Opptaksprøve til bachelorstudium i norsk tegnspråk

For å være kvalifisert til studiet i norsk tegnspråk må du bestå en digital opptaksprøve. Her finner du mer informasjon om hvordan opptaksprøven til bachelorstudium i norsk tegnspråk foregår.

Informasjon om gjennomføring av opptaksprøven, vurdering av opptaksprøven og resultat av opptaksprøven finner du i retningslinjene under. Vær oppmerksom på at disse er til revisjon og endringer kan komme.

 • Retningslinjer for opptaksprøve til bachelorstudium i norsk tegnspråk ved OsloMet – storbyuniversitetet

  Godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 29.03.2022. Oppdatert etter revisjon av programplan godkjent i utdanningsutvalget 05.12.2022. Redaksjonelle endringer lagt inn 11.04.2024.

  Retningslinjene gjelder fra og med opptaket til studieåret 2024-2025.

  1. Søknad til studiet og informasjon om opptaksprøven

  I programplanen til studiet er følgende opptakskrav fastsatt:

  • Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse og godkjent opptaksprøve.
  • Søkere som kan dokumentere å ha fullført eksamen i 60 studiepoeng årsstudium i norsk tegnspråk med karakter C eller bedre i løpet av de siste tre år, kan fritas fra opptaksprøven.  
  • Søkere som har eksamen i faget norsk tegnspråk i videregående opplæring (jf. opplæringsloven § 3-9, dvs. «kan dokumentere videregående opplæring fra skolar som har tilrettelagde opplæringstilbod i og på teiknspråk for hørselshemma elevar») er fritatt fra opptaksprøven. 
  • En godkjent opptaksprøve betyr at kandidaten innehar tilstrekkelige kommunikative ferdigheter i norsk tegnspråk til å ta del i studiets læringsaktiviteter.  

  Søker er selv ansvarlig for å levere opptaksprøven innen gitt frist. Innleveringsportalen åpner etter at søknadsfristen til Samordna opptak har gått ut. 

  Oppgavene til opptaksprøven publiseres på våre nettsider kort tid før innleveringsportalen åpner. Besvarelsen skal bestå av to filer, én skriftlig fil (Word eller PDF) og én video. Maks filstørrelse på videofilen er 1000 MB.

  For søker er det ingen kostnader forbundet med opptaksprøven.

  2. Gjennomføring av opptaksprøven

  Opptaksprøven gjennomføres ved at man svarer på to oppgaver og leverer besvarelsene (én skriftlig fil og én video) via innleveringsportalen til OsloMet.

  Opptaksprøven tester søkers ferdigheter i norsk tegnspråk. Innleveringene blir slettet etter at de har blitt vurdert og kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering. 

  Det er ikke anledning til å levere opptaksprøven etter at fristen har gått ut. 

  3. Vurdering av opptaksprøven

  Ferdighetsnivået til søker må være på tilbakelagt A2-nivå i CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) for å oppnå tilfredsstillende resultat. 

  Kriterier for vurdering er utviklet for tegnspråk av European Centre for Modern Languages prosjekt, ProSign. 

  Vurderingen gjøres ut fra sju kriterier som beskriver språklige ferdighetsnivåer, hvor alle må vurderes som tilfredsstillende for at opptaksprøven som helhet kan vurderes som tilfredsstillende.

  De sju kriteriene er:
  1.    Søker kan avlese og forstå innhold inkludert generelle detaljer som er gitt på video.
  2.    Søker kan gi en klar, tydelig, sammenhengende fortelling på norsk tegnspråk innenfor forhåndsgitte temaer. 
  3.    Søker har et tilstrekkelig leksikalsk repertoar til å uttrykke seg. 
  4.    Søker kan delta i en dialog uten å anstrenge seg for å forstå samtalepartneren.  
  5.    Søker kan medvirke med å utveksle informasjon og holdninger til gitt tema.  
  6.    Søker kan aktivt delta i å oppklare eventuelle misforståelser under samtale.  
  7.    Søker kan gjennomføre spontane samtaler med kjente temaer. 

  4. Resultat av opptaksprøven

  Opptaksprøven vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.

  Tilfredsstillende resultat på opptaksprøven er gyldig kun for det året det er søkt opptak til. Ved ny søknad om opptak, må ny opptaksprøve gjennomføres.

  Opptaksprøven omfattes av lov om universiteter og høgskoler, jf. § 5-3.

  Resultatet av opptaksprøven sendes til Seksjon for opptak og vurdering for videre behandling av opptak til studiet. 

  Se Samordna opptak sine nettsider for når det kan forventes å få svar på søknad om opptak til studiet: Universitet og høgskole - Svar på tilbod - Samordna opptak (samordnaopptak.no).

  5.    Videre behandling av søkers søknad til studiet

  Søkere som får tilfredsstillende resultat på opptaksprøven, rangeres blant kvalifiserte søkere etter poengberegning, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Søkere som får ikke tilfredsstillende som resultat på opptaksprøven, får avslag på søknad om opptak til studiet. 

Målsetting

Opptaksprøven skal bidra til å kartlegge ferdigheter i tegnspråk i forbindelse med opptaket til Bachelorstudiet i norsk tegnspråk. Målet er å ta opp søkere som har tilstrekkelige ferdigheter i tegnspråk i henhold til de krav og forventninger som er i studiet. 

Hvem trenger ikke å gjennomføre opptaksprøven?

Alle andre som ikke hører til en av de to overnevnte gruppene må gjennomføre opptaksprøven for å bli vurdert for opptak, dette gjelder selv om søker kan norsk tegnspråk godt. 

Oppgaver

Oppgavene finner du her (oslomet.sharepoint.com).

Besvarelsene skal leveres via innleveringsportal for opptaksprøver.

Hvis du opplever tekniske problemer når du skal laste ned oppgaven, ta kontakt med Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit e-post sheikki@oslomet.no

Innleveringsportalen åpner ca. 20. april. 
Frist for innlevering av opptaksprøven er 1. juni 2024 kl. 23.59.

Alle søkere må i tillegg søke om opptak gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen: 

Lenken til innleveringsportalen er følgende: opptaksprove - Student - minside (oslomet.no) 

Spørsmål?

Generelle spørsmål om opptaksprøven rettes til Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit

Faglig ansvarlig for gjennomføring av opptaksprøven

Laster inn ...