Handlingsplan for forskning og utvikling ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Handlingsplanen skal gi retning til de prioriteringer som gjøres på SAM innenfor forskning og utvikling.

Forskningsaktiviteten ved Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) ved OsloMet skal være av høy faglig kvalitet. Den skal speile viktige samfunnsutfordringer og formidles i en bredere offentlighet. 

Handlingsplanen skal gi retning til de prioriteringer som gjøres på SAM, i forvaltning av personalressurser, økonomiske ressurser og gjennom ulike tiltak. Handlingsplanen skal være relativt dekkende og omfattende, samtidig som den skal ha noen få tydelige topp-prioriteringer for ett eller flere år framover. Disse nedfelles også i fakultetets måltavle og langtidsplan og budsjett. God forsknings- og personalledelse er forøvrig avgjørende for å lykkes med våre ambisjoner. 

Målområde 1: Vi skal utvikle fakultetets forskningsprofil

Fakultet for samfunnsvitenskap er forvalter og utvikler av viktige kunnskapsfelt og -arenaer, fra velferdsstat, offentlig sektor, økonomi- og administrasjon, til biblioteket og journalistikken. Vi har et ansvar for at forskningen former og løfter kvaliteten på utdanningene våre, og utvikler profesjonene og praksisfeltene de relaterer til, både i et kortsiktig og et lengre tidsperspektiv. Vi har dessuten et ansvar for å bidra til den tematiske, teoretiske og metodologiske utviklingen innen samfunnsforskingen på våre felt, noe som også innebær at forskerne deltar aktivt i den globale kunnskapsutvekslingen.

Fakultetet skal tilrettelegge for at våre forskningsfag og forskningsmiljø forsterkes og forbedres gjennom det system for kvalitetssikring- og utvikling som gjelder i relaterte forskningsdisipliner og forskningsområder, i alt fra tildeling av forskningsmidler, formidling på nasjonale og internasjonale konferanser, publisering i fagfellevurderte tidsskrift, til mer uformelle kollegiale arenaer for diskusjon og tilbakemeldinger. 

En prioritet for SAM er å sette vårt samfunnsvitenskapelige preg på begreper som innovasjon, samfunnsforbedring og brukermedvirkning i forskning. Organisatorisk og empirisk skal deler av forskningen knyttes til OsloMets satsninger i bydelen Holmlia og kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI). Slik kan forskningen ved SAM bidra til samfunnsforbedring, eksempelvis mer likeverdig tilgang til velferdstjenester. Gjennom å prioritere forskningstemaer tett på dagens store utfordringer, som mangfold, inkludering og utenforskap, samvirke mellom det offentlige og det private og velferdsstatens robusthet og videreutvikling, bidrar vi til en positiv samfunnsvikling. 

Tiltak

Ansvarlige er dekan, prodekan for forskning og instituttledere.

Målområde 2: Vi skal styrke forskerkarrierer på alle nivå

De ansatte er fakultetets viktigste ressurs. God rekruttering av både yngre forskertalenter og etablerte forskere er også avgjørende for at vi skal kunne fortsette å oppnå gode resultater, både innen forskning og utdanning. Det er også viktig at vi tilbyr gode karriere- og utviklingsmuligheter for ansatte. Forskerkarrierer er derfor et prioritert område for OsloMet. SAM vil i 2023 legge vekt på utvikling og oppfølging av individuelle karriereplaner for alle UF-ansatte, hvor forskere i overgangsfaser er særlig prioritert. Fakultetet vil også jobbe for å styrke doktorgradsprogrammet,  og for å tilby våre doktorgradsstipendiater et godt arbeidsmiljø.

Tiltak

Ansvarlige er prodekan for utdanning, prodekan for forskning og instituttledere.

Målområde 3: Vi skal øke omfanget av eksternfinansierte prosjekter

For å bygge sterke forskningsmiljøer er det viktig for SAM å få inn eksterne midler. Dette er også avgjørende for utvikling av forskerutdanningen. Vi ønsker en utvikling der vi både understøtter og prioriterer styrking av forskningsmulighetene for alle våre ansatte som er aktive forskere, samtidig som vi også spisser ressursinnsatsen mot noen fagmiljøer som har særlig stort kvalitetspotensial eller særlig betydning for noen av de yrkes- og kunnskapsfelt vi utdanner til. SAM har de siste årene lykkes relativt godt med ekstern finansiering fra Forskningsrådet og fra EU. Hardere konkurranse om finansiering av forskerprosjekt og vekt på mer brukerorientert forskning tilsier at SAM må orientere seg bredere ut mot flere ulike finansieringskilder og styrke sin kompetanse på utvikling og drift av innovasjons- og brukerorienterte prosjekt. 

Tiltak

Ansvarlige er prodekan for forskning og instituttledere. 

Målområde 4: Vi skal styrke fakultetets synlighet i offentligheten

Formidling er en del av SAMs samfunnsansvar og en av universitetets kjerneoppgaver. Et hovedmål for forskningsformidlingen er å tilgjengeliggjøre våre forskningsresultater for å sikre at de tas i bruk. En forutsetning for dette er at forskningen er åpent tilgjengelige både for fagfeller, ulike brukergrupper og allmenheten. Det stilles stadig høyere krav til mer åpenhet, som i sin tur følges av økende forventninger til både åpenhet og involvering av brukere i selve forskningsprosessen. De fleste av våre  ansatte, både faglige og administrative er aktive formidlere i allmennheten og i de sektorer de forsker på.  

Fakultetet har et potensial for å ytterligere synliggjøre fakultetets forskningsbidrag, eksempelvis gjennom mer aktiv bruk av nettsider. Forskningsutviklingen innebærer at vi må ta nye og ulike datakilder i bruk. Regelverket for datahåndtering blir strengere, samtidig som myndigheter og offentlighet forventer bedre almen tilgang til data. Slike utviklingstrekk gir et kontinuerlig behov for å styrke vår kompetanse i forskningsformidling, åpen forskning og brukerinvolvering. 

Tiltak

Ansvarlige er dekan, prodekan for forskning og instituttledere.