Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon (SPVKMF)

Enkeltemne ph.d.

Kvalitative forskningsmetoder er viktige i studiet av profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse. Mange ph.d.-prosjekter er basert på kvalitative forskningsmetoder, der man benytter alt fra intervju til feltarbeid og dokumentanalyse, og ofte også en kombinasjon av disse.

 • Om emnet

 • Pensum

  GJELDER 2019. EVENTUELLE ENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2020 KAN FOREKOMME

   

  Bøker som må kjøpes eller lånes

  1. Fangen K. Deltagende Observasjon Katrine Fangen. 2. utg. Bergen: Fagbokforl; 2010.
  2. Gubrium JF, Holstein JA. The New Language of Qualitative Method Jaber F. Gubrium, James A. Holstein. New York: Oxford University Press; 1997.
  3. Michael Polanyi (1891-1974 ), Amartya Sen. The Tacit Dimension. Chicago: University of Chicago Press; 2009.
  4. Emerson, Fretz & Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. The University of Chicago Press, Chicago

  Obligatorisk litteratur

  1. Andersen G, Mangset M. Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? ; om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2012;53(2):157-260.
  2. Atkinson P. The Ethnography of a Medical Setting: Reading, Writing, and Rhetoric. Qualitative Health Research. 1992;2(4):451-474. doi:10.1177/104973239200200406
  3. Hans Skjervheim, Asbjørn Aarnes (1923-2013). Deltakar og tilskodar. Deltakar og tilskodar. 1960;1:63-85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041201054.
  4. Jaber Gubrium (Editor) ,  James Holstein (Editor), eds. 38 Revisiting the Relationship Between Participant Observation and Interviewing. In: Handbook of Interview Research. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc; 2001:801-. doi:10.4135/9781412973588.n46
  5. Atkinson P og C, Atkinson P og C. Kapittel 6. Revisiting the Relationship between Participant Observation and Interviews. In: J. F. Gubrium og J. A. Holstein, ed. Postmodern Interviewing. 2003rd ed. ; 119-122. http://methods.sagepub.com/book/postmodern-interviewing/n6.xml.
  6. Corbin J, Strauss A. Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology. 1990;13(1):3-21. doi:10.1007/BF00988593
  7. Dimaggio P. Comment on Jerolmack and Khan, “Talk Is Cheap”: Ethnography and the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods & Research. 2014;43(2):232-235. doi:10.1177/0049124114526371
  8. Jerolmack C, Khan S. Talk Is Cheap: Ethnography and the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods & Research. 2014;43(2):178-209. doi:10.1177/0049124114523396
  9. Mik-Meyer N. Othering, ableism and disability: A discursive analysis of co-workers’ construction of colleagues with visible impairments. Human Relations. 2016;69(6):1341-1363. doi:10.1177/0018726715618454
  10. Rashid M, Caine V, Goez H. The Encounters and Challenges of Ethnography as a Methodology in Health Research. International Journal of Qualitative Methods. 2015;14(5). doi:10.1177/1609406915621421
  11. Ryan GW, Bernard HR. Techniques to Identify Themes. Field Methods. 2003;15(1):85-109. doi:10.1177/1525822X02239569
  12. Spradley JP, Spradley JP. Asking descriptive questions. In: The Ethnographic Interview James P. Spradley. New York: Holt Rinehart & Winston; 1979:78-91.
  13. Sørhaug T. Tykke og tynne beskrivelser. In: Fornuftens Fantasier : Antropologiske Essays Om Moderne Livsformer Tian Sørhaug. Oslo: Universitetsforlaget; 1996:33-52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061204074.
  14. Wadel CC. Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling ; hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid. Nordiske organisasjonsstudier. 2007;9(2):25-50.
  15. Zahle J. Practical Knowledge and Participant Observation. Inquiry. 2012;55(1):50-65. doi:10.1080/0020174X.2012.643626
  16. Kristin Buvik. Mellom idealer og realiteter på Dikemark asylmottak. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2017;1(05):347-364. doi:10.18261/issn.2535-2512-2017-05-01
  17. Davies J, Spencer D, F. Lorimer. Using Emotion as a Form of Knowledge in a Psychiatric Fieldwork Setting. In: Emotions in the Field [electronic Resource] : the Psychology and Anthropology of Fieldwork Experience / Edited by James Davies and Dimitrina Spencer. Stanford, Calif. :: Stanford University Press; 2010:98-129.
 • Søknad og opptak

  Opptakskrav: Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Emnet er primært for studenter/stipendiater som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

  Søkere må laste opp abstrakt/prosjektsammendrag på Søknadsweb. Dvs. maks. 1 A4-side med utfyllende informasjon om sin bakgrunn og sitt prosjekt: metodene de bruker; hva som er feltet og hvordan de avgrenser sitt felt; hvor de er i forskningsprosessen. Navn, stilling, tilhørighet/arbeidssted må stå som topptekst på hver side samt med sidetall i vedlagte filen.

  Søk på kurset i SøknadsWeb  innen 06.10.2020 tirsdag
  Prosjektsammendraget lastes opp under "Mine dokumenter" i SøknadsWeb

  NB!

  • Vi behandler ikke søknader uten vedlagt prosjektsammendrag.
  • Det kreves obligatorisk nærvær på 80 prosent på samlingene.
 • Høsten 2020

  Kurset går mandag-fredag i uke 47

  Datoer: 16.-20.november.

  Sted: Pilestredet 46 PA308

   

  Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. SPS kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

   

  Temaene (GJELDER HØSTEN 2019)

  • Presentasjon av kursdeltagere og prosjekter. Summeoppgave. Diskusjon av forberedte oppgaver
  • Forskningsprosess, metode og metodologi (Anne Leseth/Nils Gilje)
  • Intervju/ulike former for intervju (Marte Mangset)
  • Metode, teori og analyse – intervju (Marte Mangset)
  • Om det som ikke kan utsies. Taus kunnskap og forforståelse. (Nils Gilje)
  • Deltagende observasjon. Observasjon, kontakt med feltet, memoreringsteknikker, deltager roller, utvalg. Gruppeoppgaver (Anne Leseth)
  • «Tykke» beskrivelser og analyse av kvalitativt materiale. (Anne Leseth)
  • Forskningsetikk. Oppsummering
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig: Anne Leseth

  Administrativt: Michgona Artykova