English version

Å håndtere fleksibilitet. Tilpasninger til det nye pensjonssystemet og konsekvenser over livsløpet

I dette prosjektet skal vi studere hvordan befolkningen tilpasser seg det nye pensjonssystemet. Vi ser særlig på hvordan ulike grupper bruker den fleksibiliteten som ligger i systemet – både med tanke på spareatferd og ulike kombinasjoner av pensjonsuttak og yrkesaktivitet.

Slike tilpasninger vil ha betydelige konsekvenser for økonomisk sikkerhet og levekår i pensjonisttilværelsen. Vi kombinerer kvantitative registerdata-analyser med kvalitative intervjuer med personer som nærmer seg pensjonsalderen. Vi skal også se på innvandreres situasjon i det nye pensjonssystemet, og på samspillet mellom folketrygdens ordninger og tjenestepensjonene / AFP.

 • Mer om prosjektet

  Prosjektet er organisert i tre moduler. Modul A inneholder tre studier som alle bruker registerdata i kombinasjon med mikrosimuleringsmodellen MOSART. Den første studien ser på hvordan ulike grupper kombinerer jobb og pensjonsuttak, den andre på forskjeller i spareatferd mellom generasjoner, og den tredje på pensjonsopptjening i ulike innvandrergrupper.

  I modul B skal vi oppdatere og analysere et unikt datasett som kombinerer simuleringer av yrkeskarrierer med opplysninger om tjenestepensjon og AFP-dekning. Disse dataene kan brukes til å gjøre oppdaterte analyser av samspillet mellom de tre pensjonstypene og se på hvordan dette slår ut i den samlede fordelingen.

  Hensikten med modul C er å studere enkeltpersoners pensjonsplanlegging med tanke på forventninger, planer og tilpasninger blant individer som nærmer seg pensjonsalderen (62 år), og individer i alderen 62–67 som har begynt å ta ut alderspensjon mens de fortsatt jobber. Denne modulen vil gi kvalitativ informasjon om noen av de samme temaene som tas opp i de to første studiene i modul A og i modul B.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...