Opptaksprøve bachelor i produktdesign 2022

Oppgavene er utformet for å gi deg anledning til å vise dine kunnskaper, motivasjon og utviklingspotensial som produktdesigner. Hvordan du presenterer oppgavene har mye å si for inntrykket juryen får. Husk å merke alle oppgavene tydelig med oppgavenummer. 

Frist for innlevering av opptaksprøven til 3-årig bachelorstudium i produktdesign (studiekode 215 405) er 11. mai 2022 kl. 23.59 

All informasjon, portfolio og oppgaver, samles i en og samme PDF-fil, maks filstørrelse 200 MB totalt, og leveres via innleveringsportal for opptaksprøver (student.oslomet.no). Innleveringsportalen åpner ca. 25. april.

Besvarelsene skal leveres som PDF, men PDF-en kan gjerne inneholde videoer og eventuelle lenker.

Merk! Alle søkere må i tillegg søke om opptak gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen: 

 • Oppgaver

  Portfolio

  Dokumenter fem design/kreative arbeider som du har utført.
 Det kan være selvstendige prosjekter eller ting du har gjort i samarbeid med andre.
 Tydeliggjør egne bidrag og presiser om det er skoleoppgaver eller annet.
 Forklar kort om prosjektene, særlig om hva som pårvirket valgene du foretok underveis.
 Om mulig, ta med noe av prosessarbeidet ditt, (skisser o.l.), som kan vise noe av denne utviklingen.

  
Vis oss bredden av hva du evner å lage med forskjellige typer materialer, medier, teknikker og verktøy. Dette kan være analog eller digital tegning, trearbeid, keramikk, 3D-print, trykk, film, animasjon, metallarbeid, klær, kurvfletting - eller helt andre ting - bare du har vært deltagende i å skape det.

  Bruk foto til dokumentasjon, og/eller ta med lenke til nettpublisert video.

  Motivasjonsbrev

  Vi vil høre litt om deg.
 Hva har du gjort fra før - hva interesserer deg?
 Hvorfor vil du studere produktdesign - og hva ser for deg at du kommer til å arbeide med etter studiene?

  Legg ved CV med utdanning og viktigste erfaringer. Totalt to A4-sider (inkludert CV).

  Oppgaver

  Velg 2 av følgende 5 oppgaver.

  Oppgave 1 – Futureflash

  Vi tenker oss noen år fremover i tid, langt nok til at du har gjort deg ferdig med studier og kommet i gang med jobb. Hva er annerledes nå? Hvilke nye behov er det de rundt deg og du selv opplever, og hva slags produkter anvendes for å møte disse behovene?
   
  Denne oppgaven etterspør idéutvikling, kreativitet og empati, gjennom en litt målrettet bruk av fantasi. Produktene kan enten være helt originale eller videreutviklet fra ting vi allerede kjenner i dag. Her ønsker vi at du lager så mange raske grovskisser du orker. Lag en gjennomarbeidet visning av de beste.

  Bonuspoeng for modeller/prototyper, særegenhet og gjennomtenkt funksjonalitet i idéene. Ta med en kort forklarende tekst om hvorfor valget falt på disse, og hvilke andre idéer du mener var bra og hvorfor (maks 400 ord). 

  Oppgave 2 – Riv og bygg

  Del 1 Riving

  Finn ett eller flere objekter i form av søppel eller gjenbruksartikler, ta disse fullstendig fra hverandre. 
  Analyser materialene du sitter igjen med og vurder hvordan disse nå best kan benyttes.

  Tenk stort først - hvilke prosesser tror du må til for at dette vil la seg bearbeide på godt vis dersom tiltenkt industriell produksjon?

  Tror du at dette vil resultere i bærekraftig gevinst eller tap?

  Noter dine funn og tanker i en skriftlig punktliste, dokumenter prosessen med foto. 

  Del 2 Bygging

  Om vi ikke skulle prosessere det som kastes for å skape en ny sirkulasjon av "råmaterialer", så kan materialrester ofte innby til intuitive idéer ut i fra deres form og/eller materielle egenskaper. Lag minst fem røffe skisser av hva du tror du kan bygge ut av kun de materialene du besitter etter del 1.

  Fortell oss hva som er den beste idéen blant disse, og hvorfor. Lag så en røff fysisk modell av dette. Du kan ikke tilføre andre materialer annet enn festemidler (lim, teip, sveising, spiker, skruer, o.l.).

  Denne oppgaven etterspør kreativitet, men også en analytisk tilnærming til produkter og deres livssyklus sett i utvidet perspektiv. Her oppmuntres det til en kortfattet rapport med beskrivelse av informasjon, tanker, valg og prosesser. La foto og tegninger kommunisere mest mulig, skriv kortfattet og få det viktigste frem, gjerne punktvis. (Total tekst, del 1 og 2, maks 500 ord).

  Oppgave 3 - Om sannheten skulle bli bestemt av hvem som oftest kommer til orde med sine ord

  Introduksjon

  “Jeg tror det ikke før jeg ser det”, er et ganske vanlig utsagn, men det samme er også, “det er helt utrolig”. Hva som ligger til grunn for slike oppfatninger avhenger blant annet av situasjonen som oppleves, og hvem som gir uttrykk for sin opplevelse av dette, og i hvilken kontekst de befinner seg. I enkelte medie-, design- og reklamesituasjoner vet vi at misvisende informasjon kan fremkomme av forskjellige typer årsaker - kanskje oftest gjennom ubevisst og uskyldig uvitenhet, men gjerne også i form av mer strategiske føringer. Mye av dette kan være vanskelig for mange av oss å forstå. 

  Vi vil at du skal tenke på kryss og tvers av nasjonaliteter og kultur, og reflektere over hvordan forskjellige budskap vil oppfattes ulikt i forhold til det antall perspektiver som finnes globalt. Tenk også på hvordan misvisende informasjon vil kunne forsterke affekt her.

  Gjøremål

  Verdens mest resurssterke selskap etterspør et nytt produkt, noe som har som formål å skape kaos. De forteller at det er et forprosjekt til noe enda større, men presiserer at det ikke vil bli gitt videre informasjon om dette (så ikke spør).

  De sier derimot at produktet du bes om å lage, skal være noe som er vanskelig å forstå eller å kunne skille som verken ekte eller uekte: det skal forvirre, skape utrygghet, uro - og - siden dette er verdens mektigste selskap, skal det også være umulig for mennesker å kunne unngå å måtte forholde seg til dette.

  Alle vesentlige medieflater (fra reklame på TV, radio og nett, til aviser, magasiner, billboards, offentlige transportmidler - helt ned til produktplassering og innhold i enkelte serier og filmer), skal bære dette ene produktet frem, globalt, i 33 dager. Kampanjen vil videre bli støttet gjennom utstrakt innholdsmarkedsføring, betalt journalistikk og sponset forskning, samt gjennom en rekke grensesprengende dokumentarfilmer.

  Også dette faller utenfor det du som designer bes om å ha som gjøremål, men du får vite at dette er omfanget av støtteapparatet du skal forholde deg til.
   
  Det som er tydelig er at du oppmuntres til å lage noe utydelig og tvetydig. Et produkt som ikke skal kunne forstås, og som ikke skal kunne forstås på forskjellige vis. Produktet bør fremstå og fungere hovedsakelig som et slags symbol.
   
  (Tips: Tenk på digitale/fysiske hybrider: renderinger og/eller fotografi sett fra rare vinkler, tenk på triksing av størrelsesforhold eller perspektiv, tenk støy, distortion og negative space, eller kanskje helt konseptuelt, rent surrealistisk,  humoristisk om noe mørkt og dystert.) Alle medier, fremgangsmåter og verktøy er tillatt.
   
  Denne oppgaven etterspør noe ganske uvirkelig på flere måter - ikke minst er det en stor oppgave for noen som har lyst til å begynne å studere design - men dette er bevisst. I veldig mange situasjoner må designere forholde seg til ukjente faktorer. God design er avhengig av de som mestrer å balansere informasjonsinnhenting og analyse, kreativitet, formsans og formidling, og som forblir komfortable i situasjoner som er preget av usikkerhet.  
   
  Det som skal leveres her er derimot helt konkret; nemlig et produkt og en forklaring/refleksjon rundt dette objektet som en form for symbolbruk (maks 500 ord) 

  Oppgave 4

  Design en musefelle som fanger de aller flest mus, men la fellen ha en potensiell utvei som gjør det mulig for veldig smarte mus å kunne rømme. 
   
  Vi vil gjerne se tegninger, visualiseringer, prototyper, og kanskje et ferdig produkt.
  Dokumenter med foto og en tekst hvor du begrunner dine tanker og valg.

  Oppgave 5

  Finn en murstein og gjør noe interessant med den - som ikke innebærer å bygge mur.
  Dokumenter med skisser, film eller foto, samt en tekst hvor du begrunner dine tanker og valg.
   
  Her kan det kanskje være hjelpsomt å lese "The Brickmaker's Tale" fra Richard Sennet sin bok "The Craftsman":
  Sennett, R. (2009). The craftsman. London: Penguin.

Om du har spørsmål om opptaksprøven, juryering og opptaket kan du ta kontakt med: 

  Laster inn ...