Avlagte doktorgrader i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avlagte doktorgrader ved doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

 • 2024

  56. Hans Christoffer Aargaard Terjesen

  Tittel på avhandling: I get back with a little help from my boss: What constitutes successful and valued leadership, as well as failed leadership, during the return-to-work process following mild traumatic brain injury for highly autonomous employees?
  Dato: 11. juni 2024

  55. Mariya Khoronzhevych

  Tittel på avhandling: Personalisation of Employment-Oriented Interventions Targeting Immigrant Jobseekers in NAV.
  Dato: 7. juni 2024

  54. Elian Eve Jentoft

  Tittel på avhandling: Loneliness as a Problem for Policy in Two Modern Welfare States.
  Dato: 14. mai 2024

  53. Minela Kvakic

  Tittel på avhandling: Digitalization in child welfare services: How child welfare professionals' digital and social media practices change their frontline work.
  Dato: 4. april 2024

 • 2023

  52. Krisztina Gyüre

  Tittel på avhandling: Oppfølging med en familiekoordinator – et bedre alternativ til dagens praksis?
  Dato: 11. desember 2023 

  51. Lotte Cathrin Andersen

  Tittel på avhandling: Mellomromsarbeid på barnehus: om situasjonelt og kunnskapsbasert sosialt arbeid og forutsetninger for å utøve slikt arbeid i praksis
  Dato: 14. juni 2023

  50. Jannike Gottschalk Ballo

  Tittel på avhandling: Labour market participation of young disabled people in Norway - A study of gendered, structural, and persistent inequality 
  Dato: 12. juni 2023

  49. Marianne Buen Sommerfeldt

  Tittel på avhandling:  "Mer enn bare en jobb" Relasjoner mellom ungdom og ansatte innenfor barneverninstitusjonen som kontekst 
  Dato: 23. mai 2023

  48. Ida Krag-Rønne Mannsåker

  Tittel på avhandling: Sykehussosionomens praksis ved akutt og kritisk sykdom hos barn og unge – begrunnelser, grensearbeid og kompetanser
  Dato: 30. mars 2023

  47. Cecilie Sudland

  Tittel på avhandling: «Hva gjør vi nå?» Alvorlige foreldrekonfliktsaker i barnevernet.
  Dato: 8. februar 2023

 • 2022

  46. Kaja Larsen Østerud

  Tittel på avhandling, på norsk: Arbeidslivets portvoktere: Arbeidsgiveres vurderinger av funksjonshemmede arbeidssøkere og sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede.
  Dato: 13. desember 2022

  45. Camilla Stub Lundberg

  Tittel på avhandling: Mellom mangel og ressurs: Fortellinger om funksjonshemming og arbeidsinkludering fra NAV-ansatte og arbeidsgivere som aktivt ansetter funksjonshemmede.
  Dato: 23. november 2022

  44. Henriette Lund Skyberg

  Tittel på avhandling: Boundaries, teamwork dynamics and power: Conceptualising central aspects of interprofessionalism in health and social care.
  Dato: 10. november 2022

  43. Vidar Bakkeli

  Tittel på avhandling: Implementering av evidensbasert aktiviseringsarbeid, en studie av individuell jobbstøtte i Arbeids- og velferdsforvaltningen.
  Dato: 23. september 2022

  42. Karl Kristian Larsson

  Tittel på avhandling: Computers in Welfare. The use of digital technology in administrating the welfare state.
  Dato: 29. august 2022

  41. Marlene Persson

  Tittel på avhandling: "Stang ut! Jenters idrettsdeltagelse i tenårene"
  Dato: 17. juni 2022 

  40. Maja Flåto

  Tittel på avhandling: "Knowledge, policy, and practice -Governing Homelessness in Norway"
  Dato: 4. mai 2022 

  39. Hanna Vangen

  Tittel på avhandling: "Paid and unpaid work in the second half of life".
  Dato: 7. april 2022

 • 2021

  38. Ida Bring Løberg

  Tittel på avhandling: "Digital frontline work in the Norwegian Labor and Welfare Administration (NAV): Workers’ perceptions of resources and their implications for street-level work".
  Dato: 6. desember 2021

  37. Hanna  Buer Haddeland

  Tittel på avhandling: "Rejected asylum seekers, legal consciousness, and access to rights"
  Dato: 26. november 2021

  36. Magne Bråthen

  Tittel på avhandling: "Når kunnskapen om hva som virker møter praksisfeltets begrensede handlingsrom - Arbeidsinkludering av personer med psykiske helseproblemer".
  Dato: 22. november 2021

  35. Dagny Adriaenssen Johannessen

  Tittel på avhandling: Mestringsfremmende psykososiale faktorer i overgangen fra døgnbehandling for rusavhengighet til hverdagen etterpå.
  Dato: 19. november 2021

  34. Knut Ivar Bjørlykhaug

  Tittel på avhandling: Sosial støtte i individualismens tidsalder - ein kvalitativ studie om erfaringar og forhold som fremjar og hemjar sosial støtte i psykisk helsearbeid.
  Dato: 8. november 2021

  33. Merete Tunestveit

  Tittel på avhandling: Mellom praksis og forsking - forskingssirkel til utvikling av kunnskap og praksis for barn sin medverknad i barnevernet.
  Dato: 28. oktober 2021

  32. Carolina Ohls

  Tittel på avhandling: Qualifying for a 'good life'; A study of subjective wellbeing, dignity or the lack thereof in a Norwegian activation programme.
  Dato: 22. oktober 2021

  31. Hilde Fiva Buzungu

  Tittel på avhandling: The space between: Language discordant social work in Norway.
  Dato: 15. oktober 2021 

  30. Gagan Chhabra

  Tittel på avhandling: Two worlds apart, yet similar? A comparative study of disability policy reforms and employment experiences of young adults with visual impairments from Norway and India.
  Dato: 18. juni 2021

  29. Aud Kirsten Innjord

  Tittel på avhandling: Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring. En kritisk kulturanalyse av hvordan unge opplever situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring.
  Dato: 15. juni 2021

  28. Joakim Finne

  Tittel på avhandling: Evidensbasert praksis i sosialsektoren: Holdninger og kunnskapsutøvelse
  Dato: 7. mai 2021

  27. Håvard Aaslund

  Tittel på avhandling: Egenorganisering blant husløse: Et aksjonsforskningsprosjekt om identitet og ressursmobilisering 
  Dato: 27. april 2021

 • 2019

  26. Kari Bergset

  Tittel på avhandling: Foreldreskap i eksil
  Ein sosiokulturell studie av forteljingar om foreldrepraksisar i kulturelt komplekse kontaktsoner.
  Dato: 16. desember 2019

  25. Chris Rønningstad

  Tittel på avhandling: A constant potential for leadership? Management and leadership acts from frontline managers in public welfare knowledge work.
  Dato: 22. oktober 2019

  24. Siri Yde Aksnes

  Tittel på avhandlingen: Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: ny politikk- ny praksis.
  Dato: 28. august 2019

  23. Gustavo Sugahara

  Tittel på avhandlingen: Urban Population Ageing and its Impact on Social Policy - Lessons from Oslo.
  Dato: 15. mai 2019

  22. Øyunn Syrstad Høydal

  Tittel på avhandlingen: Evaluering – symbol og metode
  Dato: 9. april 2019

  21. Vyda Mamley Bjørvik

  Tittel på avhandlingen: Immigrant Healthcare Assistants in Norwegian Elderly Care: Roles and Experiences in the Land of Equality.
  Dato: 15. mars 2019

 • 2018

  20. Ragnhild Fugletveit

  Tittel på avhandlingen: Sosialt arbeid og sosialpolitikk: Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? -En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker.
  Dato: 10. desember 2018

  19. Edda Stang

  Tittel på avhandlingen: Sosialt arbeid og sosialpolitikk: Barnevernet i den digitale offentligheten - Ytringer og debatt om norsk barnevern i sosiale medier
  Dato: 6. desember 2018

  18. Ole Kristian Sandnes Håvold

  Tittel på avhandlingen: Sosialt arbeid og sosialpolitikk:Frontline Workers at the Intersection of Welfare, Labour and Health: Re-Integrating users with Severe Health Problems in the Labour Market
  Dato: 21. november 2018

  17. Kjetil Frøyland 

  Tittel på avhandlingen: "Arbeidsinkludering av utsett ungdom – Potensialet i bruk av ordinære arbeidsplassar i tråd med Supported Employment".
  Kjetil Frøyland er ansatt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
  Dato: 15. mai 2018

  16. Veronica Haug

  Tittel på avhandlingen: "Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis".
  Veronica Haug er ansatt ved UiT Norges arktiske universitet
  Dato: 7. mai 2018

  15. Helle Cathrine Hansen

  Tittel på avhandlingen: "Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer – NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis".
  Dato: 4. mai 2018

  14. Aleksandra Bartoszko

  Tittel på avhandlingen: "The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Heroin Addiction in Norway".
  Date: 27.april 2018

 • 2017

  13. Margrete  Aadnanes

  Tittel på avhandlingen: Vold mot barn og unge i nære relasjonar: Forståing, konseptualisering og sosialfaglege perspektiv.
  Dato: 15. desember 2017

  12. Siri Kahrs Fjeldheim

  Tittel på avhandlingen:The presence of the past in the present.
  Dato: 13. desember 2017

  11. Lillian Bruland Selseng

  Tittel på avhandlingen: Diskursive ressursar i rusarbeid – ein analyse av praksisforteljingar.
  Dato: 12. desember 2017

  10. Hanne Christoffersen

  Tittel på avhandlingen: Likhet i forandring En begrepshistorisk analyse av Høyres og Arbeiderpartiets valg- og prinsipprogrammer for perioden 1933-2013.
  Dato: 1. desember 2017

  9. Therese Saltkjel 

  Tittel på avhandlingen: Social disadvantages and welfare problems: the role of collective welfare resources.
  Date: 22. juni 2017

  8. Ida Merete Solvang

  Tittel på avhandlingen: When Divergence Appears Coherent: An Investigation of How Ambiguous Policy Rationales Shape the Activation Trajectories of Hard-to-employ Clients.
  Dato: 21. juni 2017

  7. Anne Grete Tøge

  Tittel på avhandlingen: Pattern of health related worklessness in Europe. Health related worklessness and social inequality in European welfare starts during the financial crisis.
  Date: 9. juni 2017

 • 2016

  6. Kristian Heggebø

  Tittel på avhandlingen: Hiring, Firing, and Health – A Cross-National Comparative Perspective.
  Dato: 16. desember 2016

  5. Åsmund Hermansen

  Tittel på avhandlingen: Retaining Older Workers.
  Dato: 13. desember 2016

  4. Janne Thu Ilstad

  Tittel på avhandlingen: «Barnets tilknytning til riket». Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker.
  Dato: 14. desember 2016

  3. Gry Velvin

  Tittel på avhandlingen: Psychosocial aspects of adults with Marfan Syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue.
  Dato: 8. desember 2016

  2. Hilde Anette Aamodt

  Tittel på avhandlingen: «JEG SER NOE SOM DU IKKE SER» Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?
  Dato: 6. desember 2016

  1. Aurélie Picot

  Tittel på avhandlingen: Child Protective Services and Family Cultures: A comparative study of Norway and France.
  Dato: 14. januar 2016