Tidsskrift ved SVA

Illustrasjonsbilete av ein bunke tidsskrift på eit blankt bord.

Nordic Journal of Urban Studies

Behovet for å utforske spørsmål knytt til byar og urbanisme blir stadig meir prekært, av fleire grunnar. Ei rask sentralisering og utvikling av kunnskapssamfunnet har ført til at stadig fleire menneske bur, jobbar og studerer i byar.

Klimakrisa sett sosial og økonomisk omstilling øvst på dagsordenen – ei omstilling der byar har ei sentral rolle.

Byar står overfor utfordringar med segregering, ulikskapar i levekår, tilgang til rimelege bustader, økonomisk marginalisering og sosial ulikskap, og er det styringsnivået som ofte må handtere slike utfordringar.

I takt med at byane speler ei stadig viktigare rolle, har byar og berekraftig byutvikling vorte løfta opp som sentrale forskingstema internasjonalt. Forskingsmiljø treng tverrfaglege arenaer for dialog rundt slike spørsmål.

I dag framhevar fleire internasjonale tidsskrift betydninga av breie interdisiplinære perspektiva, og Nordic Journal of Urban Studies adresserer behovet for å ha ein nordisk akademisk arena for tverrfaglege bystudiar.

Redaksjonen har deltakarar frå ulike forskingsmiljø i Noreg, og redaksjonsrådet har deltakarar frå heile Norden.

Les NJUS her (idunn.no)

Redaktør

Laster inn ...

Fakta om NJUS

Utgivar: Universitetsforlaget
OsloMet Open Access: Ja
Nivå: 1

Nordisk tidsskrift for ungdomsforsking

Tidsskrift for ungdomsforskning har vore ein del av NOVAs portefølje sidan 2002. I 2019 vart tidsskriftet nordisk og skifta namn til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Sentrale tema er kjønn, klasse og ulikskap, det fleirkulturelle samfunnet, fritid, skule og utdanning, ungdomskultur, verdiar og haldningar, demokrati og medverknad, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vald og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet og dessutan overgangen mellom ungdomstid og ung vaksen.

NOVA er det største miljøet på ungdomsforsking i Norden og tek no ansvar for ein ny giv i diskusjonane mellom forskarar om ungdoms liv i dei nordiske landa.

Ungdomsforsking som fagfelt er nokså fragmentert, og ambisjonen med å utvide ungdomsforskingstidsskriftet til ein nordisk kontekst er å få gode vitskaplege diskusjonar om oppvekst og ungdomsliv innanfor rammene av dei nordiske velferdsstatane. Mykje er likt, men det er også mange forskjellar mellom ungdomsliv i ulike delar av Norden.

Tidsskriftet er eit tverrfagleg samfunnsvitskapleg tidsskrift med Norden som empirisk nedslagsfelt. Tidsskriftet fører vidare målsetjinga om å vere ein kanal for publisering av forsking om ungdom primært på skandinaviske språk og vil vere ope tilgjengeleg. Redaksjonen har medlemmer frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland.

Les Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning her (idunn.no)

Redaktørar

Laster inn ...

Fakta om NTU

Utgivar: Universitetsforlaget
OsloMet Open Access: Ja
Nivå: 1

Tidsskrift for bustadforsking

Tidsskriftet er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Det visar fram breidda av bustadforsking i Noreg og Norden, og hovudmålet er å gi ut og formidle den fremste forskinga på fagfeltet. Bustadpolitikken har styrkt fokuset sitt mot utsette grupper i samfunnet og har vorte ein meir eksplisitt del velferdspolitikken, men også meir praksisorientert og kunnskapsintensiv.

Det passar derfor godt at eit sentralt tyngdepunkt i norsk bustadforsking no er lokalisert på OsloMet, eit universitet som legg vekt på praksisnære studiar og forskingsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Dei fire forskingsinstitutta ved SVA, og dessutan Nasjonalt senter for bustadmarknadforsking (Housing Lab) som vart oppretta her i 2019, er med på å gi tidsskriftet ei brei fagleg forankring.

Les Tidsskrift for boligforskning her (idunn.no)

Redaktør

Laster inn ...

Fakta om TFB

Utgivar: Universitetsforlaget
OsloMet Open Access: Ja
Nivå: 1