Dataanalytikere - organisatorisk tilknytning, arbeid og samarbeid i offentlige organisasjoner

Hovedformålet med studien er å bidra til en økt forståelse av digitaliseringen i offentlig sektor, nærmere bestemt digitaliseringen av beslutningsprosesser for ledere av velferdsprofesjoner i norske kommuner.

Frem mot år 2060 vil Norge gå fra fire til to arbeidsføre per pensjonist, ifølge Solberg-regjeringens perspektivmelding. Dette byr på i hvert fall to utfordringer: nok folk i arbeid og at disse må jobbe mer. Med andre ord må vi i fremtiden med all sannsynlighet generere mer output på mindre input og mantraet om effektivisering vil tilta, særlig i velferdsprofesjonene. 

Et svar på denne utfordringen er digitaliseringen av offentlig sektor, dvs. «å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgaver på ved hjelp av teknologi» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019). 

Vi ønsker å finne ut mer om hvordan data i kommuner utnyttes i praksis, og hvilke konsekvenser dette har for lederne av velferdsprofesjonene som data analyseres på vegne av.

Utgangspunktet for dette doktorgradsprosjektet er hvordan digitalisering og inntoget av dataanalytikere påvirker offentlige organisasjoner. Forskningen har kartlagt utfordringer i digitaliseringen av norsk offentlig sektor, men det er ennå ingen forskning om hvordan disse utfordringene løses i praksis. 

I tillegg vet man lite om samspillet mellom dataanalytikere og andre grupper og profesjoner i offentlige organisasjoner.

Problemstillinger

Avhandlingen vil være artikkelbasert og knyttet til følgende tre tentative problemstillinger som danner grunnlaget for prosjektet:

  1. Hvordan mener dataanalytikere at data kan være til nytte for ledere i norske kommuner?
  2. Hvordan samarbeider dataanalytikere og ledere av velferdsprofesjoner om bruken av data?
  3. Hvordan forholder ledere av velferdsprofesjoner seg til analysene og bruken av beslutningsstøtteverktøy som er tilrettelagt av dataanalytikere?

Veiledere ved Høgskolen i Østfold

Professor Jörg Kirchhoff (hovedveileder) og Catharina Bjørkquist (bi-veileder).

Kontakt

Laster inn ...