English version

Vitenskapsteori

Enkeltemne ph.d.

Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og -aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene.

 • Om emnet

  Du finner emneplanen på studentsidene (student.oslomet.no).

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Dersom du er tatt opp på ett ph.d.-program utenfor OsloMet må du laste opp dokumentasjon på opptak.

  Våren 2024

  Søk på emnet via Søknadsweb (fsweb.no).

  Du finner emnet i seksjonen «Enkeltemner på doktorgradsnivå – Senter for profesjonsforskning våren 2024».

  Søknadsfrist 1. april. 

 • Våren 2024

  Undervisningsdatoer:

  • 18-19. april
  • 2-3. mai
  • 30-31. mai

  All undervisning gjennomføres fra kl. 10:00 til 15:00, og krever fysisk oppmøte.

  Undervisningsspråk: Engelsk. 

 • Undervisningsplan

  Undervisningen består av en kombinasjon av forelesning og gruppearbeid fortløpende. Studentene får utdelt problemstillinger de skal diskutere i gruppene underveis.

  Første samling

  Dag 1

  Hva er vitenskapsteori?

  Vitenskapelig begrunnelse, deduksjon og aksiomatisk metode, HDM, induksjon, slutning til beste forklaring, Bayesianisme, falsifikasjonisme, logisk positivisme, Quine-Duhem tesen, Kuhns paradigmebegrep, vitenskapelig objektivitet, vitenskap og verdier.

  Litteratur:

  • Douglas, Heather: “Facts, Values and Objectivity.”
  • Longino, Helen: “Values and Objectivity”.
  • Kuhn, Thomas: “Vitenskapelige revolusjoners vesen og nødvendighet”.
  • Popper, Karl: “Science: Conjectures and Refutations”.
  • Rosenberg, Alexander: “Introduction to the Philosophy of Social Science”.
  • Weber, Max: “Objectivity”.

  Dag 2.

  Forklaring, lover og mekanismer

  Regularitetsanalysen av kausalitet, ceteris paribus lover, D-N forklaring, I-S forklaring, kausalitet som kontrafaktisk avhengighet, mekanismer og prosesser, manipulasjon og invarians, kausale kapasiteter, eksperimenter og evidens.  

  Litteratur:

  • Cartwright, Nancy: “What is This Thing Called “Efficacy?””
  • Hedström, Peter & Ylikoski, Petri: “Causal Mechanisms in the Social Sciences”.
  • Hempel, Carl: “The Function of General Laws in History”.
  • Lucas, Jeffrey W: “Theory-Testing, Generalization, and the Problem of External Validity”.
  • Mitchell, Sandra: “Complexity and Explanation in the Social Sciences”.
  • Van Bouwel, Jeroen & Weber, Eric: “Explanation in the Social Sciences”.
  • Reiss, Julian: “Do We Need Mechanisms in the Social Sciences?”

  Andre samling

  Dag 1

  Holisme, reduksjonisme og individualisme

  Funksjonalistiske forklaringer, metodologisk holisme, manifeste og latente funksjoner, Elsters «missing mechanism» argument, mikro-makro problemet, sterk vs. moderat metodologisk individualisme, superveniens, reduksjonisme i samfunnsvitenskap.

  Litteratur: 

  • Coleman, James. S: “Micro-Foundations and Macro-Social Behavior”.
  • Elster, Jon: “Functional Explanation in the Social Sciences”.
  • Kincaid, Harold: “Assessing Functional Explanations in the Social Sciences”.
  • Kincaid, Harold: “Reduction, Explanation and Individualism”.
  • Merton, Robert: “Manifest and Latent Functions”.
  • Watkins, John William: “Historical Explanation in the Social Sciences”.

  Dag 2

  Handling, rasjonalitet og sosiale normer

  Intensjonal handling, grunner og årsaker, rasjonalitet og «folk psychology», forventningsnytte, preferanser og egeninteresse, teorien om rasjonelle valg, konvensjoner, sosiale normer, sanksjoner, spill teori, forpliktelser. 

  Litteratur:

  • Broom, John: “Utility”.
  • Elster, Jon: “Rationality”.
  • Fabienne Peter & Spiekerman, Kai: “Rules, Norms, Commitments”. 
  • Davidson, Donald: “Actions, Reasons and Causes”.
  • Sen, Amartya: “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”.

  Tredje samling

  Dag 1

  Forståelse, fortolkning og mening

  Kvalitative forskningsmetoder, mening og forståelse, den hermeneutiske sirkel, hermeneutisk metode, refleksivitet, relativisme og rasjonalitet, barmhjertighetsprinsippet, regler og praksis, SSSM og naturalisme.

  Litteratur:

  • Føllesdal, Dagfinn: “Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method”.
  • Føllesdal, Dagfinn: “The Status of Rationality Assumptions in the Interpretation and the Explanation of Action.”
  • Kögler, Hans-Herbert: “Phenomenology, Hermeneutics, and Ethnomethodology”.
  • Taylor, Charles: “Fortolkning i humanvitenskapene”.
  • Winch, Peter: “Understanding a Primitive Society”.

  Dag 2

  Sosial konstruktivisme

  Svak og sterk konstruktivisme, interaktive kategorier og «looping effects», naturlige og sosiale slag, konvensjoner og begrepssystemer, objektivisme, anti-realisme, rase, kjønn, sykdom. 

  Litteratur:

  • Barnes, Barry: “On the Conventional Component in Knowledge and Cognition”.
  • Hacking, Ian: “Why ask what?”
  • Haslanger, Sally: “Social Construction: Myth and Reality”.
  • Horowitz, Alan: “Social Constructions of Mental Illn
 • Pensum

  Antall sider totalt: ca 706.

  • Barnes, B. (1984). “On the Conventional Component in Knowledge and Cognition”, i N. Stehr & V. Meja (red):  Society and Knowledge, New York: Transaction Books, s. 185-208 (23 sider).
  • Broom J. (1999). “Utility”.  Ethics out of Economics. Cambridge University Press, s. 19-28 (9 sider).
  • Cartwright, N. (2009). “What is This Thing Called “Efficacy”?” I C. Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences, Cambridge University Press, s. 185-206 (s. 21).
  • Coleman, J. (1987). “Microfoundations and Macrosocial Behavior”, Alexander, J.C. et al.:  The Micro-Macro Link. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, s. 153-173 (20 sider).
  • Davidson, D. (1980). “Action, Reasons and Causes”, I Essays on Actions and Events, Oxford University press, s. 3-19 (16 sider).
  • Douglas, H. (2011). “Facts, Values and Objectivity”. I I.C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences, s. 513-529 (s. 16).
  • Elster. J (1983). “Functional Explanation”, I “Explaining Technical Change”, Cambridge University Press, s. 403-414 (11 sider).
  • Elster, J. (1983). “Rationality”.  Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge University Press, s. 1-42 (s. 41).
  • Fabienne P. & Spiekerman, K. (2011) “Rules, Norms, Commitments”. I I.C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.) The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences, s. 217- 239 (s. 22).
  • Føllesdal, D. (1979). “Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method”, Dialectica, vol. 33, s. 319-336 (17 sider).
  • Føllesdal, D. (1982). “The Status of Rationality Assumptions in Interpretation and the Explanation of Action”, Dissalectica , vol. 33, s. 301-316 (15 sider).
  • Hacking, I. (1999). “Why ask what?”  The Social Construction of What?  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 1-34 (31 sider).
  • Haslanger, S. (2012). “Social Construction: Myth and Reality”.  Resisting Reality. Social Construction and Social Critique. New York: Oxford University Press, s. 183-218 (s. 35).
  • Hedström, P. og Ylikoski, P. (2010). “Causal Mechanisms in the Social Sciences”.  The Annual Review of Sociology , s. 49-67 (s. 18).
  • Hempel, C. (1994). “The Function of General Laws in History”. I M. Martin og L.C. McIntyre (red.), Readings in the Philosophy of Social Science. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 43-54 (11 sider).
  • Horowitz, A. (2012). Social Constructions of Mental Illness. I H. Kincaid (red.), The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science, Oxford University Press, s. 559-578 (s. 19).
  • Kincaid, H. (1986): “Reduction, Explanation and Individualism”, Philosophy of Science, vol. 53, s. 492-513 (s. 21).
  • Kincaid. H. (1994). “Assessing Functional Explanations in the Social Sciences”. I M. Martin og L.C. McIntyre (red.), Readings in the Philosophy of Social Science. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 415-428 (s. 13).
  • Kuhn, T. (1996). “Vitenskapelige revolusjoners vesen og nødvendighet».  Vitenskapelige revolusjoners struktur, Spartacus forlag AS, s. 96-113 (s. 17).
  • Kögler, H. H. (2012). “Phenomenology, Hermeneutics, and Ethnomethodology”. I I. C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences, s. 445- 462 (s. 17).
  • Longino, H. E. (1998). “Values and Objectivity”. I M. Curd & J. A. Cover, Philosophy of Science. The Central Issues, New York, London: W. W. Norton & Company, s. 170- 191 (s. 21).
  • Lucas, Jeffrey W. (2003). “Theory-Testing, Generalization, and the Problem of External Validity”, Sociological Theory 21:3, 236-253 (s. 17).
  • Merton, R. (1968). “Manifest and Latent Functions”.  Social Theory and Social Structure, s. 73-138 (s. 65).
  • Mitchell, S. (2009). “Complexity and Explanation in the Social Sciences”. I C. Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences, Cambridge University Press, s. 130- 145 (s. 15).
  • Popper, Karl (1998). “Science: Conjectures and Refutations”. I M. Curd & J. A. Cover, Philosophy of Science. The Central Issues, New York, London: W. W. Norton & Company, s. 3-10 (s. 7).
  • Reiss, J. (2006).  “Do We Need Mechanisms in the Social Sciences?”  Philosophy of the Social Sciences 37(2), s. 163-184 (s. 21).
  • Rosenberg, A. (2008). “What is the Philosophy of Social Science?”  Philosophy of Social Science, Westview Press, s. 1-29 (s. 28).
  • Sen, Amartya. (1977). “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 6, No. 4, s. 317-344.
  • Taylor, C. (2001).  “Fortolkning I humanvitenskapene”, i S. Lægreid og T. Skorgen (red): Hermeneutisk lesebok, Oslo: Spartacus, s. 239-287 (s. 48).
  • Van Bouwel, J. & Weber, E. (2012). “Explanation in the Social Sciences”. I I. C Jarvie & J. Zamora-Bonilla (red.)  The Sage Handbook of The Philosophy of Social Sciences, s. 632- 646 (s. 14).
  • Watkins. J. W. N (1957). “Historical Explanation in the Social Sciences”, British Journal for the Philosophy of Science, vol. 8, s. 441-450 (s. 9).
  • Weber, M. (1999). “Objectivity”. I Martin, M., McIntyre, L. C. (eds.):  Readings in the Philosophy of Social Science. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 43-54 (s. 11).
  • Winch, P. (1964). “Understanding a Primitive Society”.  American Philosophical Quarterly 1(4), s. 307-324 (s. 17).
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette. 

  Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitemålsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål på studentsidene (student.oslomet.no).

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

Laster inn ...