Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230)

Enkeltemne ph.d.

Kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder/generasjon, funksjonsevne og seksuell orientering danner grunnlag for sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominans-former. Emnet inngår som valgemne i doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 • Søknad og opptak

  Emnet må dessverre utsettes inntil videre

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker SøknadsWeb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap).
  • Interne kandidater bruker StudentWeb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  SøknadsWeb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Utdanningsplan

  Guest lecturer:

  Professor Ann Phoenix, Thomas Coram Research Unit, Department of Social Science, University College London, Institute of Education.
   

  Foreløpig program som vil bli justert noe etter deltakernes behov 
  Mandag 20.04.20

  10.00 – 10.30    Velkommen, praktisk info og korte deltakerpresentasjoner.
  10.30 – 11.30    Introduksjon til kurset: Interseksjonalitetsbegrep og – tradisjoner.
   Liv Mette Gulbrandsen
  11.30 – 12.00    Diskusjon og spørsmål
  12.00 – 12.45    Lunsj
  12.45 – 13.30    Sosiale kategorier og kategoriseringsprosesser – aktuelle diskusjoner. 
  Oddbjørg Skjær Ulvik
  13.30 – 14.15    Diskusjon og spørsmål m/kaffe
  14.15 – 15.30   Presentasjoner og diskusjon av deltakeres prosjekter

  Tirsdag 21.04.20

  09.00 – 10.00    Profesjonsutøvelse – kulturalisering eller interseksjonelle analyser? 
  Marianne Rugkåsa
  10.00 – 11.30    Diskusjon og spørsmål i grupper/plenum
  11.30 – 12.15    Lunsj
  12.15 – 13.30    Metodiske implikasjoner av interseksjonelle tilnærminger.  
  Liv Mette Gulbrandsen, Marianne Rugkåsa og Oddbjørg Skjær Ulvik
  13.30 – 14.15    Gruppearbeid/diskusjon, relatering til eget prosjekt
  14.15 – 14.45   Kaffepause
  14.45 – 15.05   Hverdagslivets interseksjonaliteter: analytiske eksempler/barn  (Mette)
  15.05 - 15.25    Hverdagslivets interseksjonaliteter: analytiske eksempler/voksne (Marianne)
  15.25 – 15.45   Helse og interseksjonalitet (Oddbjørg)
  15.45 – 16.00   Avslutning

  Onsdag 22.04.20

  09.00 – 10.30    Professor Ann Phoenix
  10.30 – 11.15    Group session, relating Ann’s contribution to own projects (coffee)
  11.15 – 12.00    Engaging Ann in discussing implications for the participants’ own projects
  12.00 – 12.45    Lunch
  12.45 -  15.00    Ann Phoenix, open session (coffee included)
  15.00 – 15.30    Summing up, evaluation and practical information

 • Emnebeskrivelse

  Kurset har en analytisk innretning som gjør det anvendbart for sosialfaglige så vel som en rekke andre forskningsformål. Blant annet kjønn, etnisitet, ‘rase’, sosial klasse, alder/generasjon, fysisk/psykisk funksjonsevne og seksuell orientering kan danne grunnlag for etablering av sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominansformer. Dermed får de også betydning for grupper og enkeltpersoners handlingsrom og forståelse av seg selv og andre. Diskriminering og marginaliseringsprosesser kan være i spill både på et samfunnsmessig, sosialt og personlig plan. I en rekke profesjonsfelt, bl.a. innen velferd-, helse- og utdanningsfeltene, vil både forskere og praktikere ha bruk for teorier, begreper og analytiske tilnærminger som åpner opp for utforsking av kategoriseringsprosesser så vel som for betydninger av at mennesker har tilhørighet i flere kategorier samtidig.

  Hva kan det bety at NAV-klienten er ei ung kvinne eller en eldre mann? At hen har innvandrerbakgrunn eller har fire lyshårede besteforeldre med norsk statsborgerskap? Hvordan forhandler hen etnisitetskategorier og betydninger av disse i møte med aktuelle profesjonsutøvere? Hvordan kan førsteklassingen som trenger rullestol for å bevege seg være «en av gutta» på klassetur eller i gymsalen? Hvordan forstår vi tenåringen som ikke føler seg som den jenta hen oppfattes som? Og hva om hen har samisk bakgrunn? Eller forhandler betydninger av sosial klassetilhørighet? Interseksjonalitets-tilnærminger åpner for å analysere fram de mangeartede dynamikkene som kan konstituere sosiale kategorier og som sosiale kategorier kan produsere.

  I dette emnet inngår teoretiske perspektiver og empirisk forskning som undersøker og utfordrer kategorikonstituerende prosesser på (sosial)politisk nivå, som sosiale forhandlinger og som personlige utviklingsprosesser. Faglige tilnærminger som tar tilhørighet til aktuelle sosiale kategorier som analytisk utgangspunkt får plass så vel som arbeider som gjør dynamiske relasjoner mellom kategoritilhørigheter til sitt analytiske fokus.
   

 • Emneplan for SP9230

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Pensumlitteratur

  Pensum finner du på på vår ph.d.-ressursside (ansatt.oslomet.no)

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlig

Laster inn ...

Faglige medarbeidere

Laster inn ...

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)