English version

Kvalitet i emner

På denne siden finner du informasjon om hvordan OsloMet jobber med utdanningskvalitet.

Kvalitetsarbeid på emnenivå skal sikre at alle emner som tilbys er oppdaterte og relevante, har tilpassede læringsaktiviteter og at studentene oppnår læringsutbyttet som er fastsatt for det enkelte emne. Det skal være godt samsvar mellom læringsutbytte, læringsformer og vurderingsformer.

Emneansvarlig(e) er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på emnenivå.

Verktøy for kvalitetsarbeid på emnenivå

 • Emneevalueringer

  Alle emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Vi skiller mellom to typer evalueringer:

  • evalueringer som gjennomføres underveis i et emne (underveisevaluering) 
  • evalueringer som gjennomføres avslutningsvis (sluttevaluering)

  På utdanningene på bachelor- og masternivå skal alle studenter få mulighet til å evaluere alle emner enten underveis eller avslutningsvis. Det skal imidlertid gjennomføres anonym sluttevaluering minst hver tredje gang et emne gjennomføres. 
  Etter midtveisevalueringer skal emneansvarlig i løpet av kort tid gi studentgruppen en tilbakemelding i Canvas, som oppsummerer underveisevalueringen og hvordan denne følges opp.  Egnet evalueringsmetode velges ut fra klassens/gruppens størrelse og behov. I verktøykassen for evalueringer finnes oversikt over ulike evalueringsmetoder og spørsmålsformuleringer. Se verktøykasse 

  I ph.d.-utdanningene skal emnene i opplæringsdelen på det enkelte ph.d.-program evalueres etter at hver undervisningsperiode er avsluttet. Omfang og metode for evalueringen skal være tilpasset ph.d.-programmet og antallet ph.d.-kandidater.  


   

 • Evaluering av praksis

  Veiledet praksis skal evalueres både av studentene og praksisstedet. Evalueringen skal som hovedregel gjennomføres i slutten av hver praksisperiode. Studentene skal evaluere praksisperioden ut fra fastsatt læringsutbytte for praksisperioden. Praksisstedet skal evaluere erfaringene med samarbeidet med OsloMet, herunder rutiner for mottak og faglig oppfølging av studentene. Både praksissted og student skal i sin evaluering foreslå forbedringstiltak. 

 • Emnerapport

  Studentenes emneevalueringer, sammen med andre relevante data, sammenfattes og analyseres i en årlig emnerapport. Minstekrav til rapportering fastsettes av Avdeling for utdanning i en rapporteringsmal

  • Emneansvarliges egne faglige vurderinger skal inngå. 
  • Forbedringsarbeid og forslag til tiltak for å bedre kvaliteten på emnet, skal vektlegges i rapporten. 
  • Studenttillitsvalgt skal bekrefte skriftlig at rapporten er lest og kan også kommentere innholdet. 

  Emnerapporten, med hovedfunn og plan for videre oppfølging, skal kommuniseres tilbake både til studentgruppen som har evaluert og studenter i neste kull. Dette skal skje skriftlig, i form av publisering i Canvas. Informasjonen bør også formidles muntlig.