English version

Making Persons with Disabilities Full Citizens (DISCIT)

Prosjektet skal framskaffe ny kunnskap som setter EU, medlemsstatene og assosierte land i stand til å oppnå full økonomisk og samfunnsmessig deltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne.

DISCIT er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av det sjuende rammeprogrammet i EU (FP7). Prosjektet ledes av NOVA og har partnere i ti europeiske land (Belgia, Irland, Italia, Norge, Serbia, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia og Tyskland).

Med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som utgangspunkt, vil DISCIT identifisere mer effektive måter å fjerne og motvirke fysiske, holdningsmessige, sosiale og organisatoriske hindre mot aktivt medborgerskap og deltakelse på lik linje med andre. Stilt overfor et Europa i rask økonomisk og sosial endring og med endrede forståelser av funksjon og funksjonsnedsettelse, står EU, medlemsstatene og assosierte land overfor store utfordringer med å skape en bærekraftig og inkluderende europeisk sosial modell. DISCIT produserer ny kunnskap om kostnadsnøytrale løsninger som kan bidra til økt deltakelse.

Resultatene vil gi ny innsikt om hvordan EU kan støtte medlemsstatene og assosierte stater i arbeidet med å virkeliggjøre rettighetene til funksjonshemmede i de fundamentale rettighetene i EU-traktaten og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom klargjøring av mulighetene for positivt samspill (synergier) mellom politikkområder og mellom styringsnivåer, bidrar DISCIT til kunnskap for å virkeliggjøre målsettingene i EUs handlingsplan for funksjonshemmede 2010-2020 og EUs strategi for vekst og sysselsetting - Europa 2020.

Budsjett: 3.053.032 EURO

Grant agreement:  nr. 320079

 • Mer om prosjektet

  Sentrale dimensjoner ved aktivt medborgerskap handler om å:

  • utøve både rettigheter og plikter, gjensidighet mellom enkeltindividenes og samfunnets ansvar
  • utøve valgfrihet, ta ansvar for egen framtid og risikohåndtering
  • utøve medbestemmelse, individuelt og gjennom organisasjoner, delta i selvorganisering, frivillige organisasjoner, samrådsorganer og politiske partier

  Utsiktene til å gjøre aktivt medborgerskap til en virkelighet for personer med nedsatt funksjonsevne avhenger av samarbeid og koordinering mellom en rekke aktører på ulike styringsnivåer og på ulike politikkområder. DISCIT analyserer betydningen av tre faktorer:

  1. utformingen og bruken av ulike typer politikkvirkemidler (økonomiske ytelser, sosiale tjenester og markedsregulering)
  2. forholdet mellom ulike styringsnivåer (internasjonalt, europeisk, nasjonalt, regionalt, lokalt)
  3. forholdet mellom ulike aktører (myndigheter, næringsliv, det organiserte sivilsamfunnet)

  Data

  DISCIT vil  samle inn data fra og analysere hva som kan trekkes av lærdommer fra et strategisk utvalg europeiske stater:

  • liberale (Irland, Storbritannia)
  • konservative (Tyskland, Italia)
  • sosial-demokratiske (Norge, Sverige)
  • postkommunistiske (Tsjekkia, Serbia)

  DISCIT vil blant annet samle inn  livsløpsintervjuer med tre generasjoner av menn og kvinner med funksjonsnedsettelser (om mobilitet, hørsel, syn, psyko-sosialt og kognitivt) i åtte land. 

 • Prosjektdeltakere OsloMet

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Køln Universitet, Tyskland (DE)
   • Karl Universitet Praha, Tsjekkia (CZ)
   • Irlands Nasjonale Universitet, Galway, Irland (IE)
   • Firenze Universitet, Italia (IT)
   • Uppsala Universitet, Sverige (SE)
   • Swiss Paraplegic Research, Sveits (CH)
   • York Universitet, Storbritannia (UK)
   • Mental Disability Rights Initiative of Serbia, Serbia (RS)
   • European Disability Forum, Belgia (BE)