Boligmarkedsanalyse for Fredrikstad kommune

NIBR skal levere en todelt rapport: En kartleggingsdel der vi presenterer data som er relevant for utviklingen av Fredrikstads boligmarked mot 2035, og en analysedel.

Om prosjektet

Fredrikstad kommune forventer å trenge omtrent 5500 nye boliger fram mot 2035. Kommunen ønsker å styre denne veksten inn i eksisterende tettsteder, og samtidig sørge for en god sosial boligutvikling. I den anledning skal kommunen lage en temaplan for bolig. Temaplanen skal foreslå tiltak for å hjelpe kommunens innbyggere i å skaffe egen bolig, og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette skal gjennomføres samtidig som en stor del av veksten i kommunen skal foregå innenfor byområdet, med bare ti prosent av boligbyggingen utenfor det eksisterende tettstedsområdet. At veksten skal skje gjennom fortetning medfører en utfordring i å sørge for et variert boligmarked der andre enn den mest bemidlete delen av befolkningen kan få plass. Parallelt med utviklingen av temaplanen rullerer også Fredrikstad kommuneplanens arealdel, og de ønsker å gjøre den til et mer egna styringsverktøy for å gjennomføre visjonen med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig fortetning.

I arbeidet med både temaplanen for bolig og kommuneplanens nye arealdel trenger kommunen en analyse av boligmarkedet frem mot 2035. Dette skal gi et godt kunnskapsgrunnlag for de boligstrategiske vurderingene kommunen må gjøre fremover.

NIBR skal levere en todelt rapport: En kartleggingsdel der vi presenterer data som er relevant for utviklingen av Fredrikstads boligmarked mot 2035, og en analysedel. Analysedelen skal bunne ut i forslag til tiltak for å sørge for at boligmarkedet møter fremtidens behov, spesielt behovene til økonomisk svakerestilte personer. NIBR skal presentere rapporten i Fredrikstad etter endelig levering.

NIBR-rapport 2022:10
Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035
 

Laster inn ...