English version

Kvalitet i studieportefølje

På denne siden finner du informasjon om hvordan OsloMet forvalter sin studieportefølje for å oppnå god kvalitet i utdanningene.

Kvalitetsarbeid rundt studieporteføljen skal sikre at OsloMet har økonomisk bærekraftige utdanninger med god utdanningskvalitet, og som innfrir arbeidslivets behov for kompetanse. Studieporteføljen skal i tillegg uttrykke universitetets faglige profil og egenart.  

 • Vurdering av og utvikling av studieporteføljen

  OsloMets modell for vurdering og utvikling av studieporteføljen inneholder fire dimensjoner. En samlet vurdering av disse forholdene ligger til grunn for analyser og videre beslutninger. Vurderingen av studieporteføljen skal ses i sammenheng med kvalitetsarbeidet for øvrig, og resultater fra dette skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

  • Samfunnsmessig etterspørsel/strategisk betydning

   • Vurdere arbeidslivets og samfunnets behov for kandidater med kompetansen studiet gir, eventuelt særskilte hensyn
   • Vurdere regional og nasjonal arbeidsdeling
  • Rekruttering

   • Vurdere studentenes etterspørsel etter studiet
  • Faglig bærekraft

   • Vurdere hvilken grad studentene oppnår læringsutbyttet slik det er beskrevet i programplanene
   • Vurdere utdanningens faglige omdømme
  • Økonomisk bærekraft

   • Vurdere inntekter i forhold til kostnad, dvs. forhold mellom rekruttering, studiepoengproduksjon, kandidattall og ressursbruk
 • Årlig kvalitetsrapport på fakultetsnivå

  Fakultetenes kvalitetsrapporter bygger på instituttrapportene og andre relevante data, og har hovedvekt på vurdering av utdanningskvaliteten i fakultetets studieportefølje. Utvalgte temaer skal vektlegges spesielt. 

  Rapporten skal inkludere en vurdering av om alle gjeldende krav til studieprogram er tilfredsstilt for fakultetets studieportefølje, samt forslag til prioriterte tiltak med tidsplan. Rapporten skal inneholde anbefalinger om eventuelle endringer i fakultetets studieportefølje, samt en vurdering av utviklingen på strategiske satsningsområder. 

  Minstekrav til rapportering fastsettes av Avdeling for utdanning i en rapporteringsmal. Se verktøykasse. 

  Dekan er ansvarlig for fakultetenes årlige kvalitetsrapport, men rapporten behandles både i fakultetenes ledergruppe, utdanningsutvalg, doktorgradsutvalg og fakultetsstyre.
   

 • Fakultetenes strategiske plan for utvikling av studieportefølje

  Fakultetene skal arbeide systematisk med utvikling av studieporteføljen, og utvikle en strategisk plan for dette, som vedtas av fakultetsstyrene. Fakultetenes arbeid med årlig kvalitetsrapport og strategisk plan for utvikling av studieporteføljen må ses i sammenheng. 

 • Årlig kvalitetsrapport på institusjonsnivå

  Institusjonens kvalitetsrapport skal gi en oversikt over, og en vurdering av, status på relevante kvalitetsindikatorer på institusjonsnivå, samt en vurdering av universitetets studieportefølje. Kvalitetsrapporten skal også inneholde en vurdering av utviklingen på strategiske satsningsområder vedtatt i strategi- eller handlingsplaner. Forslag til prioriterte tiltak med tidsplan, skal også inngå i rapporten.

  Avdeling for utdanning utarbeider OsloMets kvalitetsrapport på oppdrag for prorektor.
   

 • Årlig styresak om studieportefølje

  Universitetsstyret skal hvert år behandle sak om utvikling av universitetets studieportefølje. Kunnskapsgrunnlaget i saken skal være universitetets årlige kvalitetsrapport, en sammenstilling av sentrale fakta om universitetets utdanninger, jf. modell for vurdering og utvikling av studieporteføljen ved OsloMet, samt fakultetenes strategiske planer for utvikling av sine studieporteføljer.