English version

Blikk for hverdagsliv. Utfordringer i barnehager for de yngste barnehagebarna.

Denne forskningsgruppa hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Vi er engasjert i studier knyttet til det faglige innholdet for de yngste barna i barnehagen (0-3 år). Gruppa er flerfaglig sammensatt og anvender ulike metodologiske innfallsvinkler (kvalitative, kunstbaserte og kvantitative) for å forstå sammenhenger i og utfall av barnehagehverdagen for de yngste.

Blikk for hverdagsliv springer ut av prosjektet Blikk for Barn (Searching for Qualities),  som ble gjennomført i perioden 2012 til 2017, med støtte fra Norges forskningsråd. Blikk for Barn undersøkte ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små grupper og i større, fleksible grupper. Prosjektet så også på betydningen av estetiske prosesser for de yngste barna.

Blikk for barn kombinerte kvantitative, kunstneriske og kvalitative tilnærminger og samlet inn et stort materiale. Blikk for hverdagsliv vil anvende, sammenstille og bygge ut dette materialet, for å bidra til utvikling og ytterligere nyansering av kunnskaper om hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Vi vil samle inn nytt materiale, nå med et spisset fokus på det faglige innholdet i barnehagen og med et urbant perspektiv. Vekten vil særlig ligge på kvalitative og komparative tilganger som kan gi innsikt i de dynamikkene som påvirker innholdskvalitet, og hvordan de skaper forutsetninger for hverandre. Innhold handler ikke bare om hva man gjør, men også om hvordan det gjennomføres og bakgrunn og begrunnelser for de valgene som blir tatt.

   Målsettingene våre

   Målet vårt er å bygge opp kunnskap basert på eksisterende og nye data, utvikle et nettverk med samarbeidspartnere og utforme nye problemstillinger.

   Vi skal bidra til å fylle ut og forsterke satsningsområdene

   • hverdagsliv i barnehage, skole og samfunn (det primære)
   • mangfold, makt og ulikhet, samt digitalisering og ny teknologi for yrkesutøvelse og lærerutdanning

   Dette er også knyttet til Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studiers politiske satsning på REACH – et regionalt barnehagekompetansesenter.

   Etter 3 år skal vi ha oppnådd nytt samarbeid, ny kunnskap, nye prosjekter, nye publikasjoner og styrket forskningsbasert undervisning om barn under 3 år.

   Empirisk

   Vi skal ha

   • samlet foreliggende kvalitative data og metoder om kvaliteter i barnehagens hverdagsliv for barn under 3 år for Osloregionen (også med tanke på å kunne si noe om endringer over tid)
   • utviklet det kvalitative analyseverktøyet og hentet inn ny kunnskap
   • presentert kunnskapsoppsummerende fremstillinger for studenter, pedagoger, policymakers og også gjort dette tilgjengelig for foreldre
   Samarbeid

   Vi skal ha

   • etablert samarbeid omkring seminarer og konferanser med andre pågående satsninger og forskningsnettverk på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) og OsloMet for mer koordinert innsats (Booster h 2018)
   • trukket studenter mer inn i forskningen og forskningen mer inn i undervisning (studenter med på konferanser) ved hjelp av nye samarbeidskonstellasjoner
   Publikasjoner

   Vi skal ha

   • en nettside hvor brukere kan finne kunnskap om kvalitet for barn under 3 år i Oslo-barnehager
   • skrevet sampublikasjoner med nye samarbeidspartnere, også tverrfaglige
   • gitt ut Antologi 2020 (eller en spesialutgave)
   • masteroppgaver som er skrevet i tilknytning til forskningsgruppens arbeid
   Prosjekter

   Vi skal ha

   • gjennomført mindre, interne prosjekter og ha gitt ny kunnskap om barn under 3 år
   • sendt inn søknader om ekstern finansiering av nye prosjekter om forskning på barn under 3 år (Erasmus+, Norges forskningsråd og Nordiske midler)
   Internasjonalisering

   Vi skal ha

   • etablert europeiske kontakter/nettverk som legger til rette for å koordinere en søknad til EU om barn under 3 år i barnehager
   • utformet tekst som peker ut noen kunnskapsbaserte utfordringer og spørsmål og bruke dette til å skape fellesskap og samordning av forskningsinnsats nasjonalt og internasjonalt
  • Prosjekter

   En rekke mindre studier og planer har vært med fra gruppas oppstart høsten 2018 og vil videreutvikles i 2019:

   • Det store i det lille –  forskningsdesign for etnografisk og evidensbasert analyse av hverdagsrelasjonenes betydning for småbarns liv i barnehagen
   • Digitalisering i barnehagen – konsekvenser for de minste barna
   • En komparativ studie av små barn i barnehagen i Norge og Botswana
   • En narrativ studie av estetiske intervju om estetisk læring og følelseskunnskap
   • Estetikk i småbarnas barnehagehverdag
   • Litteratur for de minste barna i barnehagen
   • Livskvalitet og tilhørighet i den institusjonaliserte oppveksten
   • Markedet i barnehagen/barnehagen i markedet – mot nye dynamikker i småbarnspedagogikkens prosess, produkt og politikk?
   • Opportunities lost? Hva barn bringer med seg inn i barnehagen og hva fanges opp
   • Småbarn, barnehage og sårbare familier
   • Småbarnslivets samspillsprosesser i barnehager og hverdagslivets rammer (gruppefellesskap, innhold)
   • Tilvenning, å starte i barnehagen