Forvaltningskompetanse i NAV

Etterutdanning

Få en innføring i forvaltningsregler og gjennomføring av forsvarlig saksbehandling. Lær om og få trening i å benytte juridisk metode, alminnelige og særlige forvaltningsregler og skjønnsutøvelse.

 • Målgruppe

  Kurset er rettet mot NAV-ansatte i Oslo. Besluttere med ansvar for arbeidsavklaringspenger og varig tilpasset innsats blir prioritert. 

 • Påmelding

  Rekruttering og påmelding foregår i regi av NAV Oslo. 

 • Hva lærer du?

  NAV-kontorene i Oslo har vært med på å utarbeide å eksemplene som brukes i kurset. I denne piloten er eksemplene særlig knyttet til Folketrygdloven kapittel 11 som inneholder bestemmelsene om arbeidsavklaringspenger. 

  Du blir kjent med og får kunnskap om:

  • sentrale hensyn styrende for offentlig forvaltning, herunder rettssikkerhet og forsvarlig saksbehandling i NAV
  • innhold i juridisk metode
  • sentrale saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven, NAV-loven og folketrygdloven kapittel 21
  • sentrale EØS-rettslige bestemmelser og menneskerettigheter
  • rettslige rammer for bevisvurdering og skjønnsvurdering
  • hvordan skjønnsutøvelsen kan påvirkes av forhold knyttet til arbeidssituasjon og arbeidsorganisering

  Du får trening i:

  • anvendelse av juridisk metode under saksbehandlingen: identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, anvendelse av relevante rettskilder, vekting, tolkning, subsumsjon og konklusjon
  • gjennomføring av saksbehandling i samsvar forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler
  • å gjøre bevis- og skjønnsvurderinger i samsvar med rettslige rammer
  • å reflektere over saksbehandling og bevis- og skjønnsvurderinger i en gitt forvaltningskontekst. 
  • å formidle skjønnsvurderinger skriftlig og muntlig
  • å reflektere over hvordan arbeidssituasjonen påvirker din egen skjønnsutøvelse 

  Etter kurset skal du kunne bruke det du har lært i saksbehandlingen og brukeroppfølging på et NAV-kontor. Du skal også ha generelle kunnskaper til å kunne følge med på politikk- og rettsutviklingen på relevante rettsområder.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du vil få tilgang til digitale læringsressurser ut juni 2023. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver og quiz.

  Som kursdeltakere får du og andre kursdeltakere refleksjonsoppgaver der dere deles inn i grupper og reflekterer over hverandres oppgaver. Det vil være en fysisk samling ved oppstart og en ved avslutning av kurset, samt en digital fordypningsdag som bygger på læringsressursene som du finner i det digitale kursrommet.

 • Undervisningsdatoer

  Det digitale kursrommet åpner 20. september 2022.

  Undervisningen er delt inn slik: 

  • 29. september 2022: Fysisk samling på fem timer i Pilestredet, fra klokken 9 til 14
  • 15. desember 2022: Digital samling på fire timer, fra klokken 9 til 13
  • 28. februar 2023: Kurset avsluttes med en fysisk samling på fire timer, fra klokken 9 til 13
 • Kostnader

  Kursavgiften er på 5000 kroner.

 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil du få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på første og siste samling, samt innlevering av avsluttende kursoppgave og evaluering av kurset.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...