Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger ved OsloMet.

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet) 15. desember 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 3-6, jf. forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

Endringer: Endret i Utdanningsutvalget 1. november 2017, av rektor 8. mars 2017. 

Endret i Utdanningsutvalget 1. november 2023.

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder for opptak til alle bachelorprogram, samt for årsstudier med opptak gjennom Samordna opptak. 

For studietilbud som ikke omfattes av disse retningslinjene, må retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse fastsettes i programplanen.

2. Generelle bestemmelser

3. Studiespesifikke bestemmelser

Krav til relevant yrkespraksis og utdanning samt studiespesifikke tilleggskrav (fagkrav), fastsettes av fakultetet i samarbeid med Seksjon for opptak og vurdering.

Spesielle opptakskrav gjelder også for søkere som skal tas opp etter realkompetansevurdering, jf. § 4-1 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Det er i tillegg fastsatt følgende studiespesifikke tilleggskrav (fagkrav) for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet. Fagene kan også dekkes med tilsvarende fag fra tidligere ordninger i videregående skole:

Følgende studier er unntatt krav om engelsk for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet:

4. Rangering

Kvalifiserte søkere må rangeres i forhold til poengberegnete søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning. For å få opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.

I vurderingen skal det legges vekt på:

Til bachelorstudium i produktdesign skjer rangering på grunnlag av opptaksprøven.

5. Krav til dokumentasjon

All yrkespraksis, utdanning og andre forhold som skal ligge til grunn for opptak må dokumenteres.

6.  Endringer i retningslinjene

Endringer i retningslinjene kan gjøres av Utdanningsutvalget ved OsloMet – storbyuniversitetet.

7. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2016, fra og med opptaket til studieåret 2016/2017. Samtidig oppheves retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fastsatt av styret for HiOA 8. desember 2011 (sist endret ved rektors fullmakt 28. mai 2013).