Profesjonsteori (SPOPT)

Enkeltemne ph.d.

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd.

Emnet presenterer de sentrale bidragene i den profesjonssosiologiske tradisjonen (fra Parsons til Abbott), hvor fenomener som «tillit» til kompetanse og «lukking» av et virksomhetsområde står sentralt, men behandler også andre samfunnsvitenskapelige tilnærminger av betydning for forståelsen av profesjoner som en institusjonell ordning i moderne samfunn.

Til den gren av teoretiseringen om profesjoner som har fokus på selve profesjonsutøvelsen hører problemstillinger som gjelder profesjoners kunnskapsanvendelse, forholdet mellom ulike kunnskapsformer og ulike typer ekspertise, bruken av skjønn og kravet om evidensbasering; interaksjonen mellom profesjonell og klient/pasient/elev (herunder spenningen mellom paternalisme og autonomi); og hvordan profesjonsutøvelse kjønnes og utfordres av verdipluralismen i et flerkulturelt samfunn.

 • Om emnet

 • Pensumliste

  Pensum

  Totalt: sa. 1200 sider.

  Bøker

  (Må kjøpes eller lånes)

  • Abbott, A. (1988) The System of Professions. Chicago: The University of Chicago Press. s. 1-113
  • Freidson, E. (2001) Professionalism. The Third Logic. Cambridge: Polity Press. s. 19-104.
  • Profesjonsstudier (2008) Red. A. Molander/L I Terum. Oslo: Universitetsforlaget.
   Gule, L. Profesjon og flerkulturalitet. 
   Slagstad, R. Profesjoner og kunnskapsregimer
   Stichweh, R. Profesjoner i systemteoretisk perspektiv
   Torsvik, G. Profesjoner i økonomisk-teoretisk perspektiv.  
  • Profesjonsstudier II. Red. A. Molander & J.-C. Smeby. Oslo: Universitetsforlaget.
   Abrahamsen, B. Hvorfor har kvinner lavere lønn enn men? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karriere. 
   Kirkebøen, G. Kan vi stole på fagfolks skjønn?, s. 27-43. 
   Molander, A. Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring, s. 44-54.
   Smeby, J.-C. Profesjon og ekspertise, s. 17-26. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Susskind, R. and Susskind, D. (2015) The future of professions:  How technology will transform the work of human experts. Oxford: Oxford University Press, s. 1–5, 188–228

  Kompendium I

  (Tilgjengelig for deltagere på emnet i Canvas)

  • Ackroyd, S. (2016) Sociological and organizational theories of professions and professionalism, in Mike Dent et al., The Routledge Companion to the Professions and Professionalism, London/New York: 15–30
  • Akerlof, G.A. (1970). Markets for Lemons. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics 84, 3, s. 488-500.
  • Benner, P. (1984) From novice to expert. Menlo Park (Calif.): Addison-Wesley, kap. 2.
  • Biddle, J.B, «On Predicting Recidivism: Epistemic Risk, Tradeoffs, and
   Values in Machine Learning». Canadian Journal of Philosophy (2020), 1–21
  • Buchanan, Allen (1988). “Principal/Agent Theory and Decision Making in Health Care”. Bioethics, Vol. 2, 1.
  • Burrage, M. (1993) From practice to school-based professional education: patterns of conflict accommodation in England, France, and the United States. I: S. Rothblatt & B. Wittrock (Eds.), The European and American university since 1800, s. 142-187. Cambridge: Cambridge: University Press.Crompton, R. and Harris, F. (1998) Gender relations and employment: The impact of occupation.  Work, Employment and Society 12. s. 297-315.
  • Danaher, J. (2016). The threat of algocracy: reality, resistance and accommodation. Philosophy & Technology, 29(3), 245-268.
  • Davies, M. (1991): “Thinking like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 20. No 2, s. 150-167.
  • Dzur, A. W. (2004) Democratic Professionalism: Sharing Authority in Civic Life.  Good Society, Vol. 13, No. 1.
  • Evetts, J. (2013) Professionalism: Value and ideology, Current Sociology Review 61 (5–6): 778–796 (19 s.)
  • Fenwick, T., Nerland, M. & Jensen, K. (2012) Sociomaterial approaches to conceptualising professional learning and practice, Journal of Education and Work, 25:1, 1-13.
  • Fournier, V. (1999) The appeal to ‘professionalism’ as a disciplinary mechanism, The Sociological Review 47 (2): 280–307.
  • Frankel, M. S. (1989): “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?  Journal of Business Ethics 8, s. 109-115.
  • Fraser, N. (1989) Talking about Needs: Interpretive Contests as Political Conflicts in Welfare-State Societies.  Ethics, Vol. 99
  • Gilje, N. Profesjonskunnskapens elementære former (2017). I: Mausethagen, S. og Smeby, J.C. (red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget: Oslo
  • Goldthorpe, J. (2002) Occupational Sociology, Yes: Class Analysis, No: Comment on Grusky and Weeden’s Research Agenda, Acta Sociologica 45 (3): 211–217
  • Gullvåg, I. (1990). Rasjonalitet, forståelse og forklaring. 2. utgave. Tapir: Trondheim, kap 2.: “Rasjonell beslutning og handling”
  • Grusky, D. and Galescu, G. (2005) Foundations of a neo-Durkheimian class analysis, in Erik Olin Wright, Approaches to Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press: 51–81. (31 s.)
  • Goodin, R. E. (1986) Welfare, Rights and Discretion.  Oxford Journal of Legal Studies, vol. 6, No. 2. s. 232-261.
  • Habermas, J. (1996) Handlingsrationalitetens aspekter. I: Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle. Red. Anders Molander. Andra upplagan. Göteborg: Daidalos. s. 83-110.
  • Grimen, H. (2009) “Debatten om evidensbasering noen utfordringer”, Evidensbasert profesjonsutøvelse (red. H. Grimen, L. Terum). Oslo: Abstrakt Forslag. s. 191-222.
  • Kahneman, D. and Tversky, A. (1974).  Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, Vol. 185, Issue 4157, pp. 1124-1131
  • Kocka, J, (1990) ‘Bürgertum’ and professions in the nineteenth century: two alternative approaches. Professions in theory and history. Ed. M. Burrage/R. Torstendahl. s. 62-74. London: Sage.
  • Kleiner, M. 2000. “Occupational Licensing.” Journal of Economic Perspectives 14, no. 4, 189-202.

  Kompendium II

  (Tilgjengelig for deltagere på emnet i Canvas)

  • Larson, M. S. (1977) The Rise of Professionalism, Berkley, Los Angeles, London: University of California Press. s. 40-52.
  • LeGrand, J. (2010) Knights and knaves return: public service motivation and the delivery of public services.  International public management journal, 13 (1). s. 56-71. 
  • Lipsky, M. (1977) Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy. Hawley, W and Lipsky, M (eds.), Theoretical Perspectives on Urban Politics, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. s. 196-213.
  • Molander, A. & Grimen, H. (2010) “Understanding professional discretion”. Sociology of Professions. Continental and Anglo-Saxon Traditions. Eds. Lennart G. Svensson & Julia Evetts. Göteborg: Daidalos.
  • Murphy, R. (1988) An Introduction to the Theory of Closure, i: Murphy, Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion, Oxford: Clarendon Press: 1–14. (14 s.)
  • Orupabo, Julia (2016) Å forklare segregering på tvers, i Orupabo, Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber, Oslo: Cappelen Damm Akademisk: 35–50
  • Parsons, T, (1951) “Social Structure and Dynamic Process: The Case of Modern Medical Practice”, kap. 10 i The Social System, London: Routledge. s. 428-479.
  • Parsons, T, (1978) “Research with Human Subjects and the ‘Professional Complex’”, i Parsons, Action Theory and the Human Condition, New York: The Free Press. s. 35-50
  • Parsons, T. & Platt, G. M. (1973) "The University and the Applied Professions: The Professional Schools, The American University (kap. 5). Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
  • Schön, D. A. (1987) Teaching Artistry Through Reflection-in-Action, i: Educating the reflective practitioner (kap. 2) San Francisco: Jossey-Bass.
  • Siegrist, H. (1990) Professionalization as a process: patterns, progression and discontinuity.  Professions in theory and history. Ed. Burrage/Torstendahl. London: Sage.
  • Weber, M.  Economy and society. Ed. By Günther Roth and Claus Wittich. Berkley: University of California Press, vol. 1, s. 43-46, s. 213-216, s. 341-343, vol. 2, s. 926-940 (6).
 • Søknad og opptak

  Opptakskrav: Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Emnet er primært for studenter/stipendiater som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

  Søkere må laste opp abstrakt/prosjektsammendrag på Søknadsweb. Dvs. maks. 1 A4-side med utfyllende informasjon om sin bakgrunn og sitt prosjekt. Navn, stilling, tilhørighet/arbeidssted må stå som topptekst på hver side samt med sidetall i vedlagte filen.

  Søk på kurset i Søknadsweb (fsweb.no)  innen 10.08.2021
  Prosjektsammendraget lastes opp under "Mine dokumenter" i Søknadsweb

  NB!

  • Vi behandler ikke søknader uten vedlagt prosjektsammendrag.
  • Det kreves obligatorisk nærvær på 80 prosent på samlingene.
 • Våren 2021

  Undervisning

  Alle undervisningsdagene varer fra kl. 09.15 til 12.00/14.00 med digital undervisning

  Avsluttende essay leveres innen 19.04.2021

  Vi tar forbehold om endringer i kursopplegget og eventuelle kanselleringer grunnet uforutsette hendelser. SPS kan dessverre ikke dekke eventuelle omkostninger for den enkelte dersom en slik situasjon skulle oppstå.

  Undervisningsplan våren 2021

  Første samling:

  Torsdag 14. januar kl. 9.15-12

  • Om kurset (Anders Molander)
  • Profesjonsteori: grunnbegreper og grunnspørsmål.   (Anders Molander)
   Litteratur: Weber, Parsons (1978), Larsons, Abbott, Freidson, Buchanan, Stichweh, Torsvik, Le Grand, Susskind og Susskind

  Fredag 15. januar kl. 9.15-12

  • Kunnskap og ekspertise (Jens-Christian Smeby)
   Litteratur: Freidson, Benner, Schön, Smeby, Gilje, Grimen 

  Andre samling:

  Torsdag 21. januar kl. 9.15-12

  • Profesjon og kvalifisering (Jens-Christian Smeby)
   Litteratur: Burrage, Freidson, Parsons/Platt, Fenwick et al.

  Fredag 22. januar kl. 9.15-12

  • Hva slags etikk er profesjonsetikk? (Edmund Henden)
   Litteratur: Frankel, Davis, Buchanan

  Tredje samling:

  Torsdag 28. januar kl. 9.15-12

  • Profesjonalisering: historiske og komparative perspektiver (Fredrik Thue)
   Litteratur: Abbott, Freidson, Kocka, Siegrist, Slagstad, Stichweh

  Fredag 29. januar kl. 9.15-12

  • Profesjoner mellom marked, stat og sivilsamfunn (Anders Molander)
   Litteratur: Abbott, Freidson, Larson, Torsvik, Akerlof, Kleiner, Susskind og Susskind, Lipsky, Fraser, LeGrand, Dzur

  Fjerde samling:

  Torsdag 04. februar kl. 9.15-12

  • Profesjoner, klasse og kjønn (Håvard Helland/Bente Abrahamsen)
   Litteratur: Weber, Freidson (kap. 3), Larson, Kleiner, Goldthorp, Grusky og Galescu, Norli Hansen, Crompton og Harris, Abrahamsen

  Fredag 05. februar kl. 9.15-12

  • Beslutning, handling og samhandling (Anders Molander)
   Litteratur: Weber, Gullvåg, Habermas, Buchanan, Parsons (1951), Le Grand, Kirkebøen, Kahneman/Tversky

  Femte samling:

  Torsdag 11. februar, kl. 9.15-12

  • Profesjonelt skjønn og «accountability» (Anders Molander)
   Litteratur: Buchanan, Goodin, Molander/Grimen, Lipsky, Kirkebøen, Kahneman/Tversky, Molander

  Fredag 12. februar kl. 9.15-12

  • Profesjonene i det flerkulturelle samfunnet (Anne Brigitte Leseth)
   Litteratur: Gule, Fraser, Orupabu

  Sjette samling:

  Fredag 19. februar 9.15-14

  • 9.15-11 Kunstig intelligens i profesjonene (Torbjørn Gundersen)
   Litteratur: Susskind/Susskind, kap. 5, Danaher, Biddle
  • 11.15-12 Quo vadis profesjonalism? (Fredrik Thue) Litteratur: Fournier, Evetts, Ackroyd, Susskind/Susskind
  • Lunsj
  • 13-14 Oppsummering, paper (Anders Molander)
 • Høsten 2021

  Undervisningsdatoer for høstsemesteret:

  16. og 17. September 2021

  14. og 15. Oktober 2021

  11. og 12. November 2021

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Ved administrative spørsmål kontakt kurs-sps@oslomet.no