English version

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Her finner du oversikt over roller og ansvar i OsloMets kvalitetsarbeid.

Universitetets styrende organer og ledelse på alle nivå har et særlig ansvar for oppfølging av kvalitetsarbeidet. Alle ved OsloMet – fra studenter/ph.d.-kandidater til rektor – har en rolle og et ansvar i kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

 • Roller

   

  • Rektor

   Rektor har et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet ved OsloMet, og har ansvar for å legge til rette for god medvirkning blant studenter og ansatte og for å stimulere til god kvalitetskultur ved OsloMet. Rektor har også et overordnet ansvar for at OsloMet har infrastruktur og administrative systemer som gir forutsetninger for god utdanningskvalitet og for at universitetet driver rekruttering og kompetanseutvikling som bidrar til utdanninger med høy kvalitet. Rektor 

   • fremmer saker om utdanningskvaliteten til OsloMets styre, herunder den årlige kvalitetsrapporten og vesentlige endringer i kvalitetssystemet
   • kan be om oppfølging av utdanningskvalitet i enkeltstudier på eget initiativ
  • Prorektor

   Prorektor har et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet rundt utdanningene. Prorektor

   • leder utdanningsutvalget ved OsloMet
   • er nestleder i FoU-utvalget ved OsloMet
   • leder arbeidet med å føre tilsyn med kvaliteten i studieprogrammene
  • Viserektor for FoU

   Viserektor for FoU har medansvar for kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene. Viserektor

   • leder FoU-utvalget ved OsloMet
   • er nestleder i utdanningsutvalget
  • Dekan/senterleder

   Dekan/senterleder

   • skal påse at alle krav til utdanningene er oppfylt
   • har ansvar for at tiltak for å bedre utdanningskvaliteten i fakultetets/senterets utdanninger følges opp
   • har ansvar for at arbeidet med fakultetets årsplan, budsjett og studieportefølje sees i sammenheng kvalitetsarbeidet ved de enkelte utdanningene, og at disse prosessene kobles sammen
   • godkjenner programplaner for studieprogram (eller den instans på fakultetet som dekanen delegerer til)
  • Prodekan for utdanning

   Prodekan 

   • skal påse at foreslåtte og vedtatte tiltak og planer i instituttenes og fakultetets kvalitetsarbeid blir iverksatt
   • leder fakultetets utdanningsutvalg 
  • Prodekan for FoU

   Prodekan for FoU

   • skal følge opp forskerutdanningenes årlige kvalitetsrapporter og påse at foreslåtte og vedtatte tiltak og planer i forskerutdanningenes kvalitetsarbeid blir iverksatt
   • leder fakultetets doktorgradsutvalg
  • Instituttleder

   Instituttleder 

   • skal sammenfatte og analysere programrapportene med hovedvekt på samlet studieportefølje ved instituttet i en årlig instituttrapport
   • skal utforme programovergripende tiltak, prioriteringer og handlingsplaner
   • er ansvarlig for å håndtere klager på undervisning og veiledning
   • skal legge til rette for samarbeid med studentene
   • skal sikre at en god dialog med praksisfelt/arbeidsliv og inkludere disse i arbeid med utvikling av programplaner
  • Emneansvarlig

   Emneansvarlig skal

   • samarbeide med studentene om planlegging, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringene
   • gi sin faglige vurdering av evalueringene og følge opp resultater gjennom å sette i verk tiltak 
   • sikre at studentene informeres om kvalitetsarbeidet
   • sammenfatte og analysere studentenes evalueringer, samt andre relevante data og komme med forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i en årlig emnerapport

   Til støtte for arbeidet som emneansvarlig er det laget en ressursside 
    

  • Tillitsvalgte for studenter og ph.d.-kandidater

   De tillitsvalgte skal

   • representere studentene/ph.d.-kandidatene i styrer, råd og utvalg ved institusjonen og derved bidra til at studentenes/ph.d.-kandidatenes syn kommer frem
   • samarbeide med emneansvarlige om planlegging, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringer
  • Den enkelte student/ph.d.-kandidat

   Studenter/ph.d.-kandidater 

   • kan selv ta initiativ til og kan selv gjennomføre evaluering av emner 
   • har rett til å klage på undervisning og veiledning utenom evalueringene, og må da følge universitetets retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning 
   • Andre typer tilbakemeldinger kan gis i OsloMets Si ifra-system
  • Praksissteder

   Praksissteder skal 

   • evaluere erfaringene med samarbeidet med OsloMet, herunder rutiner for mottak og faglig oppfølging av studentene
   • foreslå forbedringstiltak der de ser behov for det
  • Eksterne bidragsytere

   Eksterne bidragsytere deltar på ulike nivå i prosessene knyttet til etablering av nye studier, utarbeidelse av emne- og programplaner og periodisk evaluering. 
   Arbeidsgivere på ulike nivå er sentrale deltagere i gjennomføring og evaluering av praksis.

 • Organer (styrer og utvalg)

   

  • Styret

   Styret er øverste organ ved institusjonen og har ansvar for at 

   • den faglige virksomheten holder høy kvalitet
   • universitetet drives effektivt og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk og de rammer og mål som settes av overordnet myndighet
   • OsloMet har et godt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene

   Styret skal 

   • jevnlig, og minimum hvert sjette år, revidere kvalitetssystemet, for å sikre at dette ligger til grunn for et godt og systematisk kvalitetsarbeid
   • årlig behandle institusjonens kvalitetsrapport
   • årlig fastsette utviklingsområder for kommende år
   • vurdere og utvikle den samlede studieportefølje, ut fra kunnskap fra kvalitetsarbeidet og strategiske prioriteringer
  • Utdanningsutvalget ved OsloMet

   Utdanningsutvalget skal

   • fastsette plan for periodisk evaluering og internt tilsyn for alle tre sykluser
   • behandle rapporter fra periodisk evaluering og internt tilsyn
   • gi råd og fastsette eventuelle tiltak for å utvikle kvaliteten i studietilbudene
   • utarbeide og forvalte OsloMets overordnede regelverk, felles retningslinjer og rutiner for bachelor- og masterutdanningene
   • godkjenne OsloMets årlige kvalitetsrapport før den sendes til styret
   • gi råd i saker som omhandler sikring og videreutvikling av kvalitet i utdanningene, års- og handlingsplaner, og etablering og avvikling av studier på alle nivå
   • være en arena for å drøfte sentrale nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske spørsmål som er viktige for utvikling og kvalitet av OsloMets utdanninger


    

  • Læringsmiljøutvalget ved OsloMet

   LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til Universitetsstyret. I rapporten kan det inngå en handlingsplan som viser utvalgets forslag til tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen.

  • Fakultetsstyre

   Fakultetsstyrene

   • fastsetter mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet
   • kan uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, herunder saker som inkluderer kvalitetsutvikling. 
   • fastsetter strategisk plan for utvikling av fakultetets studieportefølje
   • behandler fakultetets kvalitetsrapport
  • Utdanningsutvalg på fakultet

   Utdanningsutvalg på fakultet skal

   • se på helheten i studienes program- og emneplaner etter en fastsatt syklus
   • følge opp den løpende kvalitetsvurderingen av studieprogrammene
   • behandle årlige rapporter fra fakultetet og institutter om kvalitet i utdanningene 
  • Doktorgradsutvalg på fakultet og senter

   Doktorgradsutvalg på fakultet og senter skal behandle forskerutdanningenes programrapporter og gi råd og forslag til tiltak som skal inngå i fakultetets samlede kvalitetsrapport

 • Administrasjon

   

  • Avdeling for utdanning

   Avdeling for utdanning (fellesadministrasjonen) skal 

   • støtte prorektor i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle kvalitetsarbeidet 
   • i samarbeid med Avdeling for forskning og utvikling, analysere og sammenstille datagrunnlaget for kvalitetsarbeidet og sørge for at rapporterings-prosessene ved institusjonen som omhandler studiefeltet sees i sammenheng 

   Avdeling for utdanning skal

   • utarbeide OsloMets kvalitetsrapport på oppdrag for prorektor
   • administrere kvalitetssystemet i samråd med institusjonens administrative ressursgruppe for kvalitetsarbeid 
   • sørge for at rapporteringsprosessene ved institusjonen som omhandler studiefeltet sees i sammenheng
   • administrere student- og kandidatundersøkelser
   • analysere og formidle resultater fra egne og eksternt gjennomførte undersøkelser
   • analysere og sammenstille datagrunnlaget for kvalitetsarbeidet i samarbeid med Avdeling for forskning og utvikling
   • legge fram årlig sak til universitetsstyret om OsloMets studieportefølje
  • Administrasjon på fakultet/senter

   Administrasjonen på fakultet/senter legger til rette for arbeidet med kvalitetsrapportering, utarbeider forslag til fakultetets rapport om utdanningskvalitet i samarbeid med fakultetsledelsen og forbereder saker om kvalitetsrapportering til utdanningsutvalg, doktorgradsutvalg og fakultetsstyrer. En representant fra fakultetets administrasjon skal delta i institusjonens administrative ressursgruppe for kvalitetsarbeid.

 • Dialogmøter og samarbeidsorganer

   

  • Studentenes møter med prorektor

   Prorektor har dialogmøter med Studentparlamentet annenhver uke for å diskutere løpende saker og problemstillinger.

  • Ph.d.-kandidatenes møter med viserektor for FoU

   Viserektor for FoU har semestervise møter med ph.d.-forum for å diskutere løpende saker og problemstillinger. 

  • Studentenes møte med dekan

   Dekanen har dialogmøter med studentenes fakultetsråd annenhver uke for å diskutere løpende saker og problemstillinger.

  • Studentenes møter med institutt- og studieledere

   Det avholdes jevnlige møter mellom studenttillitsvalgte og institutt- og studieledere. Møtene avholdes som dialogmøter mellom disse partene eller i møter der hele studentgrupper deltar (klasser/kull)

  • Styringsdialog

   Det avholdes to årlige styringsdialogmøter mellom institusjonsledelsen og ledelsen ved det enkelte fakultet og senter. På styringsdialogmøtene drøftes fakultetets/sentrets kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling av utdanningene ut fra styrets føringer på bakgrunn av institusjonens og fakultetenes kvalitetsrapporter. Styringsdialogen utgjør en viktig tilbakemeldingssløyfe i kvalitetsarbeidet.
   Fakultetene avholder tilsvarende styringsdialogmøter med instituttene i forkant av styringsdialogmøtene med institusjonsledelsen.