English version

Utdanning og samfunn

Forskningsgruppen Utdanning og samfunn har som mål å bidra til utdanningsinnovasjon, til å overskride disiplinære grenser og belyse de praktiske og estetiske fagenes potensiale innenfor utdanning og samfunn.

På både lang og kort sikt er utdanning nøkkelen til fornyelse, danning og til videreutvikling av samfunnet. 

Forskningsområdet er bredt og omfatter både praksisnærhet og ferdighetstrening samt kunnskapsbygging, metode- og teoriutvikling med relevans for samfunn, skole og arbeidsliv. 

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Call for paper: Estetiske fag i samfunnet

  Det er behov for nye kritiske refleksjoner rundt estetikk, estetisk teori og estetiske fag i utdanning. Det gjelder særlig hvordan kunnskap utvikles, og spørsmålet etter i hvilke samfunnskontekster denne kunnskapen kan få en klar og tydelig stemme. 

  Videre er det behov for ny forskning innenfor kunst, design og teknologi opp mot pedagogiske kontekster og fagdidaktikk, i skolen og i lærerutdanningen.

  Les mer om Call for paper - Estetiske fag i samfunnet her.

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Hvordan kan kunnskapsbygging og utviklingen av profesjonskunnskap ses på som et bindeledd mellom forskning innenfor utdanning, teknologi, kunstfag og design i et samtids- og fremtidsperspektiv?

  Dette er en av flere problemstillinger vi ønsker å arbeide med ut fra ulike teoretiske, metodiske og praksisorienterte tilnærminger. Forskningsgruppen arbeider ut fra en tro på at forskning innenfor praktiske og estetiske fag åpner opp for nye perspektiver på utfordringer dagens samfunn står overfor.

  En viktig intensjon med forskningsgruppen er å utvikle en diskusjonsarena som problematiserer utdanning i en samfunnskontekst. Vi tror en slik problematisering krever nytenkning fordi møtet med estetiske uttrykk og praksis forandrer seg radikalt i dagens samfunn.

  I forskningsgruppen vil vi blant annet undersøke hvilke implikasjoner disse forandringene har for utdanning, praksisfelt og forskningsbasert kunnskapsutvikling.

  Ved å konsentrere oss om Utdanning og samfunn ønsker vi å utforske hvordan synergieffekter og faglig fornying kan oppstå i tverrfaglige og i profesjonsorienterte prosesser.

 • Prosjektområder

  Profesjon

  Problemområdet inviterer til forskning som berører både profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse. De praktiske og estetiske fagene som profesjon i dagens og fremtidens samfunn står sentralt. Forskere innen området problematiserer eksempelvis akademisk frihet i lærerutdanninger, tverrfaglig profesjonsforståelse, arbeidslivsrelevans, praksiskvalitet og utdanningsinnovasjon.

  Materialitet og teknologi

  Problemområdet inviterer til utforskning i, gjennom og for materielle og digitale praksiser. Maker methodology, skapermetodikk, innovasjon og problemløsning står sentralt. Forskere innen området arbeider gjerne i skjæringspunktet mellom ulike fagdisipliner, uttrykksformer og praksiser.

  Estetikk og pedagogikk

  Problemområdet åpner for spørsmål knyttet til estetiske fag og estetisk praksis i en pedagogisk sammenheng. Forskere innen området reiser blant annet spørsmål som hvordan estetisk praksis er relevant for fremtidens profesjonsutvikling, hvordan estetiske fag kan fungere som frihetsrom og hvordan estetiske fag og den pedagogiske refleksjonen kan muliggjøre radikal samfunnskritikk.

  Fremtid

  Problemområdet reiser blant annet spørsmålet om hvordan vi kan arbeide forskningsmetodologisk for å skape ny og annen kunnskap, relevant for et mangfoldig og komplekst samfunn i stadig utvikling. Gjennom fremtidsvisjoner og fremtids scenarier problematiserer forskerne blant annet demokrati, bærekraft og fremtidspessimisme. Transdisiplinær tenkning gir handlingsrom for kreativitet og problemløsning i en utdanningssammenheng.