English version

StudData

StudData er en database for studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og profesjonelles karrierer.

StudData er en database som gir grunnlag for panel- og forløpsstudier. Det er en større og langsiktig satsing som omfatter en rekke profesjoner/profesjonsutdanninger.

StudData er et samarbeidsprosjekt der flere norske høgskoler og universitet deltar. I tillegg er det inngått et samarbeid med et svensk universitet. I dag omfatter databasen fire kull studenter. Studentene mottar et spørreskjema i første studieår, i siste studiesemester, og tre og seks år etter endt utdanning.

I tillegg er det koblet på registerdata fra Felles studentsystem (FS) og Statistisk Sentralbyrå om utdanning og arbeidsmarkedstilknytning etter fullført profesjonsutdanning.

Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet leder og koordinerer oppbyggingen av databasen, som er finansiert av Norges forskningsråd og OsloMet. 

 • Retningslinjer for utlevering av data

   Hvem kan låne?

  • Den som mottar data må ha forskerkompetanse. Personer uten slik kompetanse, f.eks. studenter, kan få tilgang til data gjennom en veileder med forskerkompetanse.
  • Data utleveres bare til forskningsformål.

  Forutsetninger

  • Om det søkes om forskningsmidler til prosjekter der StudData planlegges brukt som en del av datagrunnlaget, må dette avklares med SPS i forkant.
  • Alle som mottar data må underskrive en taushetserklæring utarbeidet av Datatilsynet.
  • Den som mottar data kan ikke gi disse videre til andre uten nærmere avtale med SPS.
  • I publikasjoner som helt eller delvis er basert på StudData skal det opplyses om at det er brukt data fra StudData som administreres av Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet.
  • Elektronisk eksemplar av alle publikasjoner der StudData brukes sendes til SPS.

  Hvordan søke

  • Senter for profesjonsstudier låner ut data fra StudData til forskningsprosjekter. For å få tilgang til data må eget søknadsskjema fylles ut.
  • Utleveringen av data skjer på bakgrunn av en kort prosjektbeskrivelse med angivelse av hvilke variabler og enheter det er behov for.
  • Søknaden sendes til Senter for profesjonsstudier. Behandlingen av søknaden tar vanligvis 1-2 uker. Søkeren mottar et anonymisert datasett.
 • Beskrivelse av datasettene

  StudData omfatter 4 kull studenter som henholdsvis påbegynte sin bachelorutdanning i 1989, 2001, 2004 og 2012. Studenter fra mer enn 20 utdanninger ved  OsloMet (tidligere HiOA) deltar. Til sammen 12 spørreskjemaundersøkelser er gjennomført. 

  1989-kullet

  1989-kullet omfatter cirka 3000 studenter. Disse har besvart 3 spørreskjemaer.  Det første spørreskjemaet mottok studenten i 3.studieår (fase 2). De to neste skjemaene ble besvart 3 år og 6 år etter fullført utdanning (fase 3 og fase 4). Svarprosenten i fase 2 er 70 prosent.

  For undersøkelsene gjennomført etter fullført utdanning er svarprosentene noe lavere, 58 prosent (fase 3) og 48 prosent (fase 4). Studenter fra OsloMet (tidligere HiOA) deltar. Studenter fra mer enn 20 profesjonsutdanninger mottar spørreskjema, de fleste fra helse-, sosial- og lærerutdanninger.

  2001-kullet

  2001-kullet omfatter cirka 3500 studenter. Disse har besvart 4 spørreskjemaer hvorav to i utdanningsperioden, i første studieår (fase 1) og i siste studieår (fase 2). Studentene har videre besvart to spørreskjemaer etter fullført utdanning, 3 år og 6 år etter utdanning (fase 3 og fase 4).

  Svarprosenten varierer fra over 70 prosent for de to første undersøkelsene til cirka 50 prosent for undersøkelsene etter fullført utdanning. Studenter fra cirka 20 profesjonsutdanninger og 8 universitet/høgskoler deltar. Flest studenter innenfor helse-, sosial- og lærerutdanninger.

  Studentene kommer i hovedsak fra OsloMet (tidligere HiOA), Høgskolen Innlandet (Lillehammer), Høgskolene i Bergen og Volda.  

  2004-kullet

  2004-kullet omfatter cirka 5700 studenter.  Disse har besvart 3 spørreskjemaer; i første studieår (fase 1), i siste studieår (fase 2) og 3 år etter fullført utdanning (fase 3). Svarprosenten går fra cirka 70 prosent for de to første undersøkelsene til under 40 prosent for undersøkelsen etter utdanning.

  Studenter fra cirka 15 profesjonsutdanninger og 9 universitet/høgskoler deltar. De fleste studentene er fra helse-, sosial- og lærerutdanninger. Studentene kommer i hovedsak fra OsloMet, Høgskolene i Volda, Bergen, Innlandet (Lillehammer) og Sør-Trøndelag. 

  2012-kullet

  2012-kullet omfatter cirka 4000 studenter. Disse har besvart to spørreskjemaer, i første og siste studieår (fase 1 og fase 2). I begge undersøkelsene har 70 prosent av studentene besvart skjemaet.  

  Studenter fra 11 profesjonsutdanninger deltar, de fleste fra sykepleie-, lærer-, sosial- og politiutdanninger.  Studentene fra OsloMet (tidligere HiOA), Politihøgskolen, Høgskolene i Sør-Trøndelag, Volda, Bergen, og Innlandet (Lillehammer) deltar.

 • Spørreskjema og tema

  Det er tilsammen gjennomført 12 spørreskjemaundersøkelser. Tema og spørsmål som inngår i undersøkelsen er likelydende for alle utdanningsgrupper. Dette gjør det mulig å sammenlikne studenter innenfor ulike utdanninger. 

  Hvilke temaer som er med i undersøkelsen avhenger av hvor studentene er i utdannings- og yrkesløpet (fase 1- fase 4). Tema og spørsmål er i hovedsak like for alle fire student-kull, men over tid er noen spørsmål erstattet med nye.

  Fase 1

  Følgende tema inngår i spørreskjemaet som studentene mottar i første studieår: Motivasjon for utdanningsvalg, forventninger til fremtidig yrkesliv, holdninger og jobbverdier, tidligere utdanning og yrkeserfaring, og bakgrunnsopplysninger. 

  Fase 2 

  Følgende tema inngår i spørreskjemaet som studentene mottar i siste studiesemester: Erfaringer fra utdanningen inkludert praksisperioder, forventet og oppnådd kompetanse, forventninger om fremtidig yrkesliv, holdninger og jobbverdier, tidligere utdanning og yrkeserfaring, og bakgrunnsopplysninger

  Fase 3 og 4 

  Følgende tema inngår i spørreskjemaet som studentene mottar etter fullført utdanning: Nyutdannedes møte med yrkes- og arbeidsliv, karrieremønster, forventninger til fremtidig yrkesliv, avgang fra yrket, samarbeidsforhold, refleksjoner om egen utdanning og kompetanse, og bakgrunnsopplysninger.  

 • Publikasjoner basert på StudData

  StudData-publikasjoner 2022

  • Maurud, S., Børøsund, E., & Moen, A. (2022). Gender and ethnicity's influence on first-year nursing students' educational motivation and career expectations: A cross-sectional study. Nursing Open, 00, 1– 12.

  StudData-publikasjoner 2020

  • Abrahamsen B (2020) Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning, 61(3) s. 241-254.
  • Caspersen, Joakim & Smeby, Jens-Christian (2020) Placement training and learning outcomes in social work education. Studies in Higher Education
  • Maurud S (2020) Kjønn og etnisitets innvirkning på sykepleierstudenters utdanningsmotivasjon og karriereforventninger. Karriereforventninger i sykepleie: Kjønn og etnisitet som føringer for rekruttering, frafall og tilknytning. Masteroppgave. Det medisinske fakultet, Sykepleievitenskap.

  StudData-publikasjoner 2019

  • Abrahamsen B (2019) A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing,75(2) s. 348-356.
  • Abrahamsen B (2019) Det er høyt frafall blant menn i kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Sykepleien. 
  • Abrahamsen B og Storvik Aa E L (2019) Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice 3(1) s. 16-20.
  • Orupabo J, Drange I og Abrahamsen B (2019) Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education 79. s. 921-937.
  • Storvik Aa E L og Abrahamsen B (2019) Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4, s. 30-52.

  StudData-publikasjoner 2018

  • Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud. Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk? Sykepleien 2018; Volum 1. s. 72-73
  • Caspersen, Joakim & Smeby, Jens-Christian (2018) The relationship among learning outcome measures used in higher education, Quality in Higher Education, 24:2, 117-135
  • Silje Bringsrud og Bente Abrahamsen: "Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?" i Politiforum, publisert 1. april 2018.
  • Oda Nedregård og Bente Abrahamsen: "Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet", OsloMet rapport 2018, nr. 8.
  • Ida Lyngstad Wernø og Jens-Christian Smeby (2018) Profesjonsutdanning og kompetanse – en tabellrapport basert på StudDataSenter for profesjonsstudiers arbeidsnotat nr. 1-2018

  StudData-publikasjoner 2017

  • Abrahamsen, Bente og Fekjær, Silje Bringsrud: Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter i Tidsskrift for samfunnsforskning 2017, vol. 58 (4) s. 389-408
  • Larsen, Anne Cecilie,Ulleberg, Pål og Rønnestad, Michael Helge: Depersonalization reconsidered: An empirical analysis of the relation between depersonalization and cynicism in an extended Version of the Maslach Burnout Inventory. Nordic Psychology 2017; Volum 69 (3) s. 160-176.
  • Hatlevik, Ida Katrine R (2017): The impact of prospective teachers’ perceived competence on subsequent perceptions as schoolteachers. Teachers and Teaching: theory and practice 2017 ;Volum 23 (7) s. 810-828
  • Nesje, Kjersti: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (ISBN 978-82-8364-038-0) ;Volum 2017.160 s. HiOA Avhandling(1)
  • Nesje, Kjersti: Professional commitment: Does it buffer or intensify job demands?. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(2) s. 185-191
  • Rønningstad, Chris (2017): A Tale of Two Autonomies. Professions and Professionalism 2017; Volum 7(3) s. 1-16

  StudData-publikasjoner 2016

  • Abrahamsen, Bente. Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24.(2) s. 123-141
  • Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente. Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. I: Profesjon og ledelse. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1697-0. s. 295-317

  StudData-publikasjoner 2015

  • Abrahamsen, Bente: Eldresektoren - et verdivalg? Tidsskriftet sykepleien 2015; Volum 103.(3) s. 62-63
  • Abrahamsen, Bente: Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing 2015; Volum 71.(2) s. 304-314
  • Caspersen, Joakim (2015): Teachers’ Learning Activities in the Workplace: How Does Teacher Education Matter?. Creative Education 2015; Volum 6.(1) s. 46-63
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens-Christian (2015) Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology 2015; Volum 67.(2) s. 136-153
  • Nesje, Kjersti: Nursing students’ prosocial motivation: does it predict professional commitment and involvement in the job?. Journal of Advanced Nursing 2015 ;Volum 71(1) s. 115-125

  StudData-publikasjoner 2014

  • Abrahamsen, Bente. Klar for heltid?. Tidsskriftet sykepleien 2014 (8) s. 92-93
  • Caspersen, Joakim; Frølich, Nicoline; Karlsen, Hilde; Aamodt, Per O. Learning outcomes across disciplines and professions: Measurement and interpretation. Quality in Higher Education 2014; Volum 20(2) s. 195-215
  • Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel. Novice teachers and how they cope. Teachers and Teaching: theory and practice 2014; Volum 20(2) s. 189-211
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen 2014 Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-93208-77-8) 222 s. HiOA Avhandling(4)

  StudData-publikasjoner 2013

  • Abrahamsen, Bente: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. I: Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget 2013 s. 95-106
  • Abrahamsen, Bente og Drange, Ida: Ethnic minority students' career ambitions and career expectations in prospective professions. European Sociological Association conference; 2013
  • Caspersen, Joakim (2013): The valuation of knowledge and normative reflection in teacher qualification. A comparison of teacher educators, novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2013; Volum 2013.(30) s. 109-119

  StudData-publikasjoner 2012

  • Abrahamsen, Bente: Deltid lige så hårdt som fuld tid. Fagbladet 3F 2012-08-10
  • Abrahamsen, Bente: Deltid like slitsomt som heltid. Tidsskriftet sykepleien 2012; Volum 11. s. 80-81
  • Abrahamsen, Bente: Gender differences in income. A longitudinal study of career preferences, career choices and career outcome in professions. ESA, 7th Interim Meeting. Sociology of Professions.
  • Abrahamsen, Bente; Holte, Kari Anne; Laine, Marjukka: Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland. Professions and Professionalism 2012; Volum 2.(1) s. 60-74
  • Caspersen, Joakim: Out of step? The valuation of knowledge and normative reflection in teacher education and schools. NORDPRO konferanse Århus; 2012-10-25 - 2012-10-26
  • Caspersen, Joakim; Karlsen, Hilde; Frølich, Nicoline; Aamodt, Per Olaf: Results of Higher Education: Learning outcomes -perspectives on a moving target?. 2012 SRHE Conference; 2012-12-12 - 2012-12-14
  • Heggen, K. & J.-C. Smeby: Gir mest mulig samanheng også den beste profesjonsutdanninga? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2012(96), 4-14.
  • Hatlevik, Ida: Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger. HiOA småskrift 2012 nr. 2
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: The theory-practice relationship: reflective skills and theoretical knowledge as key factors in bridging the gap between theory and practice in initial nursing education. Journal of Advanced Nursing 2012
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen og Smeby, Jens Christian: Clashing epistemological beliefs? Second ISA Forum of Sociology; 2012-08-01 -2012-08-04
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen og Smeby, Jens Christian: Programme coherence and epistemological beliefs. PROPEL-conference; 2012-05-09 -2012-05-11
  • Heggen, Kåre: Learning and competence - challenges in Norwegian Social work education. Nordic/Balticum Summer school: "Social work -global trends and local challenges"; 2012-08-06 - 2012-08-10
  • Heggen, Kåre: Perspektiv på velferdsutdanningene i Norge. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse; 2012-10-25 - 2012-10-26
  • Heggen, Kåre og Gythfeldt, Knut: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-09-9); Volum 2012.61 s. HiOA rapport(5)
  • Heggen, Kåre og Raaen, Finn Daniel: Impact of coherence on student teachers' professional qualification. ECER, Annual meeting; 2012-09-17 -2012-09-21
  • Heggen, Kåre og Smeby, Jens Christian: Gir mest mulig samanheng også den beste profesjonsutdanninga?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 ;Volum 96.(1) s. 4-14
  • Gythfeldt, Knut: Nyutdannede ved HiOA. Utdannelsens relevans for jobb. SPS arbeidsnotatnr 2/2012
  • Karlsen, Hilde: Gender and ethnic differences in occupational positions and earnings among nurses and engineers in Norway: identical educational choices, unequal outcomes. Work, Employment and Society 2012 ;Volum 26.(2) s. 278-295
  • Karlsen, Hilde: Not so unconventional after all? A quantitative study of men in care oriented study programmes and professional occupations in Norway. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-08-2); Volum 2012. 205 s. HiOA Avhandling.
  • Klette, Kirsti og Smeby, Jens Christian: Professional training and knowledge sources. I: Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers 2012 ISBN 978-94-6091-992-3. s. 143-162
  • Smeby, Jens Christian: Bedre helse og velferd - et spørsmål om kompetanse. Programplanutvalgsmøte "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester"; 2012-11-27
  • Smeby, Jens Christian: The significance of professional education. I: Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers 2012 ISBN 978-94-6091-992-3. s. 49-67
  • Smeby, Jens Christian: Virker utdanning?. Instituttseminar Institutt for industriell utvikling; 2012-05-21
  • Smeby, Jens Christian og Heggen, Kåre: Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work 2012
  • Vågan, André; Heggen, Kåre: Contextualization and learning: A comparative study of student teachers and student nurses. QPC, workshop. Centre for the Study of Professions; 2012-05-14 - 2012-05-16

  StudData-publikasjoner 2011

  • Abrahamsen, Bente: Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren. Sykepleien 2011; Volum 10. s. 76-77
  • Abrahamsen, Bente: Educational qualifications and nurses' choice of early work field. 10th Conference of the European Sociological Association; 2011-09-07 -2011-09-10
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn: Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 81 s. SPS Arbeidsnotat(1)
  • Karlsen, Hilde: Kompleks maskulinitet i et kvinnedominert studium. I: Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 978-82-02-34942-4. s. 71-93
  • Karlsen, Hilde: Mannlege sjukepleiarar har valt eit utradisjonelt yrke, men dei har ikkje brote med tradisjonelle førestellingar om mannsrolla. Kilden.no [Internett] 2011-02-11
  • Smeby, Jens-Christian og Heggen, Kåre: The Impact of Biographic, Program and Transitional Coherence. Presentasjon av paper, ECER 2011, Berlin, 12.-16. September 2011.
  • Smeby, Jens Christian og Terum, Lars Inge: Akademisering av profesjonshøyskolene. I: Professionernes sociologi og vidensgrundlag. VIA Systime 2011 ISBN 978-87-9271101-4. s. 66-81
  • Smeby, Jens-Christian: Behov for endringer i sykepleierutdanningen sett i forhold til andre profesjonsutdanninger. Sykepleierutdanningen - Behov for radikale endringer?!; 2011-01-14
  • Smeby, Jens-Christian: Kvalifisering til profesjonelt arbeid – førskolelærere i et komparativt perspektiv. Ny førskolelærerutdanning; 2011-04-07
  • Smeby, Jens-Christian: Profesjonalisering av førskolelæreryrket? Arbetsmarknad & Arbetsliv 2011 ;Volum 17.(4) s. 43-58
  • Smeby, Jens-Christian: Professionalism, education and competence. Kunskap, profession och expertis; 2011-09-28 -2011-09-29
  • Smeby, Jens-Christian og Mausethagen, Sølvi: Kvalifisering til "velferdsstatens yrker". I: Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2011 ISBN 978-82-537-8196-9. s. 149-169

  StudData-publikasjoner 2010

  • Abrahamsen, Bente: Employment Status and Commitment to Work in Professions. Economic and Industrial Democracy 2010, vol. 31 (1) s. 93-115
  • Abrahamsen, Bente: Deltidsarbeid på retur? En sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(1-2) s. 5-18
  • Abrahamsen, Bente: Vil ha full jobb -og tid til familien. Tidsskriftet sykepleien 2010 (8) s. 90-91
  • Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf: Hvordan studerer allmennlærerstudentene, og hva har det å si?. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-291-4. s. 33-52
  • Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel: Nyutdannede læreres første tid i yrket : en sjokkartet opplevelse? I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-291-4. s. 315-339
  • Frøseth, Mari Wigum; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Vibe, Nils: En, to...tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-698-1) 123 s. NIFU STEP rapport (21)
  • Damsgaard, H.L. og K. Heggen (2010): Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94, 1, 29-42.
  • Heggen, K. og L.I. Terum (2010): Kvalifisering for eit komplekst yrke. I Løkensgard Hoel, T., G. Engvik og B. Hanssen (red.) Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
  • Heggen, K. (2010): Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar, lærar, sosialarbeidar. Oslo: Abstrakt Forlag.
  • Heggen, K. (2010): Profesjonsdugleiken. Kronikk, Klassekampen, 18.08.2010.
  • Karlsen, Hilde: Ikke nok å være mann for å slutte i sykepleien – en må også være norsk. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98(15) s. 80-81
  • Karlsen, Hilde og Drange, Ida: Gender and ethnic segregation in the nursing profession. Qualifying for Professional Careers (QPC) -workshop; 2010-12-1
  • Larsen, Anne Cecilie: Utbrenthet – en veiledende bibliografi. SPS arbeidsnotat nr. 2 -2010
  • Smeby, Jens-Christian: Studiekvalitet, praksiskvalitet og yrkesrelevans. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-291-4. s. 98-117
  • Smeby, J.-C. og K. Heggen (2010): Coherence and the development of professional competence. Paper, QPC-workshop, Høgskolen i Oslo, 13.-15. desember 2010.
  • SPS arbeidsnotat 1/2010: Profesjonskvalifisering. Innlegg og kommentarer ved presentasjon av boka "Kvalifisering for profesjonsutøving".
  • Storøy, Siri: SPS arbeidsnotat nr. 3 -2010
  • Terum, L.I. og K. Heggen (2010): Lærarkvalifisering og lærarkompetanse. I P. Haug (red.) Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt Forlag.

  StudData-publikasjoner 2009

  • Abrahamsen, Bente: Forskjeller i kvinners arbeidstid -et spørsmål om preferanser? Sosiologisk tidsskrift 2009, Vol. 17 (4) s. 311-332
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat nr. 2-2009
  • Heggen, Kåre: Utdanning for god sjukepleie. Tidsskriftet Sykepleien 2009, Vol. 97 (15) s. 68-69
  • Heggen, Kåre og Damsgaard, Hilde Larsen: Ferdig kvalifisert -eller på vei mit profesjonell yrkesutøvelse? Fontene forskning 2009 (01) s. 27-40
  • Mastekaasa, Arne: Organizational commitment among public and private sector professionals. SPS arbeidsnotat nr. 1-2009
  • Nerdrum, Per, Rustøen, Tone og Rønnestad, M. Helge: Psychological Distress Among Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Students: A Longitudinal and Predictive Study. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 4, August 2009, 363-378
  • Skjønsberg, Andreas og Joakim Caspersen: Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen - resultater fra StudData. SPS arbeidsnotat nr. 2-2009
  • With, Mari Lande: Deltidsutdanningen i sykepleie -Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet. HiO-rapport nr. 5-2009

  StudData-publikasjoner 2008

  • Abrahamsen, Bente (2008): Between altruism and self-interest. Paper presentert på Europeisk Sosiolog konferanse, ESA, Aarhus, Danmark.
  • Abrahamsen, Bente (2008): Employment status and commitment to work in professions. Paper presentert på 5th Interim Conference, ISA, Oslo.
  • Abrahamsen, Bente (2008): Arbeidstid og arbeidstidsønsker. Foredrag. Skift- og turnusutvalget 2007-2008. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo.
  • Abrahamsen, Bente (2008): Kvinners karrieremønster - et spørsmål om preferanser? Foredrag 12. mars 2008. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Dancke, Christine (2008): Legers autonomi - om profesjonell autonomi i forandring og behovet for ny behandlingskompetanse, Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • Dæhlen, Marianne og Abrahamsen, Bente (2008): Velferdsstatens profesjoner: mellom altruisme og egennytte. Tidsskrift for velferdsforskning 11(3):150-165.
  • Dæhlen, Marianne og Svensson, Lennart G. (2008): Profesjon, klasse og kjønn, i Molander, A. og Terum, L. I. (red.),Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo.
  • Dæhlen, Marianne (2008): Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og arbeidsliv. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Unipub.
  • Frøseth, Mari Wigum og Caspersen, Joakim (2008): Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen, HiO-notat 2008 nr 2, Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier
  • Heggen, K. (2008): Social workers, teachers and nurses -from college to professional work, Journal of Education and Work, 21:3, 217-231.
  • Heggen, Kåre (2008): Profesjon og identitet, i Molander, A. og Terum, L. I. (red.), Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo.
  • Hovden, Jan Fredrik (2008): Profane and Sacred. A study of the Norwegian Journalistic Field. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.
  • Mastekaasa, Arne og Smeby, Jens-Christian (2008): Educational choice and persistence in male-and female-dominated fields,Higher Education, 55(2), 189-202.
  • Smeby, J.-C. & Vågan, A. (2008): Recontextualising professional knowledge –newly qualified nurses and physicians, Journal of Education and Work, 21(2), 159-173.
  • Wiers-Jenssen, Jannecke (2008): Artikkelen "Does medical education from abroad influence professional skills and career?" i doktorgradsavhandlingen Student mobility and the professional value of higher education from abroad, Universitetet i Oslo, Unipub.

  StudData-publikasjoner 2007

  • Holm, Sigrid "Jobbtilfredshet og motivasjon blant sosialarbeidere. En kvantitativ undersøkelse av betydningen av arbeidsmiljøforhold for jobbtilfredshet og motivasjon". Masteroppgave i Sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, våren 2007.
  • Bjørnsen, G, Hovden, J. F. og Ottosen, R. “Journalists in the making. Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students”. Journalism Practice Volume 1, Issue 3 October 2007 , pages 383 -403
  • Caspersen, Joakim (2007): Aspects of professionalism Collective nursing – personalised teaching?. I: In Tension between Organization and Profession. Professionals in Nordic Public Service. Nordic Academic Press 2007 ISBN 978-91-85509-02-7. s. 115-132
  • Heggen, Kåre og Vik, Lars Jørgen (2007): Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse – Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid, HiO-rapport nr. 8/2007
  • Dæhlen, Marianne (2007): Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work, Journal of Education & Work, 20(2), 107-121
  • Frøseth, Mari Wigum og Smeby, Jens-Christian (2007): Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg, SPS arbeidsnotat nr. 3/2007
  • Smeby, Jens-Christian (2007): Connecting to professional knowledge, Studies in Higher Education, 32(2), 207-224.
  • Koht, Harald (2007): Nyutdannete sosionomers og barnevernpedagogers holdninger til brukermedvirkning i barnevernet. Uniped årgang 30, 1/2007
  • Frøseth, Mari Wigum og Smeby, Jens-Christian (2007): Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. HiO-notat nr. 1/2007
  • Abrahamsen, Bente (2007): Female professional's working hours in the welfare state services. Ergonomia IJH&HF 29 (3-4)193-197.
  • Almås, Synnøve Hofseth (2007): Interprofessional education: an analysis of the introduction of a common core in curricula for selected health professions. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.

  StudData-publikasjoner 2006

  • Halmøy Fride (2006): Yrkesforskjeller i sykefravær. En kvantitativ studie av variasjoner i sykefravær mellom ulike yrker, med fokus på arbeidsmiljø og holdninger, Masteroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, November 2006
  • Abrahamsen, Bente (2006): Sykepleie eller medisin? Betydningen av jobbverdier og livsstilspreferanser for kvinners yrkesvalg,SPS arbeidsnotat nr. 3/2006
  • Berger, Vigdis (2006): Hvordan er mulighetene for økt bruk av StudData databasen? I: Samhandling og Mobilitet; Universiteter og høgskoler som nav i innovasjonsarbeidet,HiO-rapport nr. 11/2006
  • Caspersen, Joakim (2006): Teachers' and nurses' realisation of job values, SPS arbeidsnotatnr. 2/2006
  • Caspersen, Joakim (2006): Kallet eller dannet? Motivasjon og yrkessosialisering hos sykepleiere og lærere, HiO-rapport nr. 5/2006
  • Havnes, Jarle (2006): Journaliststudenters forståelser av medienes samfunnsoppgaver. Mønstre og endringer gjennom utdanningen og møtet med arbeidslivet,HiO-rapport nr. 4/2006
  • Heggen, Kåre (2006): Utdanning av den gode allmennlæreren, Bedre skole nr. 3/2006
  • Mastekaasa, Arne og Terum, Lars Inge (2006): Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene,Norsk pedagogisk tidsskrift90(2)2006, Universitetsforlaget
  • Mastekaasa, Arne (2006): Is Marriage/Cohabitation Beneficial for Young People? Some Evidence on Psychological Distress among Norwegian College Students.Journal of Community & Applied Social Psychology, 16:49-165.
  • Rognstad, May Karin (2006): Nursing students' motivation and socialization. A prospective, unbalanced cohort study of nursing students from study time into working life. Thesis for the degree of Doctor Philosophiae. Faculty of Medicine. University of Oslo 2006.
  • Rønnestad, M. H. og Ladany, N. (2006): The impact of psychotherapy training: Introduction to the special section.Psychotherapy Research, 16 (3), 261-267.
  • Smeby, Jens-Christian (2006): Epistemic cultures among beginning professionals, SPS working paper no. 8/2006

  StudData-publikasjoner 2005

  • Dæhlen, Marianne (2005): Change in job values during education. Journal of Education and Work 2005;18(4):385-400.
  • Dæhlen, Marianne og Havnes, Anton (2005): Studiestrategier i profesjonsutdanningene. Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk, 2005;16(1):12-13.
  • Heggen, Kåre (2005): Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten, Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 6/2005, ss. 446-460.
  • Jensen, Karen og Lahn, Leif (2005): The binding role of knowledge: an analysis of nursing students' knowledge ties.Journal of Education and Work, Vol. 18, No. 3, September 2005, ss 305-320.
  • Pettersen, Marit (2005): Samfunnsansvar eller personlig prosjekt? Vernepleierstudenters yrkesvalg utforsket gjennom narrativer, Rapport fra en forløpsstudie midtveis i undersøkelsen. Skriftserien, Høgskolen i Bergen, nr. 6/2005
  • Smeby, Jens-Christian (2005): Tilfredshet med utdanningen. I: Sykepleierstudenten – Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte, Oslo: Høgskolen i Oslo 2004. ISBN 82-579-4339-8. s. 27-40.
  • Terum, Lars Inge (2005): Nyutdannede lærere –halvfabrikata eller ferdig vare?Utdanning2005(6).
  • Terum, Lars Inge, Smeby, Jens-Christian og Vågan, André (2005): Kronisk misnøye. Tidsskriftet Sykepleien 2005(15).

  StudData-publikasjoner 2004

  • Hofseth, A. Synnøve (2004):"Hvordan tenker helsefagstudentene–og bioingeniørstudentene spesielt–om sin fremtidige profesjonelle rolle?"Bioingeniøren 2004

  StudData-publikasjoner 2003

  • Bjørnsen, Gunn (2003): Journalister i støpeskjeen? Om holdninger til yrke og utdanning blant journaliststudentene i Volda og Oslo. HiO-rapport 2003 nr 23.
  • Bjørnsen, Gunn (2003): Hva er journalister laget av?I Ottosen og Roksvold (red): Presseetisk front. Festskrift til Odd Raaum. Høyskoleforlaget 2003.
  • Brusling, Christer (2003): Professional ethics in teacher education: students’ expectations and experiences.Paper på konferansen til The British Educational Research Association, Edinburgh, september 2003
  • Brusling, Christer og Ohnstad, Frøydis O. (2003):Exploring preservice student teachers' experiences related to issues of professional ethics. Paper på konferansen til Nordic Educational Research Association, København, mars 2003
  • Dæhlen, Marianne (2003): Recruitment or Socialisation? Students on higher professional program and their learning strategies. Paper on the 6th Conference of the European Sociological Association, Murcia 23-26 September 2003
  • Dæhlen, Marianne og Havnes, Anton (2003): Studentenes innsats -institusjonenes ansvar? Kronikk i Aftenposten, 19.august 2003

  StudData-publikasjoner 2002

  • Dæhlen, Marianne og Havnes, Anton (2002): Studenters forhold til læring. Presentert på HiOs utdanningskonferanse våren 2002
  • Heggen, Kåre (2002): Forståinga av kompetansen i sjukepleie, lærer- og sosialarbeideryrket. Presentert på HiOs utdanningskonferanse våren 2002
  • Jensen, Karen og Aamodt, Per Olaf (2002): Moral motivation and the battle for students: The case of studies in nursing and social work in Norway. Higher Education 44: 361-378.
  • Mangset, Per (2002): Many are called, but few are chosen. Artist roles in transition. Paper ved The Second International Conference on Culture Policy Research, Wellington, jan.-feb. 2002
  • Nerdrum, Per (2002): Forelesning om StudData-prosjektet ved Department for Social Sciences ved Lignan University i Hong Kong, november 2002
  • Rognstad, May K. (2002): The ambiguity of the helping-motive. Paper på internasjonal forskningskonferanse i Århus, august 2002

  StudData-publikasjoner 2001

  • Hovden, Jan Fredrik (2001): Etter alle journalistikkens regler? Skisse til en studie over det norske journalistiske feltet. I Eide, Elisabeth (red) (2001): Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal
  • Hovden, Jan Fredrik (2001): The Norwegian Journalistic Field. Issues and problems in an ongoing research project. Paper på 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, Reykjavik 11.–13. august 2001

Kontakt

Laster inn ...