English version

Kliniske intervensjoner og assisterende teknologi (KAT gruppen)

Denne forskningsgruppen arbeider systematisk med å bygge en bro mellom teknologi og terapeutiske tiltak som kan bidra til utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og tverrfaglig praksis innenfor helse og teknologifagene ved OsloMet.

Samfunnets behov for klinisk rettet forskning og innovativ forskning på helse og velferdsteknologi er stort.  Forskningsgruppen KiM er bredt sammensatt av fagpersoner fra flere fakulteter og institutter, og den faglige tilnærmingen til gruppens forskningsområder er utpreget tverrfaglig og profesjonsoverskridende.

Forskningsgruppen arbeider systematisk med å bygge en bro mellom teknologi og terapeutiske tiltak som kan bidra til utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og personspesifikk praksis innenfor helse og teknologifagene ved OsloMet. Vi benytter blant annet maskinlæring og kunstig intelligens til å hjelpe oss med dette.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Satsningsområder

   Treningsrehabilitering

    

   Det er et stort behov for forskning på effekter av målrettet fysisk aktivitet forbindelse med behandling og rehabilitering av personer med ulike sykdommer, lidelser og funksjonsnedsettelser (exercise rehabilitation). Forskningsgruppen benytter i denne sammenheng kliniske intervensjonsstudier som et middel for utvikling og uttesting av ulike diagnostiske verktøy, behandlings- og rehabiliteringstiltak.

   Studiene er spesielt rettet mot sykdommer og lidelser som medfører store menneskelige og/eller økonomiske utfordringer for den enkelte og for samfunnet, eksempelvis hjertelidelser, slag, multippel sklerose og benamputasjoner.

   Protesebruk og funksjonsevne

   Kunnskap om protesebrukeres funksjonsevne og mobilitet, samt fysiologiske og biomekaniske belastninger og begrensninger for protesebruk er viktig kunnskap både for samfunnet og for den enkelte protesebruker. Styrking av forskningen på dette området vil øke den enkelte pasients livskvalitet, og bidra til bedre forståelse av hvordan dagliglivets aktiviteter utfordrer protesebrukeres funksjonsevne og fysiske kapasiteter. 

   Dette er forskning som er viktig for utvikling av moderne og avanserte ortopediske hjelpemidler, samt for effektiv og personsentret rehabilitering av protese og ortosebrukere.

   Helse og velferdsteknologi

   Moderne teknologi, nye analysemetoder og innovasjon innenfor medisinsk teknologi samt helse og velferdsteknologi kan bidra til å løse utfordringer og problemer knyttet til utvikling av bedre diagnostiske, helsefremmende, sykdomsforebyggende og rehabiliterende tiltak.

   Gruppen fokuserer i denne sammenheng sterkt på bruk og klinisk anvendelse av non-invasiv sensorteknologi og spesielt på bruk av nær-infrarød spektroskopi (fNIRS). Vår satsning på fNIRS teknologi har åpnet unike muligheter til forskning på hvordan hjernen respons og adaptasjon til fysisk aktivitet og rehabilitering.

   Studentinvolvering i forskning

   Forskergruppen har et sterkt fokus på å involvere studenter aktivt i gruppens prosjekter, og gruppen forsker aktivt på hvordan studentinvolvering i forskningsprosjekter påvirker læringsutbytte og holdninger til egen yrkesutøvelse hos studenter. Forskergruppen har derfor som mål å motivere flest mulig studenter til å delta i gruppens pågående forskningsprosjekter i forbindelse med sine bachelor - og mastergradsoppgaver.

   Gjennom dette ønsker vi å fremme forskningsbasert undervisning, stimulere til bedre og mer evidensbasert klinisk praksis, samt motivere bachelorstudenter til videre master studier, og eventuelt ph.d.-studier.

  • Forskningsinfrastruktur

   Gruppen har moderne og meget godt utstyrte laboratorier:

   • Bevegelsesanalyse laboratoriet (BevLab).
   • Fysiologi laboratoriet (FysLab).
   • Optikk/NIRS laboratoriet.

   Disse forskningsfasilitetene muliggjør et meget stort utvalg av analyser og non-invasive undersøkelser innenfor biomekanikk og bevegelsesanalyse, kraftutvikling og muskelaktivering, kardiovaskulær og hemodynamisk fysiologi, aktivitetsanalyse, metabolisme og energiomsetning.