Inkluderingskompetanse som samskaping

Etterutdanning

Dette kurset lærer deg hvordan arbeidsplasser kan fremme arbeidsinkludering og hvordan inkluderingskompetanse kan utvikles i samarbeid med mentor, veileder og arbeidssøker.

 • Målgruppe

  Kurset har fokus på samskaping mellom støtteapparat og ordinært arbeidsliv. Dette kurset retter seg derfor både mot ansatte på arbeidsplasser som jobber med inkludering, og mot veiledere i støtteapparatet som bistår utsatte grupper inn mot ordinært arbeidsliv.

  Ansatte og ledere vil ha god nytte av å delta på kurset sammen, da dette øker muligheten for felles læring og utvikling av inkluderingskompetanse.

  Kurset er spesielt aktuelt for:

  • Arbeidsgivere og bedriftsledere
  • Ansatte med en mentorfunksjon
  • Ansatte med en HR-funksjon
  • Ansatte som har et ansvar for inkludering på arbeidsplass
  • Veiledere i NAV
  • Veiledere i arbeidsmarkedsbedrifter
  • Andre som jobber med oppfølging av arbeidssøkere ute på ordinær arbeidsplass
 • Slik søker du

  Det er 60 studieplasser totalt. 30 studieplasser er forbeholdt arbeidsgivere. 30 studieplasser er forbeholdt veiledere i støtteapparatet, som NAV og arbeidsmarkedsbedrifter.

  Påmelding er åpent til og med 25. august 2023.

 • Hva lærer du?

  Arbeidsinkludering er viktig, men samtidig utfordrende. Målet er ikke bare å få flere mennesker inn i ordinært arbeid, men også at de skal beholde jobben over tid.

  Hva kan gjøres for å understøtte jobbfastholdelse? God inkludering fordrer god inkluderingskompetanse. Inkluderingskompetanse består av kunnskap om hvordan man kan bistå mennesker med støttebehov ut i arbeid og kunnskap om hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering.

  Samskaping innebærer at veileder, mentor og arbeidssøker går sammen og finner ut hva som skal til og hvem som bør gjøre hva for å få til utvikling i arbeidsinkluderingsforløpet. Mobilisering av arbeidssøkerens ressurser og mobilisering av en bedriftsintern mentor er et viktig tema og du vil få kunnskap om arbeidsplassen som trenings-, opplærings- og utviklingsarena.

  Inkluderingskompetanse gjennom samskaping er kontinuerlige prosesser som krever aktiv involvering fra NAV eller arbeidsmarkedsbedrift, arbeidsplass og bruker. Kurset vil derfor også gi deg kunnskap om hvordan organisasjonslæring kan brukes for å utvikle inkluderingskompetanse i den enkelte bedrift og på det enkelte NAV-kontor.

  Organisasjonslæring skaper rom for opplæring, men stiller også spørsmål ved roller, funksjoner, arbeidsdeling og organisasjonsstruktur. Organisasjonslæring legger til rette for kollektive refleksjonsprosesser, kan endre vår forståelse av hvorfor vi gjør det vi gjør i forbindelse med arbeidsinkludering, og kan hjelpe oss til å unngå å reprodusere feil og dårlig praksis.

  Kurset legger til rette for dialog og samskaping rundt ulike utfordringer knyttet til arbeidsinkludering, slik at vi kan utforske temaene sammen fra både arbeidsgiveres side og fra støtteapparatets side. Du som kursdeltaker blir altså ikke bare en mottaker av kunnskap, du blir også en deltaker i kunnskapsutvikling.

  Du vil blant annet lære om

  • utvikling av bedriftsinterne mentorressurser i inkluderingsprosessen
  • innføring i samskaping
  • hvilken rolle støtteapparatet kan ha når arbeidsplassen benyttes som selve middelet for arbeidsinkludering, og ikke bare som målet
  • hvordan organisasjonslæring kan brukes for å utvikle inkluderingskompetanse i den enkelte bedrift og på det enkelte NAV-kontor
  • teori og nyere forskning knyttet til kursets temaer

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI sin rapport "Arbeidsinkludering og mentor - Inkluderingskompetanse gjennom samskaping" (oda.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer

  • digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver, med mer
  • mulighet for refleksjon med andre kursdeltakere (refleksjonsoppgaver som gir innblikk i andres refleksjoner, selv om hver deltaker jobber individuelt på eget valgt tidspunkt)
  • seks digitale fordypningsdager, som bygger på teorien og læringsressursene som du finner i det digitale kursrommet
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni 2024
  • tilgang til et nettverk av arbeidsgivere og ansatte i støtteapparatet som er opptatt av de samme temaene som du er

  Alle fordypningsdagene inneholder en god variasjon av tradisjonell forelesning, gruppedrøftinger og diskusjon i plenum. Pedagogiske virkemidler som filmer, mentimeter, padlets med mer benyttes også. Dialog og samskaping er et hovedmål i kurset, og det vil bli lagt stor vekt på at det faglige innholdet skal være praksisnært og relevant.

 • Undervisningsdatoer

  Det digitale kursrommet åpner 4. september 2023.

  I det digitale klasserommet finner du undervisningsmateriell som er ment som forberedelse til de ulike fordypningsdagene. I tillegg finner du undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver med mer som du kan jobbe med i eget tempo gjennom kurset. Estimert tidsbruk på kurset totalt er 50 timer.

  Følgende bidragsytere deltar i undervisningen:

  • Øystein Spjelkavik, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
  • Heidi Enehaug, universitetslektor ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
  • Morten Hauan, COO og partner i Intoto, Kvinesdal
  • Lina Traskinaite, fagleder ved Gullstøltunet sykehjem, Bergen Kommune
  • Hege Lønning, coach og mentor, HegLø Mentoring
  • Gry Strømsnes og Kjartan Madsen, seniorrådgivere fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Anne-Hilde Kalstad Warberg, teamleder på Hannestad skole i Sarpsborg
  • Jon Erling Erlandsen, avdelingsleder for ungdomsavdelingen, NAV Lister
  • Frode Hübertz Haaland, fra Høgskolen i Østfold, Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
  • Tonje Sannes, universitetslektor ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

  Fordypningsdager:

  Alle dagene vil vare fra 09.00 til 14.00.

  18. september:

  • Velkommen til kurs! Praktisk informasjon, faglig introduksjon og felles refleksjon v/ Tonje Sannes
  • Arbeidsinkludering som ivaretar både arbeidssøkers og arbeidsgivers behov v/ Gry Strømsnes og Kjartan Madsen

  19. september:

  • Inkluderingskompetanse som samskaping og utvikling av bedriftsintern mentorressurs – hva sier forskningen? v/ Øystein Spjelkavik
  • Erfaringer fra praksis: Mine erfaringer med å inkludere arbeidssøkeren/den nyansatte i arbeidsmiljøet og hvordan hente fram ressursene i den enkelte? v/ Morten Hauan

  17. oktober:

  • Verdien av god kommunikasjon mellom alle involverte parter i arbeidsinkludering, v/ Lina Traskinaite
  • Egne erfaringer med arbeidsinkludering som arbeidsgiver og presentasjon av masteroppgaven: 
   «Her er det bare å get a monkey off my back!» En kvalitativ studie om hvordan Nav og arbeidsgivere opplever samarbeid og læring rundt det å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, v/ Anne-Hilde Karstad Warberg
  • Hvordan ny praksis har ført til holdningsendringer i NAV-kontoret. Et innlegg om å tenke utenfor boksen, men likevel innenfor de eksisterende rammene. v/ Jon Erling Erlandsen

  18. oktober:

  • Utvikling av inkluderingskompetanse gjennom organisasjonslæring v/ Heidi Enehaug
  • Organisasjonslæring – fra teori til praktisk handling, v/ Hege Lønning

  14. november:

  • Å finne den perfekte medarbeideren eller å utvikle en god jobbmatch? v/ Frode Hübertz Haaland
  • Inkluderingskompetanse i praksis v/ Tonje Sannes

  15. november:

  Refleksjon og faglig drøfting rundt problemstillinger og spørsmål som har dukket opp i løpet av kurset, v/ Øystein Spjelkavik, Heidi Enehaug og Tonje Sannes

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 11.000,- per deltaker.

  For informasjon om kursavgift

  Laster inn ...
 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 5 av 6 fordypningsdager. I tillegg må deltakeren ha besøkt alle fagsidene i det digitale kursrommet.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Laster inn ...