Handlingsplan for Universitetsbiblioteket 2019-2024

Vi vil ha fokus på å styrke studentenes læring, styrke støtte til forskning, styrke UBs synlighet og styrke støtten til UF-ansattes undervisningsarbeid.

Behandlet i utvalg for utdanning 4. februar 2019.
Behandlet i Forskning og utviklings-utvalget (FoU) 28. februar 2019.
Vedtatt av rektor 11. juni 2019.

OsloMet skal være:

Derfor skal Universitetsbiblioteket (UB) bidra til å:

For å oppnå dette må UBs synlighet på OsloMet styrkes.

Universitetsbiblioteket i dag

UB består av fire bibliotek, i tillegg til Medieseksjonen, Akademisk språkpraksis, Studieverkstedet og Moocahuset/Læreverkstedet.

UB bidrar blant annet med:

UBs satsingsområder

 • Satsingsområde 1: Styrke studentenes læring

  Prioriterte aktiviteter:

  • Øke publiseringen av digitale læremidler og forskningskilder.
  • Bidra til økt bruk av digitale ressurser (databaser, e-tidsskrift, e-bøker med mer).
  • Bidra til å styrke studentenes grunnleggende ferdigheter knyttet til litteratursøk, kildebruk, faglig lesing og skriving.
  • Videreutvikle det fysiske biblioteket og tjenestene som tilbys her.

  Fordi:

  Studentene må ha tilgang til kunnskapskilder (pensum, artikler med mer) som er nødvendig for studiene. De må også vite hvordan disse kildene brukes og håndteres. I tillegg trenger de kunnskap om hvordan de skriver akademiske oppgaver og hvordan de arbeider med studiene sine. Derfor er UBs undervisning og veiledning i grunnleggende akademiske ferdigheter et relevant bidrag til studiekvaliteten.

  Studentene bruker UB som arbeidssted. Her har de tilgang til kunnskapskilder, teknisk utstyr og produksjonsområder. De får også hjelp og veiledning av de ansatte. For å øke studiekvaliteten på OsloMet er det derfor viktig å legge til rette for at flest mulig studenter kan bruke biblioteket som arbeidssted.

 • Satsingsområde 2: Styrke støtten til UF-ansattes undervisningsarbeid

  Prioriterte aktiviteter:

  • Støtte faglig ansatte til å ta i bruk digitale læringsressurser og nye undervisningsformer gjennom teknisk og pedagogisk hjelp til produksjon av digitale læremidler.
  • Øke mengden publiseringer av kvalitetssikrede læringsressurser i DLR (læringsressursarkiv).
  • Gjøre UBs undervisning og veiledning knyttet til akademiske ferdigheter til en integrert del av universitetspedagogikk-utdanningen.

  Fordi:

  UF-ansatte underviser og veileder i dag en stor og heterogen gruppe studenter. I dette arbeidet er det nødvendig å ta i bruk ulike undervisningsformer. Samtidig må det legges til rette for at studentene har det de trenger for å følge undervisningen og gjennomføre studiet.

  UB bidrar til dette gjennom arbeidet med digitale læremidler, pensumlister, undervisning og veiledning i grunnleggende akademiske ferdigheter tilpasset den enkelte studieplan samt gjennom ulike tilbud knyttet til pedagogiske og språklige utfordringer.

 • Satsingsområde 3: Styrke støtten til forskning

  Prioriterte aktiviteter:

  • Utvikle helhetlige støttetilbud til forskernes publisering.
  • Styrke veiledningen spesielt mot ph.d.-kandidater.
  • Øke kapasiteten for å kunne bidra med mer støtte til systematiske kunnskapsoversikter for forskningsprosjekter.
  • Bedre tilgang til relevante forskningskilder.
  • Øke arbeidet med forskningsformidling gjennom strømming av konferanser, produksjon av film/lyd/bilde.

  Fordi:

  UF-ansatte trenger tilgang til oppdatert forskning i arbeidet sitt. UB bidrar til dette gjennom kjøp av tilganger til databaser og digitale ressurser samt sitt arbeid med Open Access. Forskere etterspør i tillegg UBs betalingstjeneste innen systematiske søk til forskningsprosjekter. Denne tjenesten bør kunne tilbys uavhengig av forskningsprosjektets økonomi.

  Til forskernes publiseringsprosess bidrar UB med bl.a. veiledning innen åpen tilgang, publiseringsstrategier, forskernettverk, bibliometriske analyser samt publisering på engelsk og norsk. UB sørger i tillegg for å gjøre forskningen ved OsloMet tilgjengelig for andre, både gjennom digitalisering og ved å være en arena for forskningsformidling og offentlig debatt.

  Det er viktig at UB samarbeider tett med FoU-seksjonen sentralt og på de enkelte fakultet.

 • Satsingsområde 4: Styrke UBs synlighet

  Prioriterte aktiviteter:

  • Forankre UBs tilbud og tjenester på alle nivå i OsloMet.
  • Inngå tett samarbeid med Studentparlamentet og studentråd.
  • Øke UBs synlighet overfor UF-ansatte og studenter blant annet med å etablere et tettere samarbeid mellom kontaktbibliotekarer og de enkelte instituttene.
  • Være nasjonalt synlige innen UBs satsingsområder.
  • Utvikle Universitetsbiblioteket som formidlingsarena.

  Fordi:

  UB er en faglig virksomhet som støtter opp under det faglige arbeidet på fakultetene. Å jobbe på tvers av fakultetet er utfordrende. For at hele institusjonen skal få fullt utbytte av UBs tilbud og ressurser, er det nødvendig å øke bibliotekets synlighet i faglig linje. Dette krever et tettere samarbeid mellom bibliotek, institusjonens ledelse og fakultetene.

  Veien fram til studentene vil svært ofte gå gjennom den enkelte faglærer som inkluderer bibliotekbruk i sin arbeidsform.