English version

Medier, Krig og Konflikt (MEKK)

Forskergruppen undersøker og analyserer journalistikk i og om krig, konflikt og fredsprosesser.

Journalister som dekker krig og konflikt lever farlig. Mens bare to krigs-korrespondenter ble drept i løpet av hele første verdenskrig, er situasjonen 100 år senere radikalt annerledes. Drap på journalister blir vanligere, og det er en økende tendens til at journalister er et mål i seg selv. Et viktig tema for forskningsgruppen er arbeidsforholdene for journalister og mediearbeidere i krig- og konfliktsoner for å bringe fram ny kunnskap om forhold som kan forbedre situasjonen for journalistene og benyttes i utdanningen av nye journalister.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...

   

 • Mer om forskergruppen

  I en stadig mer kompleks verden er tilgangen på lokal informasjon og analyser som ser større strukturer og sammenhenger, viktigere enn noensinne. Mediebudskap er avgjørende for å mobilisere opinionen for eller mot en pågående eller forestående krig. Analyser av mediedekning, inkludert visuelle perspektiver, av krig, konflikt og fredsprosesser, står sentralt i gruppens forskningsarbeid.

  Samtidig er det mange utfordringer knyttet til moderne krigføring for journalister som ønsker å gjøre en profesjonell jobb. Ulike aktører kan ha klare propaganda- og mediestrategier, de bruker PR-byråer og psykologiske operasjoner (PSYOPS) for å påvirke opinionen gjennom mediene.  En del av disse fenomenene er imidlertid ikke nye, og i tillegg til fokus på samtidens terror, kriger og konflikter jobber MEKK derfor også med å trekke historiske linjer til tidligere kriger.

  Videre samarbeider forskningsgruppen nært med instituttets internasjonale senter, "Journalism and International Media Center (JIMC) - Connecting journalists and academics across borders".

 • Pågående forskningsprosjekter

  Journalistenes sikkerhet

  Gjennom to bevilgninger fra den norske UNESCO-kommisjonen har vi gjennomført to prosjekter av betydning for journalisters sikkerhet. Vi har foretatt en større undersøkelse, som omfatter intervjuer med journalister og redaktører i åtte land på fire kontinenter: Tunisia, Uganda, Nigeria, Filippinene, Nepal, Colombia, Nicaragua og Norge. Vi spurte:

  • Hvordan opplever redaktører og journalister situasjonen med tanke på sikkerhet og trusler, og hvordan påvirker opplevelsen av sikkerhet og trusler journalistisk og redaksjonell praksis?
  • Hva er behovet for og tilbudet av systematisk forberedelse av journalister som arbeider i konfliktområder?

  Prosjektene har bla resultert i M. Høiby og Ottosen, R. Gender, War and Conflict reporting (2016), og bidrag i Carlsson, Ulla (Red.), Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age . Nordicom 2016.

  Forskergruppen arrangerte lanseringen av UNESCOs “World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus” i februar 2016, der også journalisters sikkerhet sto sentralt og vi deltok på lanseringen av «Partnership to advance safety of journalists» etter initiativ fra UNESCO og NORCAP. 

  Kjønn i journalistikk om krig og konflikt

  Hvordan fremstilles kjønn – feminitet og maskulinitet – i dekning av krig, konflikt og fredsprosesser? Hvilke ulemper og fordeler innebærer det å være kvinnelig krigskorrespondent? Hvilke stereotypier knyttes lett til kjønn og krig og hvordan kan disse best utfordres i journalistikken?

  En sentral publikasjon her er R. Ottosen og von der Lippe, B., Gendering War and Peace Reporting - Some Insights – Some Missing Links (Nordicom, 2017).

  Journalistikk i konflikt og post-konflikt

  Hvor går skillet mellom krig og fred når man ser på fred som noe mer enn bare fravær av krig og vold, er et sentralt spørsmål. Vi studerer journalistikkens rolle i den ofte veldig ustabile post-konflikt perioden, der et samfunn verken er helt i krig eller helt fredelig, og sjansen for utvikling i begge retninger er høyst reell. Medienes rolle i fredsbygging, forsoning og minnearbeid er også av interesse her.

  I 2016 bidro mange av forskergruppens medlemmer til Kristin Skare Orgeret and William Tayeebwa (eds.). Journalism in Conflict and Post-Conflict Conditions. Worldwide perspectives, Göteborg, Nordicom.

  Journalistikk i konflikt, flukt og migrasjon

  Hvordan dekkes flyktningkrisen i mediene? Hvordan brukes mobiltelefon og sosiale medier under flukten? Vi studerer også hvordan flyktninger med journalistbakgrunn arbeider med problemstillinger knyttet til flukt og migrasjon.

  Elisabeth Eides (red.) Den dyrebare følgesvennen På flukt med mobiltelefon. 2017.

  Ytringsfrihet

  Mange av gruppens medlemmer publiserer jevnlig om forutsetninger for ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser. Dette er et felt som har mange berøringspunkter med de andre temaene nevnt her, ikke minst journalisters sikkerhet.

  Vilkårene for ytringsfrihet i ulike land, og utvikling av pedagogiske redskaper i journalist-undervisningen om ytringsfrihet står sentralt for prosjekter ’Shared Horizons’ som har knyttet til seg forskere og journalister i Bangladesh og Tunisia..

  Frey, Elsebeth og Rhaman, Mofizur (red)Negotiating Journalistic Core Values and Cultural Diversities . Nordicom. 2017.

  To internasjonale NORAD-støttede prosjektene (2014 til 2018):

  Andre pågående prosjekter undersøker:

  • Hvilken betydning hadde den russiske revolusjon i norsk presse? 
  • Vilkårene for journalistikk i det okkuperte Norge i perioden 1940-1945.
  • Betydning av visuell kommunikasjon i konfliktrapportering.
  • Betydningen av sosiale medier under krig og terror.
 • Prosjektets blogg

 • Internasjonale konferanser

  Gruppen og dens medlemmer deltar hyppig på internasjonale konferanser og arrangerer også konferanser nært knyttet til pågående forskning og praksisfeltet. Vi har gode erfaringer med å bringe praktiserende journalister sammen med forskere på disse konferansene. Her er noen eksempler:

  • Best practices in teaching conflict, war and peace journalism, HIOA 2016
  • The Growth of transnational extremism – and journalistic challenges. HIOA, mars 2016
  • Lansering av UNESCOs “World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus”, HIOA februar 2016
  • Global Journalism and Education, October 2015
  • Gender, War and Conflict reporting HIOA 2015

  Forskningsgruppen deltok også på lanseringen av «partnership to advance safety of journalists» etter initiativ fra UNESCO og NORCAP.

 • Forskning i utdanningene

  Det tverrfaglige perspektivet gjør prosjektet relevant for alle instituttets utdanninger: Bachelor i journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon. Prosjektet vil ha stor grad av relevans for utvikling av forskningsbasert kunnskap for eksisterende kurs på både bachelor og masternivå, for eksempel bachelorkurset "Globale emner", som tilbyr spesialisering i krig og konflikt, og masterkurset "Globalization, War and Peace Journalism".