsmiljø innenfor profesjonsrettet utdanningsforskning nasjonalt og i Norden. Jeg er veldig glad for muligheten til å kunne jobbe strategisk på fakultetsnivå med å få utvikle forskningen og forskningskulturen ved LUI videre, og til å bidra til og styrke relasjoner mellom forskning, utdanning og praksis, sier Mausethagen.

– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med alle, ikke minst med forskningsgruppene, og med ph.d.-programmet. Jeg kommer også til å forske selv i pågående prosjekter. Kort sagt, jeg gleder meg!

Hva tenker du om LUIs forutsetninger for å videreutvikle sin FoU-aktivitet?

– Med mange solide forskningsmiljøer og en av landets største lærerutdanninger som utgangspunkt, mener jeg at LUI har gode forutsetninger for å markere seg enda tydeligere enn i dag som et sterkt utdanningsforskningsmiljø og som en ønsket samarbeidspartner, både nasjonalt, internasjonalt - og på OsloMet. Derfor er det også så viktig å legge til rette for at folk møtes, og å få innsikt i deres ønsker og ideer om nye prosjekter og forskningsgrupper, sier Mausethagen.

– En oppgave for fakultetet som kan bli enda viktigere fremover er å synliggjøre og kommunisere forskningen til de som har behov for den, om det er lærere, barnehagelærere, byråkrater eller politikere, noe forskerne ved fakultetet står i en god posisjon til å bidra med.

– Jeg er svært glad for å få Sølvi som kollega og prodekan for FoU. Hun har et sterkt engasjement for forskning knyttet til lærerprofesjon, utdanningspolitikk, styring og alle lærerutdanninger. Hun har også omfattende erfaring med å innhente eksternfinansiering, og leder for eksempel RE-POSE prosjektet, som blant annet ser på forholdet mellom forskning og praksis i lærerutdanningene, sier dekan Roger André Federici.

Finn Aarsæther fortsetter 

Portrett av Finn Aarsæther foran en grå murvegg

Finn Aarsæther fortsetter som prodekan for utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

I funksjonen som prodekan for utdanning, fortsetter Finn Aarsæther i fire nye år.

Aarsæther har doktorgrad i språkvitenskap og en cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur, samt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Han har vært ansatt ved lærerutdanningen siden 1993. Forskningsaktivitetene hans har særlig dreid seg om språkpraksiser blant barn og unge i flerkulturelle miljøer og innenfor andrespråksdidaktikk. For tiden forsker han på opplæringstilbudet til nyankomne elever med migrant- og flyktningbakgrunn i grunnskolen.

– Det er flere årsaker til at jeg synes arbeidet som prodekan for utdanning er interessant og viktig, og at jeg ønsker å fortsette, forteller Aarsæther.

–  Når det gjelder profesjonsutdanningene på fakultetet, altså lærerutdanningene samt programmene for tolk og tegnspråk, er det for eksempel en stortingsmelding på gang, som kan innebære vesentlige endringer. For lærerutdanningene er det satt i gang diskusjoner om forenkling av rammeplaner, og vi har en rekrutteringssituasjon som er mildt sagt foruroligende. Disse temaene har i høy grad med vilkår for utdanningskvalitet å gjøre, og jeg har veldig lyst til å være med i drøftingene og utformingen av disse vilkårene framover.

– Finn har lang og solid erfaring fra fakultetet, og er en uvurderlig samarbeidspartner og støttespiller for meg i fakultetets ledergruppe. Jeg er veldig fornøyd med at han ønsker å fortsette i en ny periode som prodekan, sier Federici. 

Prodekanfunksjonene er åremålsstillinger som gjelder for perioden 1. august 2023 til og med 31. juli 2027. 

Publisert: 05.06.2023 | Siv Tonje S. Håkensen