Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon (SPVKMF)

Enkeltemne ph.d.

Kvalitative forskningsmetoder er viktige i studiet av profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse. Mange ph.d.-prosjekter er basert på kvalitative forskningsmetoder, der man benytter alt fra intervju til feltarbeid og dokumentanalyse, og ofte også en kombinasjon av disse.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Pensum

  Bøker som må kjøpes eller lånes

  • Emerson, Fretz & Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. The University of Chicago Press, Chicago
  • Fangen K. Deltagende Observasjon Katrine Fangen. 2. utg. Bergen: Fagbokforl; 2010.
  • Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press, USA; 1997

  Obligatorisk litteratur

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Opptakskrav: Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Emnet er primært for studenter/stipendiater som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

  Søkere må laste opp abstrakt/prosjektsammendrag i Søknadsweb. Dvs. maks. 1 A4-side med utfyllende informasjon om sin bakgrunn og sitt prosjekt: metodene de bruker; hva som er feltet og hvordan de avgrenser sitt felt; hvor de er i forskningsprosessen. Navn, stilling, tilhørighet/arbeidssted og eventuelt sidetall må stå som topptekst i vedlagte filen.

  Søk på kurset i Søknadsweb (fsweb.no) innen 09.10.2022
  Prosjektsammendraget lastes opp under "Mine dokumenter" i Søknadsweb

  NB!

  • Vi behandler ikke søknader uten vedlagt prosjektsammendrag.
  • Det kreves obligatorisk nærvær på 80 prosent på samlingene.
 • Undervisningsdatoer

  Høsten 2022

  • Sted: Pilestredet 46  PA311
  • Datoer: 7.-10. november

  Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. SPS kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

  Undervisningsplan

  Dag 1: Velkommen og presentasjon

  • Presentasjon av kursdeltagere, forskningsspørsmål og metode. 2 min. pr. person
  • Metodologi og forskningsspørsmål
  • Om ulike former for intervju
  • Oppgaver

  Litteratur: Fangen, Frøystad, Gubrium og Holstein, Corbin & Strauss, Spradley, Jerolmack & Khan, Dimaggio, Mik-Meyer

  Dag 2: Gjennomføring og ulike teknikker for datainnsamling: Intervju og deltagende observasjon

  • Generell tilbakemelding på intervjuoppgaver
  • Å analysere intervju
  • Deltagende observasjon. Ulike former for deltagende observasjon
  • Deltagende observasjon, roller
  • Observasjonsoppgave gruppevis 10 min. Feltnotater på maks. 1 side.

  Litteratur: Andersen & Mangset, Fangen, Frøystad. Wadel, Rashid, Atkinson.

  Dag 3 : Analyse og essay
  • Lesning av andres tekster. Analyse
  • Fra feltnotater til tekst
  • Analyse. Hermeneutikk
  • Essay. Formulere en metodisk problemstilling og diskusjon gruppevis

  Litteratur: Sørhaug, Frøystad. Buvik, Andersson, Ryan & Bernard, Spencer & Davies.

  Dag 4
  • Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning og etikk
  • Taus Kunnskap
  • Datahåndtering. Personvern, informert samtykke, anonymisering og meldeplikt. (ved Anne-Mette Somby, tidligere NSD/nå HVL). Deltagerne har mulighet å sende inn sammendrag til Somby i forkant med vektlegging av forskningsetiske utfordringer.
  • Oppsummering og essay

  Litteratur: Atkinson & Atkinson, Bredal-Jackobsen.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig:

   Laster inn ...

   For administrative spørsmål kontakt kurs-sps@oslomet.no