Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)

Etterutdanning - PPU - Videreutdanning

Basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet er et obligatorisk kvalifiseringstilbud som skal opp fylle minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler. Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som underviser ved OsloMet, men som mangler pedagogisk basiskompetanse og tar utgangspunkt i universitetets mål om å styrke FoU-basert utdanning og utvikling av en tydelig profesjonsprofil.

 • Om emnet

 • Kurslitteratur

  noen endringer kan forekomme

  Bøker

  En bok forventes kjøpt.

  • Smeby, J-C & Mausethagen, S. (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.

  Følgende kapitler inngår i kurslitteraturen:

  • Smeby, J.-C. & Mausethagen, S. (2017). Profesjonskvalifisering (s.11-20).
  • Gilje, N. (2017). Profesjonskunnskapens elementære former (s. 21-33).
  • Bøyum, S. (2017). Profesjonell kunnskapsetikk og intellektuelle dygder i profesjonsutdanning (s. 34-43.
  • Messel, J. & Smeby, J.-C. (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene? (s. 44-56).
  • Caspersen, J., Havnes, A. & Smeby, J.-C. (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning (s. 118-129).
  • Hatlevik, I. K. R. & Havnes, A. (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger – fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger (s. 191-203).

  Artikler og bokkapitler

  • Boyer, E.L. (1991) The Scholarship of Teaching from: Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate, College Teaching, 39:1, 11-13, DOI: 10.1080/87567555.1991.10532213
  • Carless, D. & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43 (8), 1315-1325.
  • Deslauriers, L., Schelew, E. & Wieman, C. (2011). Improving learning in a large-enrollment physics class. Science, 332, 862-864. (Artikkelen er de første tre sidene, det øvrige detaljer.)
  • Deslauriers, L., McCarty L.S.,, Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom, PNAS, 116(39), 19251–19257. https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116 (https://www.pnas.org/content/116/39/19251)
  • Dysthe, O. (2006). Rettleiararen som lærar, partnar eller meister? (s. 228-248). I Dysthe, O. & Samara, A. (2006). Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo: Abstrakt Forlag.
  • Freeman, S. mfl. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and Mathematics. Proc Natl Acad Sci USA (PNAS), 111(23), 8410–8415. Lastes ned: http://www.pnas.org/content/pnas/111/23/8410.full.pdf
  • Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge. Kapittel 11.
  • Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, 77(1), 81-112. https://doi.org/10.3102%2F003465430298487
  • Havnes, A. (2014). Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. I Frølich, N., Hovdhaugen, E. & Terum, L.I. (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Kjeldsen, J. (2006). Tilbakemelding på tekst (s. 162-182). I Dysthe, O. & Samara, A. (2006). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt Forlag.
  • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
  • Kyvik. S. & Vågan, A. (2014). Forskningsbasert utdanning – en litteraturgjennomgang (kapittel 2, s. 25-53). Forskningsbasert utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.
  • Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K. & Ruud, E. (2017). Learning and teaching with technology in higher education. Kunnskapssenteret for utdanning, NFR.
  • Mazur, E. (2009). Farewell, Lecture?, Science, 323, 50-51.
  • Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199–218. https://doi.org/10.1080/03075070600572090
  • Prøitz, T.S. (2015). Læringsutbytte. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2 og 7.
  • Rohrer, D & Pashler, H. (2010). Recent research on human learning challenges conventional instructional strategies, Educational Researcher, 39(5), 406-412. https://doi.org/10.3102%2F0013189X10374770
  • Skodvin, A. (2016). Fra kateter og kaos. Forelesning i forskjellige varianter (s. 141-154). I Strømsø, H., Lycke, K. H. & Lauvås, P. (2016). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
  • Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Kapittel 3.
 • Søknad og opptak (stengt)

  Vil du bli varslet om åpnet opptak til neste gang kurset går, oppgi e-postadressen din her

 • Kostnader

  Det er ingen kursavgift for interne OsloMet-deltakere.

  For eksterne deltakere er kursavgiften 25 000 kroner.

  Viktig! Første samling skal holdes på Soria Moria Hotell og forutsetter overnatting. Deltakere - også OsloMet interne - som er påmeldt, men som ikke møter, ikke benytter seg av avtalt overnatting/måltider på hotellet eller melder seg av etter 18.08.2020 , vil bli fakturert for kurspakken på Soria Moria hotell (hotellopphold og måltider).

 • Våren 2020

  21.01.2020    tirsdag    Uke 4. Soria Moria Hotell
  22.01.2020    onsdag    Uke 4. Soria Moria Hotell

  11.02.2020    tirsdag    Uke 7. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124
  12.02.2020    onsdag    Uke 7. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124

  10.03.2020    tirsdag    Uke 11. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124
  11.03.2020    onsdag    Uke 11. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124

  31.03.2020    tirsdag    Uke 14. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124
  01.04.2020    onsdag    Uke 14. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124

  05.05.2020    tirsdag    Uke 19. Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA124

   

  Avsluttende oppgave leveres innen 14.05.2020

  Sensurfirst er rundt 04.06.2020

 • Høsten 2020

  Kurset går 9 dager, på tirsdager og onsdager. Samlingene foregår på Pilestredet 46 PA124-Prolab, untatt 1.samlingen.

  • 08.-09. september (Soria Moria Hotell)
  • 29.-30. september
  • 20.-21. oktober 
  • 10.-11. november
  • 01. desember 
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Faglig og administrativt ansvarlig

  Faglig: Anne LesethGunn Helene Engelsrud 

  Administrativt: Michgona Artykova