Delstrategi for samfunnsforbedring

Strategier og delstrategier

OsloMets universitetsstrategi gir retning for universitetet fram mot 2050. Universitetsstrategien er bygget opp rundt noen av vår tids viktigste langsiktige samfunnsutfordringer og områder der OsloMet kan gi et særlig bidrag:

  • Varige velferdsløsninger
  • Et velfungerende demokrati
  • En bærekraftig utvikling
  • Kompetanse for en uforutsigbar verden

Det er utviklet delstrategier som følger opp universitetsstrategien. Disse gir retning for universitetets kjerneoppgaver: utdanning; samfunnsforbedringer; og forskning og utvikling fram mot 2030. 

Delstrategiene gjelder for hele universitetet.

OsloMets fakulteter og sentre utvikler strategiske handlingsplaner for sin virksomhet.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

OsloMet skaper samfunnsforbedring gjennom samarbeid og kunnskapsdeling.

Samarbeidsaktiviteter skal ta utgangspunkt i felles problemstillinger hos begge parter, og bygge på utdanning og forskning hvor OsloMet har etablerte fagmiljø med ansatte og studenter. Samarbeid og partnerskap skal verdsettes på OsloMet. 

OsloMet skal

Formidling og møteplasser

Verdien til kunnskapen øker når den deles og diskuteres. Derfor er gode og etterspurte møteplasser nødvendig. De ulike møteplassene OsloMet allerede har etablert med kommune og næringsliv i storbyregionen og internasjonalt, skal fylles med relevant innhold. 

OsloMet skal

Innovasjon og bærekraft

Mye av kunnskapen på OsloMet er ny og nyttig, og den skal også i større grad komme til nytte. Vi har stor innsikt og kunnskap om samfunnets utfordringer og har kompetanse som trengs for å skape en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.

OsloMet skal