Tidsskrifter ved SVA

Illustrasjonsbilde av en bunke tidsskrifter på et blankt bord.

Fakta om NJUS

Utgiver: Universitetsforlaget
OsloMet Open Access: Ja
Nettside: https://www.idunn.no/journal/njus
Nivå: 1
Redaktør:

  Laster inn ...

  Nordic Journal of Urban Studies

  Behovet for å utforske spørsmål knyttet til byer og urbanisme blir stadig mer prekært, av flere grunner. En rask sentralisering og utviklingen av kunnskapssamfunnet ført til at et økende antall mennesker bor, jobber og studerer i byer. Klimakrisen satt sosial og økonomisk omstilling øverst på dagsordenen – en omstilling der byer har en sentral rolle. Byer står overfor utfordringer med segregering, ulikheter i levekår, tilgang til rimelige boliger, økonomisk marginalisering og sosial ulikhet, og er det myndighetsnivået som ofte må håndtere slike utfordringer.

  I takt med at byene spiller en stadig viktigere rolle, har byer og bærekraftig byutvikling blitt løftet opp som sentrale forskningstemaer internasjonalt. Forskningsmiljøer trenger tverrfaglige arenaer for dialog rundt slike spørsmål. I dag fremhever flere internasjonale tidsskrift betydningen av brede interdisiplinære perspektivene, og Nordic Journal of Urban Studies adresserer behovet for å ha en nordisk akademisk arena for tverrfaglige bystudier. Redaksjonen har deltakere fra ulike forskningsmiljøer i Norge, og redaksjonsrådet har deltakere fra hele Norden.

  Fakta om NTU

  Utgiver: Universitetsforlaget
  OsloMet Open Access: Ja
  Nettside: https://www.idunn.no/journal/ntu
  Nivå: 1
  Redaktører:

   Laster inn ...

   Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning

   Tidsskrift for ungdomsforskning har vært en del av NOVAs portefølje siden 2002. I 2019 ble tidsskriftet nordisk og skiftet navn til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

   Sentrale temaer er kjønn, klasse og ulikhet, det flerkulturelle samfunnet, fritid, skole og utdanning, ungdomskultur, verdier og holdninger, demokrati og medvirkning, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vold og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet samt overgangen mellom ungdomstid og ung voksen.

   NOVA er det største miljøet på ungdomsforskning i Norden og tar nå ansvar for en ny giv i diskusjonene mellom forskere om ungdoms liv i de nordiske landene. Ungdomsforskning som fagfelt er nokså fragmentert, og ambisjonen med å utvide ungdomsforskningstidsskriftet til en nordisk kontekst er å få gode vitenskapelige diskusjoner om oppvekst og ungdomsliv innenfor rammene av de nordiske velferdsstatene. Mye er likt, men det er også mange forskjeller mellom ungdomsliv i ulike deler av Norden.

   Tidsskriftet er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift med Norden som empirisk nedslagsfelt. Tidsskriftet viderefører målsettingen om å være en kanal for publisering av forskning om ungdom primært på skandinaviske språk og vil være åpent tilgjengelig. Redaksjonen har medlemmer fra Norge, Danmark, Sverige og Finland.

   Fakta om TFB

   Utgiver: Universitetsforlaget
   OsloMet Open Access: Ja
   Nettside: https://www.idunn.no/journal/tfb
   Nivå: 1
   Redaktør:

    Laster inn ...

    Tidsskrift for boligforskning

    Tidsskriftet er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

    Det favner bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet. Boligpolitikken har styrket sitt fokus mot utsatte grupper i samfunnet og har blitt en mer eksplisitt del velferdspolitikken, men også mer praksisorientert og kunnskapsintensiv. Det passer derfor godt at et sentralt tyngdepunkt i norsk boligforskning nå er lokalisert på OsloMet, et universitet som legger vekt på praksisnære studier og forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

    De fire forskningsinstituttene ved SVA, samt Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning (Housing Lab) som ble opprettet her i 2019, er med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring.