Nærbilde av en gåstol og underkroppen til et menneske som blir hjulpet av en sykepleier.

Skal kartlegge turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester

Arbeidsforskningsinsituttet ved OsloMet og Frischsenteret gjennomfører i samarbeid med Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund, en kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Undersøkelsen kartlegger turnusordningen ved den enkelte virksomhet, og er et viktig ledd i å undersøke konsekvensene av forskjellige turnusløsninger for bemanning, rekruttering, sykefravær, helse og kvalitet i helse og omsorg. Kunnskapen som kommer frem i prosjektet vil brukes til å utforme praktiske, kunnskapsbaserte råd om organiseringen av turnusarbeid. Deres svar vil være svært viktige for å sikre kvaliteten i rådene. 

Undersøkelsen blir sendt ut til virksomhetsledere innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunene, og skal besvares av en med kjennskap til virksomhetens turnusorganisering. Det tar omtrent 10 minutter å svare på undersøkelsen. 

Under vil vi gi mer informasjon om hvordan din virksomhet kan delta, hvordan dataene blir behandlet og analysert, og hvordan dere etter hvert kan lese om resultatene fra undersøkelsen. 

Lenke til undersøkelsen: Kartlegging av turnusordningen (respons.questback.com)

Spørsmål i spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål om hvor lang tid en turnusperiode varer og hvorvidt ansatte har fleksible turnusordninger. Videre inneholder undersøkelsen spørsmål om ansatte har 2-delt turnus eller 3-delt turnus, langvakter eller døgnturnus. Når det gjelder virksomheter som har ansatte som jobber langvakter, stilles det noen oppfølgingsspørsmål rundt organisering av langvaktene.

Det stilles spørsmål om situasjonen per dags dato, og tilbake i tid. Dette for å få en oversikt både over dagens situasjon og eventuelle endringer som har blitt gjort.

Kobling til andre datakilder

For å undersøke konsekvensene av forskjellige typer turnusløsninger (som beskrevet over) ønsker vi å koble til registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og nasjonale helseregistre for ansatte og brukere. Koblede data vil være uten direkte identifiserende personopplysninger og virksomhetsopplysninger som navn på personer og virksomheter. Behandlingen av disse registerdataene har lovlig grunnlag i allmennhetens interesse.

Informasjonen vi ønsker å hente fra SSB inkluderer sykefravær og trygdeopplysninger, demografiopplysninger (som alder, kjønn og bostedskommune), arbeidsforhold (som yrke, næring, stillingsstørrelse), inntekt, utdanning, familieforhold (inkludert opplysninger om partner og partners arbeidstid). I tillegg vil vi koble til helseopplysninger (som diagnose og behandling) fra norsk pasientregister, reseptbasert legemiddelregister, kommunalt pasient- og brukerregister, og dødsårsaksregisteret. 

Vil du delta i spørreundersøkelsen?

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi en grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om din tjeneste/institusjon bli anonymisert. De innsamlede opplysningene behandles konfidensielt, og skal ikke presenteres slik at det er mulig å kjenne igjen enkeltpersoner eller enkeltvirksomheter. Undersøkelsene vil gjennomføres etter gjeldende etiske retningslinjer gitt ved personopplysningsloven og helseforskningsloven.

For å svare på undersøkelsen, gå til: Kartlegging av turnusordningen (respons.questback.com)

Resultater knyttet til spørreundersøkelsen

Ønsker du å motta resultater fra undersøkelsen? Meld deg på vårt nyhetsbrev: Nyhetsbrev COMPRESSED (response.questback.com)

Publiseringer knyttet til spørreundersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig via nettsidene til prosjektene hvor spørreundersøkelsen vil bli brukt, se Effekt av turnusordninger på sykefravær (frisch.uio.no) og COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg (oslomet.no).

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til selve undersøkelsen eller prosjektene hvor undersøkelsen skal brukes? Da kan du ta kontakt med:

COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg

Med et økende behov for arbeidskraft i helse- og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren.

Publisert: 29.03.22 | Eli Kristine Korsmo