English version

Enhet for engelsk fagspråk

Om enheten

Enhet for engelsk fagspråk (EEF) er en del av Universitetsbibliotekets seksjon for forskningsstøtte. Vi samarbeider med fagmiljøene om å utvikle skreddersydde kurs, seminarer, og materiale som støtter opp under ansatte og studenters utvikling av fagspråklige ferdigheter på engelsk. Enheten består av tre UF-tilsatte (to førsteamanuensiser og en professor) som alle har bred forsknings- og undervisningserfaring.

 • Hva driver vi med?

  Skriving og språk i forskning og høyrere utdanning forstås ofte som en generell ferdighet, noe man skal kunne fra før, og som noe som ligger utenfor faget. Vi baserer oss derimot på en stor forskningslitteratur innen skriveforskning, English for Academic Purposes, og Professional and Technical Communication som viser at kunnskapsbygging og kunnskapstilegnelse skjer gjennom fagspesifikke språk- og kommunikasjonsformer. 

  Denne forskningen viser altså at språk, kommunikasjon og skriving ikke er en generell ferdighet som ligger utenfor fagene, men en helt essensiell del av fagenes egenart.

  Denne litteraturen viser også at man ikke kan forvente at studenter klarer å tilegne seg dette fagspråket på egen hånd. 

  Det er dermed behov for undervisning som eksplisitt tar for seg fagspråkets konvensjoner og språkpraksiser og legger til rette for at studenter får utvikle disse ferdighetene over tid, som en del av sin faglige utvikling. 

  Vår enhets faglige ekspertise ligger nettopp i å støtte fagmiljøer, studenter og forskere med å få til slik utvikling. 

  Dette gjør vi på følgende måter:

  • Vi tilbyr en populær kursportefølje for stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle seg som skrivere, og vi samarbeider med OsloMets forskerutdanninger, Ph.d.-forum og forskergrupper, og kollegaer i Universitetsbibliotekets seksjon for forskningsstøtte.
  • Vi underviser emner innen våre spesialfelt på oppdrag fra fakultetene.
  • Vi samarbeider med fagmiljøer og studieprogram om å utvikle gode undervisningspraksiser som integrerer skrive- og språkundervisning som en del av faget.
  • Vi tilbyr kurs og seminarer om skrivepedagogikk for UF-tilsatte som ønsker å integrere språk- og skriveopplæring i sine fag.
  • Vi har en ettertraktet kompetanse om skriving på doktorgradsnivå nasjonalt, og vi blir ofte hentet inn som eksperter ved andre institusjoner. Blant våre eksterne oppdragsgivere finnes doktorgradsprogram ved NMH, HINN, UiO, HVL, UiA, VID, HiØ samt flere nasjonale forskerskoler.
 • Vår forskning

  Vi forsker på fagspråk, skriving og læring i høyere utdanning og forskning, og er aktive deltakere i anerkjente internasjonale forskningsmiljøer og nettverk. Denne forskningen ligger til grunn for utviklingsarbeidet og undervisningen vi tilbyr.

  Vi søker om eksterne forskningsmidler, og vi er i dag en partner i de følgende prosjektene: 

  • DILAN: Digital Language and Communication Training for EU Scientists (dilan4scientists.eu). Dette er et Erasmus+ prosjekt som nylig ble tildelt 400 000 Euro, med partnere fra Spania, Storbritannia, Frankrike og Romania. Målet til dette prosjektet er å styrke forskeres ferdigheter til å nå bredt ut med sin forskning via digitale kommunikasjonsformer.
  • Doctoral education at the intersection between academia and the profession in Europe: towards innovative pedagogies of writing (research.chalmers.se). Dette prosjektet er finansiert av Riksbankens jubileumsfond og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Sverige, Norge, Storbritannia og Spania. Prosjektet forsker på skriveutvikling hos doktorgradskandidater som jobber med prosjekter som retter seg mot ulike profesjonskontekster i offentlig sektor og næringsliv.
  • Engineering Management Communication in Global Contexts (uni.oslomet.no). Dette er et utvekslingsprogram støttet av HK-dir som skal styrke de interkulturelle kommunikasjonsferdighetene til masterstudenter i ingeniør- og teknologifag. Målet med dette internasjonale samarbeidsprosjektet er å bidra til at internasjonale ingeniørutdanninger er i stand til å utruste studenter med de kommunikasjons- og designferdigheter som kreves for å lykkes som ingeniører i et globalt arbeidsliv.
  • I tillegg til disse prosjektene, organiserer vi også en årlig internasjonal forskningskonferanse: Norwegian Forum for English for Academic Purpose (uni.oslomet.no).

Kontakt

Laster inn ...

Aktuelt og arrangementer

Et utvalg publikasjoner

Akademisk skriving på engelsk for forskere