Forvaltningskompetanse i NAV Oslo

Etterutdanning

Få en innføring i forvaltningsregler og gjennomføring av forsvarlig saksbehandling. Lær om og få trening i å benytte juridisk metode, alminnelige og særlige forvaltningsregler og skjønnsutøvelse.

 • Målgruppe

  Kurset er rettet mot NAV-ansatte i Oslo. Besluttere med ansvar for arbeidsavklaringspenger og varig tilpasset innsats blir prioritert. 

 • Påmelding

  Rekruttering og påmelding foregår i regi av NAV Oslo. 

 • Hva lærer du?

  NAV-kontorene i Oslo har vært med på å utarbeide å eksemplene som brukes i kurset. I denne piloten er eksemplene særlig knyttet til Folketrygdloven kapittel 11 som inneholder bestemmelsene om arbeidsavklaringspenger. 

  Du blir kjent med og får kunnskap om:

  • sentrale hensyn styrende for offentlig forvaltning, herunder rettssikkerhet og forsvarlig saksbehandling i NAV
  • innhold i juridisk metode
  • sentrale saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven, NAV-loven og folketrygdloven kapittel 21
  • sentrale EØS-rettslige bestemmelser og menneskerettigheter
  • rettslige rammer for bevisvurdering og skjønnsvurdering
  • hvordan skjønnsutøvelsen kan påvirkes av forhold knyttet til arbeidssituasjon og arbeidsorganisering

  Du får trening i:

  • anvendelse av juridisk metode under saksbehandlingen: identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, anvendelse av relevante rettskilder, vekting, tolkning, subsumsjon og konklusjon
  • gjennomføring av saksbehandling i samsvar forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler
  • å gjøre bevis- og skjønnsvurderinger i samsvar med rettslige rammer
  • å reflektere over saksbehandling og bevis- og skjønnsvurderinger i en gitt forvaltningskontekst. 
  • å formidle skjønnsvurderinger skriftlig og muntlig
  • å reflektere over hvordan arbeidssituasjonen påvirker din egen skjønnsutøvelse 

  Etter kurset skal du kunne bruke det du har lært i saksbehandlingen og brukeroppfølging på et NAV-kontor. Du skal også ha generelle kunnskaper til å kunne følge med på politikk- og rettsutviklingen på relevante rettsområder.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen gjennomføres med fire fysiske samlinger på OsloMet i Pilestredet fra kl. 9 til 14. Innholdet vil bestå av en blanding av forelesning og studentaktive læringsformer.

  I tillegg vil du få tilgang til digital læringsressurser ut juni 2024. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver og quiz.

 • Undervisningsdatoer

  Dagene for undervisning høsten 2023:

  • 30. oktober
  • 11. desember

  Dagene for undervisning våren 2024:

  • 15. januar
  • 12. februar

  Undervisningen foregår fra kl. 9 til 14 alle dagene i KK-senteret, tredje etasje i Pilestredet 46.

 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil du få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på første og siste samling, samt innlevering av avsluttende kursoppgave og evaluering av kurset.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...