English version

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)

Etterutdanning - PPU - Videreutdanning

Basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet er et obligatorisk kvalifiseringstilbud som skal opp fylle minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler. Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som underviser ved OsloMet, men som mangler pedagogisk basiskompetanse og tar utgangspunkt i universitetets mål om å styrke FoU-basert utdanning og utvikling av en tydelig profesjonsprofil.

 • Om emnet

 • Kurslitteratur

  Gjelder Våren 2021.

  Bøker

  En bok må kjøpes eller lånes:

  • Smeby, J-C & Mausethagen, S. (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.

  Følgende kapitler inngår i kurslitteraturen:

  • Caspersen, J., Havnes, A. & Smeby, J.-C. (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning (s. 118-129).
  • Gilje, N. (2017). Profesjonskunnskapens elementære former (s. 21-33)
  • Hatlevik, I. K. R. & Havnes, A. (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger – fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger (s. 191-203).
  • Mausethagen, S (2017) Diskursanalytiske  perspektiver i studier av profesjoner og profesjonelt arbeid ( s 204-215)
  • Messel, J. & Smeby, J.-C. (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene? (s. 44-56).
  • Smeby, J.-C. & Mausethagen, S. (2017). Profesjonskvalifisering (s.11-20).

  Artikler og bokkapitler

  • Boyer, E.L. (1991) The Scholarship of Teaching from: Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate, College Teaching, 39:1, 11-13
  • Carless, D. & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43 (8), 1315-1325.
  • Damsa, C. et al. (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Oslo: NIFU og Institutt for pedagogikk, UiO.
  • Damşa, C., & Lange, T. D. (2019). Student-centred learning environments in higher education. Uniped, 42(01), 9-26. 
  • Deslauriers, L., McCarty L.S.,, Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom, PNAS, 116(39), 19251–19257. 
  • Dysthe, O. (2006). Rettleiararen som lærar, partnar eller meister? (s. 228-248). I Dysthe, O. & Samara, A. (2006). Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo: Abstrakt Forlag.
  • Freeman, S. mfl. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and Mathematics. Proc Natl Acad Sci USA (PNAS), 111(23), 8410–8415.
  • Fritze, Y. & Nordkvelle, Y. (2016). Det fleksible engasjement, Uniped, volume 39 no. 2-2016 p. 158–170 
  • Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, 77(1), 81-112. 
  • Havnes, A. (2014). Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. I Frølich, N., Hovdhaugen, E. & Terum, L.I. (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Jensen, Karen;  Nerland, Monika & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education.  ISSN 0018-1560.
  • Kjeldsen, J. (2006). Tilbakemelding på tekst (s. 162-182). I Dysthe, O. & Samara, A. (2006). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt Forlag.
  • Krause-Jensen, J. (2009). Syv fluer med et smæk! «Aktiv deltagelse» - et eksamensforms-eksperiment, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7, 18-24
  • Kyvik. S. & Vågan, A. (2014). Forskningsbasert utdanning – en litteraturgjennomgang (kapittel 2, s. 25-53). Forskningsbasert utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.
  • Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K. & Ruud, E. (2017). Kunnskapssenteret for utdanning, NFR.
  • Mazur, E. (2009). Farewell, Lecture?, Science, 323, 50-51.
  • Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199–218. 
  • Prøitz, T.S. (2015). Læringsutbytte. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2 og 7.
  • Raaheim, A .& Nysveen, H. (2019). Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. Uniped  ÅRGANG 42, NR. 2-2019, S. 215–234 
  • Rohrer, D & Pashler, H. (2010). Recent research on human learning challenges conventional instructional strategies, Educational Researcher, 39(5), 406-412.
  • Skodvin, A. (2016). Fra kateter og kaos. Forelesning i forskjellige varianter (s. 141-154). I Strømsø, H., Lycke, K. H. & Lauvås, P. (2016). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
  • Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Kapittel 3.
 • Søknad og opptak (stengt)

  Vil du bli varslet om åpnet opptak neste gang kurset går, oppgi e-postadressen din i nettskjema.

 • Høsten 2021

  Kurset går 9 dager, på tirsdager og onsdager. Samlingene foregår på Pilestredet 46 PA124-Prolab, unntatt 1. samlingen.

  • 14. og 15. september (Soria Moria Hotell)
  • 28. og 29. september
  • 19. og 20. oktober 
  • 09. og 10. november
  • 30. november 

  NB! Høsten 2021 vil kurset holdes på engelsk

 • Kostnader

  • Det er ingen kursavgift for interne OsloMet-deltakere.For eksterne deltakere er kursavgiften 25 000 kroner.Viktig! Første samling skal holdes på Hotell og forutsetter overnatting. Deltakere - også OsloMet interne - som er påmeldt, men som ikke møter, ikke benytter seg av avtalt overnatting/måltider på hotellet eller melder seg av etter fristen, vil bli fakturert for kurspakken på hotellet (hotellopphold og måltider).
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Faglig ansvarlig

  Laster inn ...

   

  Administrative spørsmål

  Ved administrative spørsmål, send en e-post til kurs-sps@oslomet.no