Call for Paper - Estetiske fag i samfunnet

Det er behov for nye kritiske refleksjoner rundt estetikk, estetisk teori og estetiske fag i utdanning. Det gjelder særlig hvordan kunnskap utvikles, og spørsmålet etter i hvilke samfunnskontekster denne kunnskapen kan få en klar og tydelig stemme.

Videre er det behov for ny forskning innenfor kunst, design og teknologi opp mot pedagogiske kontekster og fagdidaktikk, i skolen og i lærerutdanningen.

Vi er i dialog med Cappelen Damm Akademisk om en vitenskapelig antologi som skal favne behovet for nytenkning innen estetiske fag, i ulike utdannings- og samfunnskontekster. 

I første omgang inviteres alle interesserte bidragsytere til å sende inn et abstract. På bakgrunn av abstractene tar forlaget og redaktørene beslutninger om videre prosess.

Det dreier seg om en vitenskapelig antologi med originale forskningsbidrag. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne!

Aktuelle tilnærminger

Vi opererer med et åpent begrep om estetikk og ønsker gjerne bidrag som er praksisnære og konkrete i sin tilnærming til antologiens overordnede tematikk om estetiske fag i samfunnet.

Vi håper at antologien kan gjenspeile bredden i de estetiske fag uten at estetikk blir et samlebegrep for alt og intet.

Derfor er vi opptatt av at samtlige bidrag utarbeider (gjerne kritisk) et reflektert begrep om hva estetikk er og betyr, uavhengig om bidragene er innenfor estetisk praksis, estetiske fag, pedagogikk, fagdidaktikk eller estetikk som teori.

Følgende tilnærminger kan være aktuelle:

Antologien er institusjonelt forankret i OsloMets forskningsgruppe Utdanning og samfunn.

Målgruppe

Målgruppen er fagmiljøer som arbeider innenfor estetiske fag i pedagogiske kontekster, særlig skole og lærerutdanninger. Vi ser for oss 10-15 bidrag, strukturert etter tre tematiske blokker:

  1. Skole
  2. Lærerutdanning
  3. Samfunn

Krav til abstract

Tidsplan

Antologien tenkes publisert på en open access-plattform (med print on demand), og vil bli finansiert gjennom et spleiselag fra de medvirkendes institusjoner. Det må med andre ord påberegnes en publiseringsavgift fra hver enkelt forfatter.

Redaktører for antologien:

Send inn ditt abstract innen 15. juni 2023 til Henrik Holm

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av redaktørene.

Vi håper du har lyst til å være med på dette prosjektet og ser frem til å motta ditt abstract!

Publisert: 24.04.2023 | OsloMet