!
Videreutdanningen vil ikke bli igangsatt 2024/25

Kroppsøving, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Kroppsøving skal stimulere til bevegelsesglede og fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. Videreutdanningen gir deg kompetanse i bevegelse og kroppslig læring, deltagelse, samspill i bevegelsesaktiviteter, uteaktiviteter og naturferdsel i nærmiljøet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Videreutdanningen er ikke en del av Udirs studiekatalog (Kompetanse for kvalitet).

  Søknadsfrist

  1. juni

  Opptakskrav

  Opptakskravet er allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisning i kroppsøving. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg ditt studium i rullegardinlisten 
  6. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på utdanning i Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

  Du skal motta en kvittering på e-post når du har fullført søknaden din i Søknadsweb. Dersom du ikke mottar en kvittering, er søknaden ikke fullført. Forsøk på nytt.  

 • Hva lærer du?

  Kroppsøving skal stimulere til bevegelsesglede og fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. Faget skal bidra til at elevene lærer, sanser, opplever og skaper med kroppen. Gjennom bevegelsesaktivitet og naturferdsel sammen med andre fremmer kroppsøving samarbeid, forståelse og respekt for hverandre (udir.no)

  Innhold

  • Praktisk-metodisk aktivitetslære: leik, svømming og livberging, dans, balleker og lagidretter.
  • Fagdidaktikk.
  • Tilpassa opplæring og inkludering.
  • Praktisk-metodisk aktivitetslære: friluftsliv i nærmiljøet (inkludert livberging utenfor basseng), individuelle aktiviteter, moderne bevegelsesformer.
  • Fagdidaktikk.
  • Vurdering av og for læring.

  Emne 1

  Videreutdanningens første emne er en innføring i å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på å utvikle undervisningskompetanse i bevegelse og kroppslig læring, samt deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter. Kunnskap om hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling står sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming, der studentene lærer gjennom deltagelse og erfaring i ulike bevegelsesaktiviteter og i variert undervisning. Det blir lagt særlig vekt på tilpasset opplæring og læreres arbeid med å ta utgangspunkt i en mangfoldig elevgruppe for å skape inkluderende læringsmiljø i kroppsøving.

  Emne 2

  I det andre emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om kroppen i bevegelse. Dette innebærer undervisning om natur- og samfunnsvitenskapelige perspektiver på kropp og bevegelse. Det legges vekt på å knytte teori til praksis i den hensikt å utvikle en bredere kunnskap og forståelse av kroppslig læring. Friluftslivsundervisningen i emnet legger vekt på uteaktiviteter og naturferdsel i nærmiljøet. Gjennom egen praksis skal studentene øve på å utvikle sin egen undervisningspraksis i kroppsøving. Vurdering både av og for læring blir tillagt spesiell vekt i dette emnet.

  I tråd med LK20 vil praktiske aktiviteter og bruk av digitale verktøy vektlegges. Innholdet i studiet omfatter forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer med fagets aktivitetsformer 

  Studieside for Kroppsøving 

  Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

   

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager.  
   
  Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. I begge emnene vil det bli lagt vekt på relevante og læringsfremmende vurderingsformer. Videreutdanningen vil ha en tydelig praksisforankring der målet er læring gjennom kompetanseutvikling på egen arbeidsplass, utvikling av læringsfellesskapet studentene imellom, samt utvikling av studentens profesjonalitet og rolle som kroppsøvingslærer 
   
  Utdanningen vil følge prinsippene for omvendt klasserom, der studentene vil jobbe med fagstoff mellom samlingene ved hjelp av digitale ressurser, lesing av litteratur og samarbeid i mindre grupper ved bruk av digitale kommunikasjonsverktøy Canvas.  
   
  På samlingene vil det bli lagt vekt på studentaktive læringsformer i ulike bevegelsesmiljø. Utvikling av fagdidaktisk kompetanse for å skape et inkluderende læringsmiljø vil bli vektlagt. 
   
  Mellom samlingene vil det være fokus på å kontinuerlig utvikle egen praksis gjennom utprøving av undervisningsopplegg og deling av kunnskap på egen arbeidsplass. Vi vil også bruke kandidatenes undervisningserfaring til å reflektere over hvordan generelle didaktiske ferdigheter kan brukes i kroppsøvingsundervisningen. 
   
  Samlingsdager og timeplan for 2024-2025 vil bli publisert på student.oslomet.no

 • Stipend- og vikarordning for studier utenfor Utdanningsdirektoratets studiekatalog

  Tilbudet er ikke en del av Udirs studiekatalog (Kompetanse for kvalitet), men lærere kan søke om stipend- eller vikarordning (udir.no) for å delta på andre videreutdanningsstudier som gir studiepoeng. Søknadsfristen er 1. mars.

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...