Kvalitativ metode (SP9100)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil gi en solid orientering om noen tradisjoner og tilnærminger som betegnes som kvalitativ forskning og deres epistemologiske basis. Det vil være ulike metodiske tilnærminger man fordyper seg i hver gang emnet går. Årets innretning: Når «ting» blir data: Fra dataproduksjon til analysestrategi

 • Søknad og opptakskrav

  Opptakskrav: Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  Eksterne søkere bruker Søknadsweb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap, søkenummer vil være 5275 for Kvalitativ metode).

  Interne kandidater bruker Studentweb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 

  Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.

 • Samlingsdatoer, digitalt eller campus Pilestredet

  Emnet går over fire dager, 14., 15. og 16. juni pluss en dag i september, dato avklares siden.

  Avhengig av situasjon vil emnet avholdes enten digitalt eller i våre lokaler i Pilestredet i Oslo. Detaljer kommer siden.

 • Innbudte forelesere og seminarledere

  Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han forsker nå på akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet.

  Kristin Asdal er professor i teknologistudier (STS) ved Senter for teknologi, Innovasjon og kultur (TIK) ved UiO, og har bakgrunn fra økonomisk historie. Hennes arbeid kombinerer inspirasjon fra STS, statsvitenskap og historie. Hun er spesielt interessert i måtene vitenskapelig kunnskap henger sammen med politikk og utforming av politiske spørsmål. Faglige stikkord er: Vitenskaps- og teknologistudier, Aktør-Nettverksteori og Vitenskaps- og innovasjonspolitikk.

  Erik Børve Rasmussen er sosiolog og postdoktor ved OsloMet. Han er særlig opptatt av kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Faglige stikkord er: Vitenskapssosiologi, medisinsk sosiologi (særlig diagnosesosiologien), teknologistudier og kvalitative forskningsmetoder- og metodologi. I det forskningsprosjektet han nå er med i VIRTUAL PRESENCE, er han særlig opptatt av utviklingen, implementeringen og bruken av ulike kommunikasjonsteknologier som er myntet på utsatte grupper.

  Wenche Bekken er sosialantropolog og førsteamanuensis ved OsloMet. Hennes arbeid retter seg mot sosialt arbeid i helsekontekster, profesjonsutøvelse i samarbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser, deres overgang til voksenlivet og mulighet for deltakelse i samfunnet på linje med andre. I forskningsarbeidene utforskes kontekster hvor et biomedisinske kunnskapssyn og normalitetsoppfatninger står sterkt. 

  Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet. Gjennomgående for hennes forskning er ideologi- og kulturanalyse av barndom, alderdom, kjønn, familie og (nærværs)teknologi. Hun har også studert velferdsstatens sårbare subjekter og ulikheter i behandling i helsevesenet i et ideologisk. Haldar har utviklet nye metoder som er omtalt i høyt ansett internasjonal metodelitteratur (se Silverman, D. 2011, «Interpreting qualitative data», 4th ed. London: Sage).
  Marit Haldar leder kurset. Wenche Bekken er medansvarlig.
   

 • Undervisningsplan

  Her finner du undervisningsplan (ansatt.no), men det legges og ut i Canvas rommet for emnet.

  Dette doktorgradskurset tilbyr praktiske måter å oppdage, «samle inn» og analysere data på, med hovedvekt på feltarbeid og foreliggende tekster og dokumenter. Vi vil spesifikt dykke ned i etnografisk komparative metoder, praktisk orientert dokumentanalyse og en spesiell form for følgeforskning. Vi vil by på enkle, men grundige «oppskrifter» for hvordan du kan gå fram for å finne noe interessant i dataene dine. Sentrale spørsmål vi vil diskutere på kurset er: Hva er data? Hvordan får vi til å innhente informasjon om det vi faktisk lurer på? Hvordan får vi til at det blir sammenheng mellom problemstilling, metode og analyse? Hva er det som styrer valg av analysestrategier?

  Selv om dette er kjente, grunnleggende metodespørsmål, synes det alltid å være behov for å reflektere over disse på nytt. På kurset vil du få tips og råd fra ulike forskere som har både fersk, men også lang og bred erfaring i å bruke ulike kvalitative metoder innen sosialfaglig forskning. 

  Innsamlings- og analysemetodene vil bli demonstrert på utvalgt datamateriale og presentert gjennom forelesninger og seminardialoger. Vi ønsker med kurset å ta for oss viktige deler av forskningsprosessen på en praktisk og anvendbar måte. 

 • Emneplan for SP9100

  Informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlig

Laster inn ...

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)