Informasjon og samfunn (INFOSAM)

Forskergruppen undersøker informasjonsfeltets profesjoner, deres samfunnsmessige rolle, nytten av informasjon og informasjonsatferd.

Forskningen er konsentrert om:

  • Samfunnsmessig rolle. Studier av den samfunnsmessige rollen til arkiv, bibliotek og andre informasjonsorganiserende og informasjonsformidlende institusjoner, og studier av hvordan teknologi og andre samfunnsmessige utviklingstrekk påvirker disse institusjonenes rolle og relevans. Studier av disse institusjonenes historie faller inn under dette punktet.
  • Informasjonsfeltets profesjoner. Studier av informasjonsfeltets profesjoner, for eksempel bibliotekarer og arkivarer, og hvordan den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen virker inn på disse profesjonenes rolle, relevans og jurisdiksjon.
  • Nytten av informasjon. Verdsetting og nytteeffekter av informasjon og av bibliotek, arkiv og andre informasjonsorganiserende og -formidlende institusjoner.
  • Informasjonsadferd. Studier av informasjonsadferd: Menneskers bruk av informasjon i arbeid, utdanning og hverdagsliv.