Medråderett - IDF

Medråderetten til dei tilsette skal sikrast gjennom Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (IDF). Tenestemannsorganisasjonane og fakultetsleiinga er representert i IDF-møta.

Tenestemannsorganisasjonane er representert i det lokale IDF-møtet ved følgjande tillitsvalde:

    Laster inn ...

    Desse representerer Akademikerne, Forskarforbundet, Parat og Norsk Tenestemannslag.

    IDF-møta blir i utgangspunktet halde i forkant av fakultetsrådsmøta. Saker som ikkje skal til behandling i styret tas med i desse møta. Om saksmengda er stor blir det også halde møte etter behov.

    OsloMet har også eit sentralt IDF-utval.