Opptaksprøve til bachelorstudium i norsk tegnspråk

For å være kvalifisert til studiet i norsk tegnspråk må du bestå en digital opptaksprøve. Her finner du mer informasjon om hvordan opptaksprøven til bachelorstudium i norsk tegnspråk foregår.

Informasjon om gjennomføring av opptaksprøven, vurdering av opptaksprøven og resultat av opptaksprøven finner du i retningslinjene under.

 • Retningslinjer for opptaksprøve til bachelorstudium i norsk tegnspråk ved OsloMet – storbyuniversitetet

  Godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 29.03.2022. Oppdatert etter revisjon av programplan godkjent i utdanningsutvalget 05.12.2022. 

  Retningslinjene gjelder fra og med opptaket til studieåret 2022-2023.

  1.    Søknad til studiet og påmelding til opptaksprøven

  • I programplanen til studiet er følgende opptakskrav fastsatt: 
   - Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse og godkjent opptaksprøve.
   - Søkere som kan dokumentere å ha fullført eksamen i 60 studiepoeng årsstudium i norsk tegnspråk med karakter C eller  bedre i løpet av de siste tre år, kan fritas fra opptaksprøven.  
   - Søkere som har eksamen i faget norsk tegnspråk i videregående opplæring (jf. opplæringsloven § 3-9, dvs. «kan dokumentere videregående opplæring fra skolar som har tilrettelagde opplæringstilbod i og på teiknspråk for hørselshemma elevar») er fritatt fra opptaksprøven. 
   - En godkjent opptaksprøve betyr at kandidaten innehar tilstrekkelige kommunikative ferdigheter i norsk tegnspråk til å ta del i studiets læringsaktiviteter.  
  • Søker er selv ansvarlig for å melde seg på til opptaksprøven. Etter søknad til studiet via Samordna opptak, vil søker innen midten av mai få tilsendt en e-post fra OsloMet med en lenke for påmelding og mulighet for å velge tidspunkt for opptaksprøven. Påmelding må skje innenfor gitt tidsramme. 
  • Søker får deretter e-post fra OsloMet med følgende innhold:
   - Bekreftelse for valgt tidspunkt.
   - Lenke til oppsatt digitalt møte for opptaksprøven.
  • Søker som har meldt seg på opptaksprøven, får kort tid før prøvetidspunktet tilsendt en e-post fra OsloMet med følgende innhold:
   - En video med en tegnspråktekst; søker skal avlese tegnspråkteksten for å forstå hva som sies. 
   - En liste med fem (hverdagslige) temaer; søker kan forberede seg på å presentere en kort monolog om disse.
  • For søker er det ingen kostnad forbundet med opptaksprøven.

  2.    Gjennomføring av opptaksprøven

  • Opptaksprøven gjennomføres digitalt og varer inntil 30 minutter. 
  • Søker må identifisere seg med offentlig godkjent identifikasjon før selve opptaksprøven starter.
  • Opptaksprøven er en muntlig prøve som tester søkers ferdigheter i norsk tegnspråk: 
   - Søker skal svare på spørsmål om tilsendt video.
   - Ett av de fem temaene oppgitt i tilsendt e-post trekkes, og søker presenterer en kort monolog om temaet. 
   - Søker skal samtale med prøvekommisjonen om samme tema.
  • Det gjøres opptak av opptaksprøven som prøvekommisjonen kan støtte seg på i vurderingen. Opptaket blir slettet etter gjennomført prøvedag og kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering. Opptak gjøres i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for personvern.
  • Ved sykdom på opptaksprøven, må det framlegges legeerklæring som omfatter prøvedagen. Legeerklæringen må sendes til OsloMet senest innen én uke etter prøvedagen. Nytt tidspunkt for opptaksprøve fastsettes av OsloMet. 
  • Dersom søker ikke møter til opptaksprøven uten gyldig grunn (legeerklæring), gis det ikke nytt tidspunkt for opptaksprøve samme år. 

  3.    Vurdering av opptaksprøven

  • Ferdighetsnivået til søker må være på tilbakelagt A2-nivå i CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) for å oppnå tilfredsstillende resultat. 
  • Kriterier for vurdering er utviklet for tegnspråk av European Centre for Modern Languages prosjekt, ProSign. 
  • Vurderingen gjøres ut fra sju kriterier som beskriver språklige ferdighetsnivåer, hvor alle må vurderes som tilfredsstillende for at opptaksprøven som helhet kan vurderes som tilfredsstillende. De sju kriteriene er:
  1. Søker kan avlese og forstå innhold inkludert generelle detaljer som er gitt på video.
  2. Søker kan gi en klar, tydelig, sammenhengende fortelling på norsk tegnspråk innenfor forhåndsgitte temaer. 
  3. Søker har et tilstrekkelig leksikalsk repertoar til å uttrykke seg. 
  4. Søker kan delta i en dialog uten å anstrenge seg for å forstå samtalepartneren.  
  5. Søker kan medvirke med å utveksle informasjon og holdninger til gitt tema.  
  6. Søker kan aktivt delta i å oppklare eventuelle misforståelser under samtale.  
  7. Søker kan gjennomføre spontane samtaler med kjente temaer. 

  4.    Resultat av opptaksprøven

  • Opptaksprøven vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. 
  • Tilfredsstillende resultat på opptaksprøven er gyldig kun for det året det er søkt opptak til. Ved ny søknad om opptak, må ny opptaksprøve gjennomføres.
  • Opptaksprøven omfattes av lov om universiteter og høgskoler, jf. § 5-3. Som muntlig forprøve kan resultatet ikke påklages. 
  • Søker får resultat på opptaksprøven tilsendt på e-post fra OsloMet innen en uke etter prøvetidspunktet. Det utstedes ikke bekreftelse/diplom for tilfredsstillende resultat. 

  5.    Videre behandling av søkers søknad til studiet

  • Søkere som får tilfredsstillende resultat på opptaksprøven, rangeres blant kvalifiserte søkere etter poengberegning, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning.
  • Søkere som får ikke tilfredsstillende som resultat på opptaksprøven, får avslag på søknad om opptak til studiet. 

Målsetting

Opptaksprøven skal bidra til å kartlegge ferdigheter i tegnspråk i forbindelse med opptaket til Bachelorstudiet i norsk tegnspråk. Målet er å ta opp søkere som har tilstrekkelige ferdigheter i tegnspråk i henhold til de krav og forventninger som er i studiet. 

Vurdering

For å bestå opptaksprøven må man få godkjent et resultat. Det gis kun ett (1) forsøk. Institutt for tolkeutdanning og internasjonale studier gjennomfører og vurderer om opptaksprøven blir godkjent eller ikke godkjent. Lurer du på noe, spør før du begynner opptaksprøven. 

Spørsmål?

Generelle spørsmål om opptaksprøven rettes til opptak-lui@oslomet.no.

Faglig ansvarlig for gjennomføring av opptaksprøven

  Laster inn ...