Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

RSA er et rådgivande organ for rektor som møtast med jamne mellomrom på OsloMet, og gir råd om korleis universitetet kan utvikle ein sterkere samanheng mellom utdanning, forsking og utvikling og arbeidslivet.

OsloMet sitt Råd for samarbeid med arbeidslivet tek utgangspunkt i interne og eksterne medlem av universitetets fakultetsråd, senterstyre og rektor si leiargruppe.

Rådet er ei forlenging av samarbeid på fakultet og institutt og koplar den fagnære utviklingsdialogen med den institusjonelle strategiske utviklinga.

 Tema for dei siste åra har vore:

Råd for samarbeid med arbeidslivet har sitt opphav i Stortingsmelding nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja (regjeringen.no).