English version
Russisk sykepleier

Nytt prosjekt skal undersøke norsk helsesamarbeid med Russland

Siden midten av 1990-tallet har Norge og Russland samarbeidet omkring utfordringer i helse- og sosialsektoren. Forskere ved OsloMet har nå fått i oppdrag å evaluere en tilskuddsordning for dette helsesamarbeidet.

Norge deltar aktivt i helsesamarbeidet med Russland gjennom Barentssamarbeidet, Den nordlige dimensjon og Arktisk råd. Tilskuddsordningen som nå skal evalueres, forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet med midler fra Utenriksdepartementet.

Gjennom denne ordningen gis det støtte til faglige prosjekter med norsk og russisk partner. Hovedmålet er å styrke helsesamarbeidet mellom fagmiljøer i Norge og Russland og å bidra til bedre folkehelse.

Evalueringen av tilskuddsordningen ledes av forsker Aadne Aasland ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. NIBR vil samarbeide med NORCE Research AS og Luzin Institute for Economic Studies i Apatity i Murmanskregionen. Teamet har omfattende erfaring med gjennomføring av evalueringer av norsk-russiske samarbeidsprogrammer.

– NIBR gjennomførte en tilsvarende evaluering av helsesamarbeidet i 2007. Alle teamets forskere er for tiden engasjert i et større forskningsprosjekt nettopp om samarbeidet med Russland på helse- og velferdsområdet gjennom de siste 20 årene, forteller Aasland.

Som et grunnlag for evalueringen vil forskerne foreta en gjennomgang av søknader, egenevalueringer, og andre relevante dokumenter knyttet til helsesamarbeidet mellom Norge og Russland, en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot prosjektansvarlige for prosjekter som har mottatt støtte i de to land, samt intervjuer med utvalgte prosjektansvarlige og andre sentrale aktører innen helsesamarbeidet, på norsk og russisk side.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 30.11.2021 | Jan-Tore Berghei