Handlingsplan for Universitetsbiblioteket 2019-2024

Vi vil ha fokus på å styrke læringa til studentane, styrke støtte til forsking, styrke UBs synlegheit og styrke støtta til UF-tilsettes undervisningsarbeid.

Behandla i utval for utdanning 4. februar 2019.
Behandla i Forsking og utvikling-utvalet (FoU) 28. februar 2019.
Vedteke av rektor 11. juni 2019.

OsloMet skal vere:

Derfor skal Universitetsbiblioteket (UB) bidra til å:

For å oppnå dette må UBs synlegheit på OsloMet styrkast.

Universitetsbiblioteket i dag

UB består av fire bibliotek, i tillegg til Medieseksjonen, English for Academic Purposes, Studieverkstedet og OsloMetX.

UB bidrar mellom anna med:

UBs satsingsområde

 • Satsingsområde 1: Styrke læringa til studentane

  Prioriterte aktivitetar:

  • Auke publiseringa av digitale læremiddel og forskingskjelder.
  • Bidra til auka bruk av digitale ressursar (databasar, e-tidsskrift, e-bøker med meir).
  • Bidra til å styrke dei grunnleggjande ferdigheitene til studentane knytt til litteratursøk, kjeldebruk, fagleg lesing og skriving.
  • Vidareutvikle det fysiske biblioteket og tenestene som blir tilbodne.

  Fordi:

  Studentane må ha tilgang til kunnskapskjelder (pensum, artiklar med meir) som er nødvendig for studiane. Dei må også vite korleis desse kjeldene blir brukt og blir handtert. I tillegg treng dei kunnskap om korleis dei skriv akademiske oppgåver og korleis dei arbeider med studiane sine. Derfor er UBs undervisning og rettleiing i grunnleggjande akademiske ferdigheiter eit relevant bidrag til studiekvaliteten.

  Studentane bruker UB som arbeidsstad. Her har dei tilgang til kunnskapskjelder, teknisk utstyr og produksjonsområde. Dei får også hjelp og rettleiing av dei tilsette. For å auke studiekvaliteten på OsloMet er det derfor viktig å legge til rette for at flest mogleg studentar kan bruke biblioteket som arbeidsstad.

 • Satsingsområde 2: Styrke støtta til UF-tilsettes undervisningsarbeid

  Prioriterte aktivitetar:

  • Støtte fagleg tilsette til å ta i bruk digitale læringsressursar og nye undervisningsformer gjennom teknisk og pedagogisk hjelp til produksjon av digitale læremiddel.
  • Auke mengda publiseringar av kvalitetssikra læringsressursar i DLR (læringsressursarkiv).
  • Gjøre UBs undervisning og rettleiing knytt til akademiske ferdigheiter til ein integrert del av universitetspedagogikk-utdanninga.

  Fordi:

  UF-tilsette underviser og rettleier i dag ei stor og heterogen gruppe studentar. I dette arbeidet er det nødvendig å ta i bruk ulike undervisningsformer. Samtidig må det leggjast til rette for at studentane har det dei treng for å følge undervisninga og gjennomføre studiet.

  UB bidreg til dette gjennom arbeidet med digitale læremiddel, pensumlister, undervisning og rettleiing i grunnleggjande akademiske ferdigheiter tilpassa kvar enkelt studieplan og dessutan gjennom ulike tilbod knytt til pedagogiske og språklege utfordringar.

 • Satsingsområde 3: Styrke støtta til forsking

  Prioriterte aktivitetar:

  • Utvikle heilskaplege støttetilbod til publiseringa til forskarane.
  • Styrke rettleiinga spesielt mot ph.d.-kandidatar.
  • Auke kapasiteten for å kunne bidra med meir støtte til systematiske kunnskapsoversikter for forskingsprosjekt.
  • Betre tilgang til relevante forskingskjelder.
  • Auke arbeidet med forskingsformidling gjennom strøyming av konferansar, produksjon av film/lydar/bilete.

  Fordi:

  UF-tilsette treng tilgang til oppdatert forsking i arbeidet sitt. UB bidreg til dette gjennom kjøp av tilgangar til databasar og digitale ressursar og dessutan arbeidet sitt med Open Access. 

  Forskarar etterspør i tillegg UBs betalingsteneste innan systematiske søk til forskingsprosjekt. Denne tenesta bør kunne tilbydast uavhengig av økonomien i forskingsprosjektet.

  Til publiseringsprosessen til forskarane bidreg UB med mellom anna rettleiing innan open tilgang, publiseringsstrategiar, forskarnettverk, bibliometriske analysar og dessutan publisering på engelsk og norsk. 

  UB sørger i tillegg for å gjere forskinga ved OsloMet tilgjengeleg for andre, både gjennom digitalisering og ved å vere ein arena for forskingsformidling og offentleg debatt.

  Det er viktig at UB samarbeider tett med FoU-seksjonen sentralt og på dei enkelte fakulteta.

 • Satsingsområde 4: Styrke UBs synligheit

  Prioriterte aktivitetar:

  • Forankre UBs tilbod og tenester på alle nivå i OsloMet.
  • Inngå tett samarbeid med Studentparlamentet og studentråd.
  • Auke UBs synlegheit overfor UF-tilsette og studentar mellom anna med å etablere eit tettare samarbeid mellom kontaktbibliotekarar og kvart enkelt institutt.
  • Vere nasjonalt synlege innan UBs satsingsområde.
  • Utvikle Universitetsbiblioteket som formidlingsarena.

  Fordi:

  UB er ei fagleg verksemd som støttar opp under det faglege arbeidet på fakulteta. Å jobbe på tvers av fakultetet er utfordrande. 

  For at heile institusjonen skal få fullt utbytta av UBs tilbod og ressursar, er det nødvendig å auke synlegheita til biblioteket i fagleg linje. Dette krev eit tettare samarbeid mellom bibliotek, leiinga i institusjonen og fakulteta.

  Vegen fram til studentane vil svært ofte gå gjennom kvar enkelt faglærar som inkluderer bibliotekbruk i arbeidsforma si.