Eieretablering blant hushold med lave inntekter – Oppdatering av kunnskapsgrunnlag

Kunnskapen fra prosjektet er viktig for at Husbanken skal kunne gi mest mulig relevante og presise råd til kommunene i arbeidet med å gi flere lavinntektshusholdninger mulighet til å bli boligeiere.

Om prosjektet

Prosjektet skal undersøke «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere – dvs. den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere. 

Siden tidligere kartlegginger (2012) har flere av rammevilkårene som bestemmer et slikt potensial blitt endret. Den viktigste av disse er ny forskrift for tildeling av startlån (2014), som legger til grunn at «vanskeligstilestilte» skal prioriteres. I den forbindelse tas i økende grad i bruk visse virkemidler slike som forlenget nedbetalingstid (opptil 50 år) og bruk av fastrente. 

Prosjektet legger til grunn en kapabilitetstilnærming, dvs. at det beregnes et mulighetsrom for eierskap blant leiere av ulike typer i forskjellige boregioner. Det benyttes data om ulike leietagerhusholdningers sammensetning og finanser (SSB), samt data om lokale boutgifter for eiere og leietagere beregnet ved hjelp av data i Husbankens bostøtteregister og data om boligkjøpstransaksjoner (fra Ambita AS).  

Kunnskapen fra prosjektet er viktig for at Husbanken skal kunne gi mest mulig relevante og presise råd til kommunene i arbeidet med å gi flere lavinntektshusholdninger mulighet til å bli boligeiere. 

Prosjektet finansieres av Husbanken, og ledes av Lars Chr. Monkerud ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Statistisk sentralbyrå bistår i de statistiske analysene.