English version

Mal for prosjektskisse for ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Mal for prosjektskisse ved søknad om opptak til ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

En prosjektbeskrivelse bør inneholde:

1. En introduksjon med en presis problemstilling

Problemstillingen for prosjektet bør være presist formulert. Hvis man har en hovedproblemstilling og flere delproblemstillinger, bør dette indikeres. Type avhandling bør også oppgis: monografi eller artikler. Hvis man skriver artikler, bør søknaden inneholde et ekstra avsnitt (som bør komme etter metodeavsnittet, dvs. etter avsnitt 4) som kort skisserer artiklenes innhold.

2. Et avsnitt med oversikt over den viktigste forskningen på feltet

Her bør søkeren gi en oversikt over den viktigste forskning som finnes på feltet og posisjonere prosjektet i forhold til denne. Hva er nytt i prosjektet i forhold til eksisterende forskning på feltet?

3. Et avsnitt med oversikt over hvilket teoritilfang som skal benyttes

Poenget med dette avsnittet er ikke at søkeren skal fortelle alt han/hun vet om teori, men å beskrive kortfattet og nøyaktig hvilke teori (-er) som skal benyttes for å kaste lys over problemstillingen. En svakhet ved mange søknader er at teoripresentasjonen blir for utflytende.Teoripresentasjonen bør være samlet i dette avsnittet, selv om man skriver artikler.

4. Et avsnitt om metode

Det viktige her er å beskrive datamaterialet så presist som mulig, hvordan det skal innhentes og kan analyseres, og hvordan eventuelle informanter skal rekrutteres. Det er mindre viktig med omfattende referanser til metodelitteratur. Referansene bør likevel være så fyldige at de som skal bedømme søknaden kan avgjøre om søkeren vet hva han/hun snakker om.Metodebeskrivelsen bør være samlet i dette avsnittet, selv om man skriver artikler. (Eventuelt et eget avsnitt her som presenterer innholdet i artikler)

5. Et avsnitt som diskuterer etiske hensyn

Et problem i alle empiriske prosjekter er hva som skal gjøres med de innsamlede data. Søkeren bør si noe om det.Noen prosjekter trenger klarering fra forskningsetisk komite. I slike tilfeller bør søkeren si om det har blitt gitt, har blitt søkt om eller vil bli søkt om slik klarering.Ellers er det mange ting som her kan være relevante å ta opp, alt etter prosjektets karakter.

6. Et avsnitt som beskriver søkerens fagmiljø/faglige nettverk

Søkerens institusjonstilknytning og eventuelt forslag til veileder(e) skal nevnes.Hvis man skal arbeide som en del av et nettverk, må nettverket alltid dokumenteres gjennom erklæringer fra dem som skal være med.

7. En presis fremdriftsplan

Fremdriftsplanen bør inneholde en beskrivelse av når i løpet man planlegger å avlegge emner som skal inngå i opplæringsdelen, når i løpet man vil legge inn utenlandsopphold, og ved  artikkelbasert avhandling bør søker oppgi når artiklene forventes å ferdigstilles, eventuelle medforfattere som skal inngå, og lignende. Fremdriftsplaner kan bygges opp på årsbasis eller på semesterbasis.

8. Litteraturliste