English version

Kliniske intervensjoner og assisterende teknologi (KAT-gruppen)

Forskningsgruppen arbeider systematisk med forskning som fokuserer på utfordringer knyttet til mobilitet, funksjonsevne og psykososiale aspekter hos protese og ortosebrukere.

Det er et økende behov for forskning på utfordringer knyttet til kapasitet, funksjon, aktivitet og deltagelse i samfunnet hos personer med funksjonsnedsettelser.

Forskergruppen fokuserer særlig på protese og ortosebrukere, og er opptatt av å forstå hvilke belastninger og begrensinger disse personene møter i jobb, utdanning, fritid og hverdagsliv.

Forskningsgruppens tilnærming til forskning på dette området er utpreget tverrfaglig og profesjonsoverskridende. 

Vi arbeider systematisk med å bygge en bro mellom helseteknologi, assisterende teknologi og terapeutiske tiltak som kan bidra til moderne, kunnskapsbasert behandling, rehabilitering og habilitering av protese og ortosebrukere.

Gruppen hører til Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Funksjon, kapasitet og mobilitet hos protese og ortosebrukere

  Økt kunnskap om protese og ortosebrukeres funksjonsevne, kapasitet og mobilitet samt biomekaniske belastninger under gange er viktig både for samfunnet og for den enkelte bruker.

  Dette gjelder også flere pasientgrupper med nevrologiske tilstander.

  Styrking av forskningen på dette området kan bidra til å forbedre den enkeltes helse og livskvalitet, og til økt forståelse av hvordan dagliglivets aktiviteter utfordrer og påvirker brukernes funksjonsevne og fysiske og biomekaniske begrensninger.

  Denne forskningen er viktig for utvikling av moderne og avanserte ortopediske hjelpemidler, samt for effektiv og personsentret rehabilitering av disse personene.

  Til vår forskning på dette feltet, anvender vi et bredt utvalg av kvalitative og kvantitative metoder og utstyr:

  • fokusgruppeintervjuer
  • oversiktsartikler
  • Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)
  • måling av blant annet aktivitetsnivå, energiomsetning, og 3D-bevegelsesanalyse i laboratorium

  Digital innovasjon og assisterende teknologi i helse

  Gruppen er aktivt engasjert i digitale innovasjoner. Vi satser på 3D-scanning og -printing og har nylig etablert en 3D-scanninglab.

  Vi ser store fremtidsmuligheter innenfor design og produksjon av blant annet implantater, proteser og ortoser med denne teknologien.

  Gruppen fokuserer også på bærbar sensorteknologi, som for eksempel funksjonell nær-infrarød spektroskopi (fNIRS) som gir unike muligheter til å studere nevronale responser under blant annet utfordrende gangsituasjoner for protese/ortosebrukere.

  Vi benytter også maskinlæring og augmented reality i forbindelse med behandling av fantomsmerter, og med sensorsåler og akselerometre kan vi gjøre objektive undersøkelser av gangmønster/gangfunksjon og nivå av fysisk aktivitet utenfor laboratoriet.

  Vi mener ny helseteknologi og assisterende teknologi kan bidra til å løse utfordringer og problemer knyttet til utvikling av bedre diagnostiske, helsefremmende og rehabiliterende tiltak for protese og ortosebrukere og flere pasientgrupper med nevrologiske tilstander.

  Studentinvolvering i forskning og utvikling av digitale pedagogiske verktøy

  Forskergruppen har stort fokus på å involvere studenter i FoU-prosjekter.

  Vi forsker aktivt på hvordan studentinvolvering i forskningsprosjekter påvirker læringsutbyttet og holdninger til egen yrkesutøvelse.

  Forskergruppen ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter kan delta i gruppens pågående forskningsprosjekter i forbindelse med sine bachelor - og masteroppgaver.

  Vi er også aktivt engasjert i å ta i bruk Mixed Reality-smartbriller (Microsoft Hololens2) i anatomi- og fysiologiundervisningen for studenter på vårt institutt, samt i utviklingen av en applikasjon for hologrambasert læring av biomekanikk for ortopediingeniørfag.

  Visualiseringen av hvordan kroppen fungerer er studentenes største utfordring for å oppnå et adekvat kunnskapsnivå.

  Bruk av hologram-assistert læring gir unike muligheter for å øke studentenes kunnskap og ferdigheter i basale helsefag som er grunnleggende i utdanningen av helsepersonell.

  Vi tror vår satsning på dette kan bidra til fremme forskningsbasert undervisning, stimulere til bedre og mer evidensbasert klinisk praksis, samt motivere bachelorstudenter til videre masterstudier, og eventuelt ph.d.-studier.

  Forskningsinfrastruktur

  KAT-gruppen har moderne og meget godt utstyrte laboratorier: Bevegelsesanalyse-laboratoriet (BevLab) og Fysiologi-laboratoriet (FysLab).

  Disse forskningsfasilitetene muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor

  • biomekanikk og bevegelsesanalyse
  • neuro-imaging
  • kraftutvikling og muskelaktivering
  • kardiovaskulær fysiologi
  • aktivitetsanalyse
  • metabolisme og energiomsetning
 • Samarbeidspartnere

  • Sunnaas sykehus
  • Unicare Bakke